બસ પૂછપરછ
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Ahmedabad Ahmedabd Central Bus Station 079 - 25463409 - -
2 Ahmedabad Ahmedabd Central Bus Station 079 - 25463382 - -
3 Ahmedabad Ahmedabd Central Bus Station 079 - 25463396 - -
4 Ahmedabad Bapunagar Control Point 079 - 22703883 - -
5 Ahmedabad Paldi Bus Station 079 - 26589279 - -
6 Ahmedabad Nehrunagar Control Point 079 - 29603100 9998953057 -
7 Ahmedabad Ranip Bus Stand 079 - 27526877 - -
8 Ahmedabad Chandola Bus Stand 079 - 25460194 - -
9 Ahmedabad Krishnanagar Bus Stand 079 - 29293353 - -
10 Ahmedabad Bareja Bus Station 02718 - 282221 - -
11 Ahmedabad Sanand Bus Station 02717 - 222049 - -
12 Ahmedabad Viramgam Bus Station 02715 - 233233 - -
13 Ahmedabad Dholka Bus Station 02714 - 221707 - -
14 Ahmedabad Dhandhuka Bus Station 02713 - 223045 - -
15 Ahmedabad Bavla Bus Station 02714 - 232827 - -
16 Ahmedabad Dahegam Bus Sation 02716 - 232601 - -
17 Ahmedabad Gandhinagar Bus Station 079 - 23222842 6359918292 -
18 Ahmedabad Gandhinagar City Service
(Gandhinagar-Ahmedabad)
079 - 23222842 6359918293 -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Amreli Amreli Bus Station 02792 - 222158 - -
2 Amreli Babra Control Point 02791 - 233523 - -
3 Amreli Lathi Control Point 02793 - 251050 - -
4 Amreli Chalala Control Point 02797 - 251560 - -
5 Amreli Damnagar Control Point 02793 - 222225 - -
6 Amreli Savarkundla Control Point 02845 - 222626 - -
7 Amreli Khambha Control Point 02797 - 260026 - -
8 Amreli Bagsara Bus Station 02796 - 222061 - -
9 Amreli Vadiya Control Point 02796 - 273273 - -
10 Amreli Dhari Bus Station 02797 - 225040 - -
11 Amreli Una Bus Station 02875 - 221600 - -
12 Amreli Girgadhada Control Point 02875 - 243220 - -
13 Amreli Rajula Bus Station 02794 - 222070 - -
14 Amreli Jafrabad Control Point 02794 - 245100 - -
15 Amreli Kodinar Bus Station 02795 - 221398 - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Baroda Baroda Central Bus Station 0265 - 2793900 0265 - 2793887 7490036856
2 Baroda Nizampura Control Point 0265 - 2760060 - -
3 Baroda Panigate Stand 0265 - 2560367 - -
4 Baroda Bhutdizampa Control Point - - 7490036895
5 Baroda Makarpura Control Point 0265 - 2643444 - -
6 Baroda Kirti Stambh Control Point - - -
7 Baroda Bodeli Bus Station 02665 - 220800 - -
8 Baroda Sankheda Control Point 02665 - 243483 - -
9 Baroda Chhotaudepur Bus Station 02669 - 232054 - -
10 Baroda Dabhoi Bus Station 02662 - 256343 - -
11 Baroda Naswadi - Control Point - -
12 Baroda Karjan Bus Station 02666 - 232064 - -
13 Baroda Padra Bus Station 02662 - 222313 - -
14 Baroda Waghodiya Bus Station 02668 - 262579 - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Bhavnagar Bhavnagar Bus Station 0278 2424147 - -
2 Bhavnagar Shihor Control Point 02846 222174 - -
3 Bhavnagar Vallabhipur Control Point 02841 222465 - -
4 Bhavnagar Umrala Control Point 02843 235135 - -
5 Bhavnagar Barwala Bus Station 02711 237450 - -
6 Bhavnagar Botad Bus Station 02849 251420 - -
7 Bhavnagar Gadhda Bus Station 02847 253556 - -
8 Bhavnagar Dhasa Control Point 02847 233044 - -
9 Bhavnagar Gariyadhar Bus Station 02843 250055 - -
10 Bhavnagar Mahuva Bus Station 02844 222217 - -
11 Bhavnagar Talaja Bus Station 02842 222054 - -
12 Bhavnagar Palitana Bus Station 02848 252168 - -
13 Bhavnagar Palitana Taleti Control Point 02848 252110 - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Bharuch Bharuch Bus Station 02642 248609 - -
2 Bharuch GNFC Control Point 02642 232329 - -
3 Bharuch Vagra Control Point 02641 225113 - -
4 Bharuch Jambusar Bus Station 02644 220138 - -
5 Bharuch Zaghdiya Bus Station 02645 220031 - -
6 Bharuch Ankleshwar Bus Station 02646 247030 - -
7 Bharuch GIDC Control Point 02646 223190 - -
8 Bharuch Hansot Control Point 02646 262052 - -
9 Bharuch Valiya Control Point 02643 270660 - -
10 Bharuch Rajpipla Bus Station 02640 220037 - -
11 Bharuch Kevadiya Control Point 02640 232201 - -
12 Bharuch Dediyapada Control Point 02649 235201 - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Bhuj Bhuj Bus Station 02832 220002 - -
2 Bhuj Mandvi Bus Station 02834 223004 - -
3 Bhuj Mundra Bus Station 02838 224200 - -
4 Bhuj Anjar Bus Station 02836 242692 - -
5 Bhuj Bhachu Bus Station 02837 224049 - -
6 Bhuj Rapar Bus Station 02830 220002 - -
7 Bhuj Naliya Bus Station 02831 222119 - -
8 Bhuj Nakhtrana Bus Station 02835 222129 - -
9 Bhuj Gandhidham Control Point 02836 220198 - -
10 Bhuj Aadipur Control Point 02836 260092 - -
11 Bhuj Kera Control Point - - -
12 Bhuj Narayan Sarovar Control Point - - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Godhra Godhra Bus Station 02672 241923 - -
2 Godhra Vejalpur Control Point 02676 234300 - -
3 Godhra Halol Bus Station 02676 220422 - -
4 Godhra Kalol Control Point 02676 237300 - -
5 Godhra Pavagadh Control Point 02676 245646 - -
6 Godhra Shivrajpur Control POint 02676 243955 - -
7 Godhra Bariya Bus Station 02678 220371 - -
8 Godhra Dahod Bus Station 02673 220043 - -
9 Godhra Zalod Bus Station 02679 225152 - -
10 Godhra Limbdi Control Point 02679 236260 - -
11 Godhra Fatehpura Control Point 02675 233024 - -
12 Godhra Santrampur Bus Station 02675 220005 - -
13 Godhra Lunawada Bus Station 02674 250001 - -
14 Godhra Shahera Control Point 02670 226360 - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Himmatnagar Himmatnagar Bus Station 02772 241233 - -
2 Himmatnagar Motipura Control Point 02772 228232 - -
3 Himmatnagar Modasa Bus Station 02774 246239 - -
4 Himmatnagar Malpur Control Point 02773 223094 - -
5 Himmatnagar Meghraj Control Point 02773 244481 - -
6 Himmatnagar Ider Bus Station 02778 250091 - -
7 Himmatnagar Vijapur Bus Station 02763 220014 - -
8 Himmatnagar Ladol Control Point 02763 236014 - -
9 Himmatnagar Vasai Control Point 02763 245334 - -
10 Himmatnagar Mansa Bus Station 02763 270016 - -
11 Himmatnagar Charada Control Point 02763 287333 - -
12 Himmatnagar Gozaria Control Point 02763 263016 - -
13 Himmatnagar Bayad Bus Station 02779 222041 - -
14 Himmatnagar Dhansura Control Point 02774 222044 - -
15 Himmatnagar Khedbrahmha Bus Station 02775 220074 - -
16 Himmatnagar Bhiloda Bus Station 02771 232022 - -
17 Himmatnagar Shamlaji Control Point 02771 240123 - -
18 Himmatnagar Vijaynagar Control Point 9408748830 - -
19 Himmatnagar Prantij Bus Station 02770 230519 - -
20 Himmatnagar Talod Control Point 02770 220687 - -
0288 2550275
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Jamnagar Jamnagar Bus Station 0288 2550270 - -
2 Jamnagar Khambhliya Bus Station 02833 234772 - -
3 Jamnagar Dwarka Bus Station 02892 234204 - -
4 Jamnagar Dhrol Bus Station 02897 222030 - -
5 Jamnagar Jamjodhpur Bus Station 02898 220098 - -
6 Jamnagar Kalawad Control Point 02894 222093 - -
7 Jamnagar Lalpur Control Point 02895 273545 - -
8 Jamnagar Viktoriya Control Point 0288 2550275- -
9 Jamnagar Bhanvad Control Point 02896 232401 - -
10 Jamnagar Okha Control Point 02892 262104 - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Junagadh Junagadh Bus Station 0285 2630303 - -
2 Junagadh Visavadar Control Point 02873 222081 - -
3 Junagadh Mendarda Control Point 02872 241330 - -
4 Junagadh Bilkha Control Point 0285 2683002 - -
5 Junagadh Porbandar Bus Station 0286 2240959 - -
6 Junagadh Kutiyana Control Point 02804 261333 - -
7 Junagadh Ranavav Control Point 02801 230714 - -
8 Junagadh Veraval Bus Station 02876 221666 - -
9 Junagadh Somnath Control Point 02876 231886 - -
10 Junagadh Talala Control Point 02877 222353 - -
11 Junagadh Upleta Bus Station 02826 221449 - -
12 Junagadh Bhayavadar Control Point 02826 274480 - -
13 Junagadh Keshod Bus Station 02871 236016 - -
14 Junagadh Maliya Hatina Control Point 02870 222238 - -
15 Junagadh Vanthli Control Point 02872 222084 - -
16 Junagadh Dhoraji Bus Station 02824 221845 - -
17 Junagadh Jamkandorna Control Point 02824 271478 - -
18 Junagadh Mangrol Bus Station 02878 222093 - -
19 Junagadh Chorvad Control Point 02870 288008 - -
20 Junagadh Madhavpur Control Point 02878 272446 - -
21 Junagadh Bantva Bus Station 02874 241444 - -
22 Junagadh Manavadar Control Point 02874 221555 - -
23 Junagadh Jetpur Bus Station 02823 2220116 - -
24 Junagadh Bhensan Control Point 02873 253442 - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Mahesana Bhechraji Bus Station 02734 286337 - -
2 Mahesana Chansma Bus Station 02734 222065 - -
3 Mahesana Harij Bus Stand 02733 222065 - -
4 Mahesana Sami Control Point 02733 244044 - -
5 Mahesana Kadi Bus Station 02764 242716 - -
6 Mahesana Kalol Bus Station 02764 223113 - -
7 Mahesana Kheralu Bus Station 02761 231027 - -
8 Mahesana Satlasna Control Point 02761 259733 - -
9 Mahesana Mahesana Old Bus Station 9429440736 - -
10 Mahesana Mahesana Bus Port 9429540736 - -
11 Mahesana Patan Bus Station 02766 220512 - -
12 Mahesana Ranuj Control Point 02766 287070 - -
13 Mahesana Unjha Bus Station 02767 253565 - -
14 Mahesana Vadnagar Old Bus Station 02761 223054 - -
15 Mahesana Vadnagar New Bus Station 02761 222054 - -
16 Mahesana Visnagar Bus Station 02765 231330 - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Nadiad Nadiad Old Bus Station 0268 2566413 0268 2566411 -
2 Nadiad Nadiad New Bus Station 0268 2568965 - -
3 Nadiad Anand Old Bus Station 02692 252333 - -
4 Nadiad Anand New Bus Station 02692 253293 - -
5 Nadiad Vidhyanagar Control Point 02692 230999 - -
6 Nadiad Borsad Bus Station 02696 221028 02696 220028 -
7 Nadiad Vasad Control Point 02692 274205 - -
8 Nadiad Bhadran Control Point 02696 288411 - -
9 Nadiad Khambhat Bus Station 02698 221746 02698 220242 -
10 Nadiad Tarapur Control Point 02698 255627 - -
11 Nadiad Dakor Old Bus Station 02699 244278 02699 244277 -
12 Nadiad Dakor New Bus Station 02699 245277 - -
13 Nadiad Umreth Control Point 02692 276068 - -
14 Nadiad Thasra Control Point 02699 222046 - -
15 Nadiad Balasinor Bus Station 02690 266326 02690 266026 -
16 Nadiad Virpur Control Point 02690 278156 - -
17 Nadiad Sevaliya Control Point 02699 233316 - -
18 Nadiad Kheda Bus Station 02694 222039 02694 222034 -
19 Nadiad Mahemdavad Control Point 02694 244137 - -
20 Nadiad Kapadvanj Bus Station 02691 252091 02691 252816 -
21 Nadiad Mahudha Bus Station 0268 2572663 0268 2572526 -
22 Nadiad Kathlal Control Point 02691 243476 - -
23 Nadiad Matar Bus Station 02694 285608 02694 285536 -
24 Nadiad Petlad Bus Station 02697 224571 02697 224371 -
25 Nadiad Dharmaj Control Point 02697 244245 - -
26 Nadiad Sojitra Control Point 02697 233255 - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Palanpur Palanpur Bus Station 02742 252339 - -
2 Palanpur Vadgam Control Point 02739 261520 - -
3 Palanpur Ambaji Bus Station 02749 262141 - -
4 Palanpur Danta Control Point 02749 278172 - -
5 Palanpur Deesa Bus Station 02744 221600 - -
6 Palanpur Dhanera Control Point 02748 222900 - -
7 Palanpur Tharad Bus Station 02737 222008 - -
8 Palanpur Vav Control Point 02740 227708 - -
9 Palanpur Lakhni Control Point 02744 256050 - -
10 Palanpur Diyodar Bus Station 02735 244453 - -
11 Palanpur Bhabhar Control Point - - -
12 Palanpur Thara Control Point 02747 222023 - -
13 Palanpur Siddhpur Bus Station 02767 220056 - -
14 Palanpur Radhanpur Bus Station 02746 275388 - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Rajkot Rajkot Shashtrimedan Bus Station 02812 235026 - -
2 Rajkot Rajkot Bus Port 6359918738 - -
3 Rajkot Paddhari Control Point 02820 233330 - -
4 Rajkot Gondal Bus Station 02825 220296 - -
5 Rajkot Virpur Control Point 02823 281539 - -
6 Rajkot Morbi Old Bus Station 02822 230701 - -
7 Rajkot Morbi New Bus Station 02822 230702 - -
8 Rajkot Jasdan Bus Station 02821 220220 - -
9 Rajkot Aatkot Control Point 02821 288722 - -
10 Rajkot Wankaner Bus Station 02828 220558 - -
11 Rajkot Dhrangadhra Bus Station 02754 226954 - -
12 Rajkot Halvad Control Point 02758 261455 - -
13 Rajkot Limbdi Bus Station 02753 260083 - -
14 Rajkot Sayla Control Point 02755 220624 - -
15 Rajkot Surendranagar Bus Station 02752 221152 - -
16 Rajkot Chotila Bus Station 02751 280313 - -
17 Rajkot Chotila Highway Control Point 02751 280013 - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Surat Surat Central Bus station 0261 242206 - -
2 Surat Udhna Control Point 0261 2273621 - -
3 Surat Palsana Control Point - - -
4 Surat Kamrej Control Point 02621 254880 - -
5 Surat Kadodara Control Point - - -
6 Surat Surat City Bus Station - - -
7 Surat Bardoli Bus Station 02622 220188 - -
8 Surat Bardoli Liniyar Bus Station 02622 223733 - -
9 Surat Mahuva Control Point 02625 255740 - -
10 Surat Valod Control Point 02625 222056 - -
11 Surat Mandvi Bus Station 02623 221060 - -
12 Surat Umarpada Control Point - - -
13 Surat Madhi Control Point 02622 242079 - -
14 Surat Kadod Control Point 02622 246128 - -
15 Surat Olpad Bus Station 02621 222034 - -
16 Surat Adajan Control Point 0261 2268499 - -
17 Surat Kathor Control Point 02621 256234 - -
18 Surat Songadh Bus Station 02624 222057 - -
19 Surat Vyara Control Point 02626 220092 - -
20 Surat Nizar Control Point - - -
21 Surat Uchchhal Control Point - - -
22 Surat Kukarmund Control Point - - -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number    
1 Valsad Ahwa Bus Station 02631 220030 - -
2 Valsad Vaghai Control Point 02631 246425 - -
3 Valsad Saputara Conrtol Point 02631 237279 - -
4 Valsad Bilimora Bus Station 02634 284414 - -
5 Valsad Chikhli Control Point 02634 232388 - -
6 Valsad Gandevi Control Point 02634 262325 - -
7 Valsad Vansada Control Point 02630 222413 - -
8 Valsad Dharampur Bus Station 02633 242023 - -
9 Valsad Kaprada Control Point 02633 220023 - -
10 Valsad Valsad Bus Station 02632 244161 - -
11 Valsad Pardi Control Point 0260 2373070 - -
12 Valsad Vapi Bus Station 0260 2465731 - -
13 Valsad Nargol Control Point 0260 2597223 - -
14 Valsad Umargam Control Point 0260 2562227 - -
15 Valsad Selvas Control Point 0260 2642830 - -
16 Valsad Navsari Bus Station 02637 258976 - -
© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.