વિભાગો
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Depot Manager Ahmedabad Ahmedabad 6359918294
2 Depot Manager Bareja Ahmedabad 6359918273
3 Depot Manager Bavla Ahmedabad 6359918276
4 Depot Manager Chandola Ahmedabad 6359918279
5 Depot Manager Dehgam Ahmedabad 6359918282
6 Depot Manager Dhandhuka Ahmedabad 6359918285
7 Depot Manager Dholka Ahmedabad 6359918288
8 Depot Manager Gandhinagar Ahmedabad 6359918291
9 Depot Manager Sanand Ahmedabad 6359918297
10 Depot Manager Viramgam Ahmedabad 6359918300
11 Depot Manager Volvo Ahmedabad 6359918303
12 Deputy Engineer Ahmedabad 6359918270
13 Divisional  Workshop Supt. Ahmedabad 6359918271
14 Divisional Account Officer Ahmedabad 6359918267
15 Divisional Adm.Officer Ahmedabad 6359918265
16 Divisional Mech.Engineer Ahmedabad 6359918264
17 Divisional Statistical Officer Ahmedabad 6359918268
18 Divisional Traffic Officer Ahmedabad 6359918263
19 Divisional Traffic Supt. Ahmedabad 6359918272
20 Divisional Controller Ahmedabad 6359919026
21 Security Officer Ahmedabad 6359918266
22 Stand Incharge Ahmedabad Ahmedabad 6359918295
23 Stand Incharge Bareja Ahmedabad 6359918274
24 Stand Incharge Bavla Ahmedabad 6359918277
25 Stand Incharge Chandola Ahmedabad 6359918280
26 Stand Incharge Dehgam Ahmedabad 6359918283
27 Stand Incharge Dhandhuka Ahmedabad 6359918286
28 Stand Incharge Dholka Ahmedabad 6359918289
29 Stand Incharge Gandhinagar Ahmedabad 6359918292
30 Stand Incharge Sanand Ahmedabad 6359918298
31 Stand Incharge Viramgam Ahmedabad 6359918301
32 Stand Incharge Volvo Ahmedabad 6359918304
33 Store Officer Ahmedabad 6359918269
34 Workshop Incharge Ahmedabad Ahmedabad 6359918296
35 Workshop Incharge Bareja Ahmedabad 6359918275
36 Workshop Incharge Bavla Ahmedabad 6359918278
37 Workshop Incharge Chandola Ahmedabad 6359918281
38 Workshop Incharge Dehgam Ahmedabad 6359918284
39 Workshop Incharge Dhandhuka Ahmedabad 6359918287
40 Workshop Incharge Dholka Ahmedabad 6359918290
41 Workshop Incharge Gandhinagar Ahmedabad 6359918293
42 Workshop Incharge Sanand Ahmedabad 6359918299
43 Workshop Incharge Viramgam Ahmedabad 6359918302
44 Depot Manager Amreli Amreli 6359918316
45 Depot Manager Bagasara Amreli 6359918319
46 Depot Manager Dhari Amreli 6359918322
47 Depot Manager Kodinar Amreli 6359918325
48 Depot Manager Rajula Amreli 6359918328
49 Depot Manager Savarkundala Amreli 6359918331
50 Depot Manager Una Amreli 6359918334
51 Deputy Engineer Amreli 6359918313
52 Divisional Workshop Supt. Amreli 6359918314
53 Divisional Account Officer Amreli 6359918310
54 Divisional Adm.Officer Amreli 6359918308
55 Divisional Mech.Engineer Amreli 6359918307
56 Divisional Statistical Officer Amreli 6359918311
57 Divisional Traffic Officer Amreli 6359918306
58 Divisional Traffic Supt. Amreli 6359918315
59 Divisional Controller Amreli 6359919027
60 Security Officer Amreli 6359918309
61 Stand Incharge Amreli Amreli 6359918317
62 Stand Incharge Bagasara Amreli 6359918320
63 Stand Incharge Dhari Amreli 6359918323
64 Stand Incharge Kodinar Amreli 6359918326
65 Stand Incharge Rajula Amreli 6359918329
66 Stand Incharge Savarkundala Amreli 6359918332
67 Stand Incharge Una Amreli 6359918335
68 Store Officer Amreli 6359918312
69 Workshop Incharge Amreli Amreli 6359918318
70 Workshop Incharge Bagasara Amreli 6359918321
71 Workshop Incharge Dhari Amreli 6359918324
72 Workshop Incharge Kodinar Amreli 6359918327
73 Workshop Incharge Rajula Amreli 6359918330
74 Workshop Incharge Savarkundala Amreli 6359918333
75 Workshop Incharge Una Amreli 6359918336
76 Depot Manager Baroda Baroda 6359918347
77 Depot Manager Bodeli Baroda 6359918350
78 Depot Manager Chhota Udaipur Baroda 6359918353
79 Depot Manager Dabhoi Baroda 6359918356
80 Depot Manager Karjan Baroda 6359918359
81 Depot Manager Padra Baroda 6359918362
82 Depot Manager Waghodiya Baroda 6359918365
83 Deputy Engineer Baroda 6359918344
84 Divisional Workshop Supt. Baroda 6359918345
85 Divisional Account Officer Baroda 6359918341
86 Divisional Adm.Officer Baroda 6359918339
87 Divisional Mech.Engineer Baroda 6359918338
88 Divisional Statistical Officer Baroda 6359918342
89 Divisional Traffic Officer Baroda 6359918337
90 Divisional Traffic Supt. Baroda 6359918346
91 Divisional Controller Baroda 6359919030
92 Security Officer Baroda 6359918340
93 Stand Incharge Baroda Baroda 6359918348
94 Stand Incharge Bodeli Baroda 6359918351
95 Stand Incharge Chhota Udaipur Baroda 6359918354
96 Stand Incharge Dabhoi Baroda 6359918357
97 Stand Incharge Karjan Baroda 6359918360
98 Stand Incharge Padra Baroda 6359918363
99 Stand Incharge Waghodiya Baroda 6359918366
100 Store Officer Baroda 6359918343
101 Workshop Incharge Baroda Baroda 6359918349
102 Workshop Incharge Bodeli Baroda 6359918352
103 Workshop Incharge Chhota Udaipur Baroda 6359918355
104 Workshop Incharge Dabhoi Baroda 6359918358
105 Workshop Incharge Karjan Baroda 6359918361
106 Workshop Incharge Padra Baroda 6359918364
107 Workshop Incharge Waghodiya Baroda 6359918367
108 Depot Manager Ankaleswar Bharuch 6359918378
109 Depot Manager Bharuch Bharuch 6359918381
110 Depot Manager Jambusar Bharuch 6359918384
111 Depot Manager Rajpipla Bharuch 6359918387
112 Depot Manager Zagadiya Bharuch 6359918390
113 Deputy Engineer Bharuch 6359918375
114 Divisional Workshop Supt. Bharuch 6359918376
115 Divisional Account Officer Bharuch 6359918372
116 Divisional Adm.Officer Bharuch 6359918370
117 Divisional Mech.Engineer Bharuch 6359918369
118 Divisional Statistical Officer Bharuch 6359918373
119 Divisional Traffic Officer Bharuch 6359918368
120 Divisional Traffic Supt. Bharuch 6359918377
121 Divisional Controller Bharuch 6359919031
122 Security Officer Bharuch 6359918371
123 Stand Incharge Ankaleswar Bharuch 6359918379
124 Stand Incharge Bharuch Bharuch 6359918382
125 Stand Incharge Jambusar Bharuch 6359918385
126 Stand Incharge Rajpipla Bharuch 6359918388
127 Stand Incharge Zagadiya Bharuch 6359918391
128 Store Officer Bharuch 6359918374
129 Workshop Incharge Ankaleswar Bharuch 6359918380
130 Workshop Incharge Bharuch Bharuch 6359918383
131 Workshop Incharge Jambusar Bharuch 6359918386
132 Workshop Incharge Rajpipla Bharuch 6359918389
133 Workshop Incharge Zagadiya Bharuch 6359918392
134 Depot Manager Barwala Bhavnagar 6359918403
135 Depot Manager Bhavnagar Bhavnagar 6359918406
136 Depot Manager Botad Bhavnagar 6359918409
137 Depot Manager Gadhada Bhavnagar 6359918415
138 Depot Manager Gariyadhar Bhavnagar 6359918412
139 Depot Manager Mahuva Bhavnagar 6359918418
140 Depot Manager Palitana Bhavnagar 6359918421
141 Depot Manager Talaja Bhavnagar 6359918424
142 Deputy Engineer Bhavnagar 6359918400
143 Divisional Workshop Supt. Bhavnagar 6359918401
144 Divisional Account Officer Bhavnagar 6359918397
145 Divisional Adm.Officer Bhavnagar 6359918395
146 Divisional Mech.Engineer Bhavnagar 6359918394
147 Divisional Statistical Officer Bhavnagar 6359918398
148 Divisional Traffic Officer Bhavnagar 6359918393
149 Divisional Traffic Supt. Bhavnagar 6359918402
150 Divisional Controller Bhavnagar 6359919028
151 Security Officer Bhavnagar 6359918396
152 Stand Incharge Barwala Bhavnagar 6359918404
153 Stand Incharge Bhavnagar Bhavnagar 6359918407
154 Stand Incharge Botad Bhavnagar 6359918410
155 Stand Incharge Gadhada Bhavnagar 6359918416
156 Stand Incharge Gariyadhar Bhavnagar 6359918413
157 Stand Incharge Mahuva Bhavnagar 6359918419
158 Stand Incharge Palitana Bhavnagar 6359918422
159 Stand Incharge Talaja Bhavnagar 6359918425
160 Store Officer Bhavnagar 6359918399
161 Workshop Incharge Barwala Bhavnagar 6359918405
162 Workshop Incharge Bhavnagar Bhavnagar 6359918408
163 Workshop Incharge Botad Bhavnagar 6359918411
164 Workshop Incharge Gadhada Bhavnagar 6359918417
165 Workshop Incharge Gariyadhar Bhavnagar 6359918414
166 Workshop Incharge Mahuva Bhavnagar 6359918420
167 Workshop Incharge Palitana Bhavnagar 6359918423
168 Workshop Incharge Talaja Bhavnagar 6359918426
169 Depot Manager Anjar Bhuj 6359918437
170 Depot Manager Bhachau Bhuj 6359918443
171 Depot Manager Bhuj Bhuj 6359918440
172 Depot Manager Mandvi Bhuj 6359918449
173 Depot Manager Mundra Bhuj 6359918446
174 Depot Manager Nakhtrana Bhuj 6359918452
175 Depot Manager Naliya Bhuj 6359918455
176 Depot Manager Rapar Bhuj 6359918458
177 Deputy Engineer Bhuj 6359918434
178 Divisional Workshop Supt. Bhuj 6359918435
179 Divisional Account Officer Bhuj 6359918431
180 Divisional Adm.Officer Bhuj 6359918429
181 Divisional Mech.Engineer Bhuj 6359918428
182 Divisional Statistical Officer Bhuj 6359918432
183 Divisional Traffic Officer Bhuj 6359918427
184 Divisional Traffic Supt. Bhuj 6359918436
185 Divisional Controller Bhuj 6359919029
186 Security Officer Bhuj 6359918430
187 Stand Incharge Anjar Bhuj 6359918438
188 Stand Incharge Bhachau Bhuj 6359918444
189 Stand Incharge Bhuj Bhuj 6359918441
190 Stand Incharge Mandvi Bhuj 6359918450
191 Stand Incharge Mundra Bhuj 6359918447
192 Stand Incharge Nakhtrana Bhuj 6359918453
193 Stand Incharge Naliya Bhuj 6359918456
194 Stand Incharge Rapar Bhuj 6359918459
195 Store Officer Bhuj 6359918433
196 Workshop Incharge Anjar Bhuj 6359918439
197 Workshop Incharge Bhachau Bhuj 6359918445
198 Workshop Incharge Bhuj Bhuj 6359918442
199 Workshop Incharge Mandvi Bhuj 6359918451
200 Workshop Incharge Mundra Bhuj 6359918448
201 Workshop Incharge Nakhtrana Bhuj 6359918454
202 Workshop Incharge Naliya Bhuj 6359918457
203 Workshop Incharge Rapar Bhuj 6359918460
204 Depot Manager Bariya Godhra 6359918471
205 Depot Manager Dahod Godhra 6359918474
206 Depot Manager Godhara Godhra 6359918477
207 Depot Manager Halol Godhra 6359918480
208 Depot Manager Lunavada Godhra 6359918483
209 Depot Manager Santrampur Godhra 6359918486
210 Depot Manager Zalod Godhra 6359918489
211 Deputy Engineer Godhra 6359918468
212 Divisional Workshop Supt. Godhra 6359918469
213 Divisional Account Officer Godhra 6359918465
214 Divisional Adm.Officer Godhra 6359918463
215 Divisional Mech.Engineer Godhra 6359918462
216 Divisional Statistical Officer Godhra 6359918466
217 Divisional Traffic Officer Godhra 6359918461
218 Divisional Traffic Supt. Godhra 6359918470
219 Divisional Controller Godhra 6359919032
220 Security Officer Godhra 6359918464
221 Stand Incharge Bariya Godhra 6359918472
222 Stand Incharge Dahod Godhra 6359918475
223 Stand Incharge Godhara Godhra 6359918478
224 Stand Incharge Halol Godhra 6359918481
225 Stand Incharge Lunavada Godhra 6359918484
226 Stand Incharge Santrampur Godhra 6359918487
227 Stand Incharge Zalod Godhra 6359918490
228 Store Officer Godhra 6359918467
229 Workshop Incharge Bariya Godhra 6359918473
230 Workshop Incharge Dahod Godhra 6359918476
231 Workshop Incharge Godhara Godhra 6359918479
232 Workshop Incharge Halol Godhra 6359918482
233 Workshop Incharge Lunavada Godhra 6359918485
234 Workshop Incharge Santrampur Godhra 6359918488
235 Workshop Incharge Zalod Godhra 6359918491
236 Stand Incharge Bayad Himatnagar 6359918503
237 Stand Incharge Bhiloda Himatnagar 6359918506
238 Stand Incharge Himatnagar Himatnagar 6359918509
239 Stand Incharge Ider Himatnagar 6359918512
240 Stand Incharge Khedbhrma Himatnagar 6359918515
241 Stand Incharge Mansa Himatnagar 6359918518
242 Stand Incharge Modasa Himatnagar 6359918521
243 Stand Incharge Prantij Himatnagar 6359918524
244 Stand Incharge Vijapur Himatnagar 6359918527
245 Depot Manager Bayad Himatnagar 6359918502
246 Depot Manager Bhiloda Himatnagar 6359918505
247 Depot Manager Himatnagar Himatnagar 6359918508
248 Depot Manager Ider Himatnagar 6359918511
249 Depot Manager Khedbhrma Himatnagar 6359918514
250 Depot Manager Mansa Himatnagar 6359918517
251 Depot Manager Modasa Himatnagar 6359918520
252 Depot Manager Prantij Himatnagar 6359918523
253 Depot Manager Vijapur Himatnagar 6359918526
254 Deputy Engineer Himatnagar 6359918499
255 Divisional Workshop Supt. Himatnagar 6359918500
256 Divisional Account Officer Himatnagar 6359918496
257 Divisional Adm.Officer Himatnagar 6359918494
258 Divisional Mech.Engineer Himatnagar 6359918493
259 Divisional Statistical Officer Himatnagar 6359918497
260 Divisional Traffic Officer Himatnagar 6359918492
261 Divisional Traffic Supt. Himatnagar 6359918501
262 Security Officer Himatnagar 6359918495
263 Store Officer Himatnagar 6359918498
264 Workshop Incharge Bayad Himatnagar 6359918504
265 Workshop Incharge Bhiloda Himatnagar 6359918507
266 Workshop Incharge Himatnagar Himatnagar 6359918510
267 Workshop Incharge Ider Himatnagar 6359918513
268 Workshop Incharge Khedbhrma Himatnagar 6359918516
269 Workshop Incharge Mansa Himatnagar 6359918519
270 Workshop Incharge Modasa Himatnagar 6359918522
271 Workshop Incharge Prantij Himatnagar 6359918525
272 Workshop Incharge Vijapur Himatnagar 6359918528
273 Divisional Controller Himmatnagar 6359919033
274 Stand Incharge Dawarka Jamnagar 6359918543
275 Stand Incharge Dhrol Jamnagar 6359918540
276 Stand Incharge Jamjodhpur Jamnagar 6359918546
277 Stand Incharge Jamnagar Jamnagar 6359918549
278 Stand Incharge Khambhaliya Jamnagar 6359918552
279 Workshop Incharge Dawarka Jamnagar 6359918544
280 Workshop Incharge Dhrol Jamnagar 6359918541
281 Workshop Incharge Jamjodhpur Jamnagar 6359918547
282 Workshop Incharge Jamnagar Jamnagar 6359918550
283 Workshop Incharge Khambhaliya Jamnagar 6359918553
284 Depot Manager Dawarka Jamnagar 6359918542
285 Depot Manager Dhrol Jamnagar 6359918539
286 Depot Manager Jamjodhpur Jamnagar 6359918545
287 Depot Manager Jamnagar Jamnagar 6359918548
288 Depot Manager Khambhaliya Jamnagar 6359918551
289 Deputy Engineer Jamnagar 6359918536
290 Divisional Workshop Supt. Jamnagar 6359918537
291 Divisional Account Officer Jamnagar 6359918533
292 Divisional Adm.Officer Jamnagar 6359918531
293 Divisional Mech.Engineer Jamnagar 6359918530
294 Divisional Statistical Officer Jamnagar 6359918534
295 Divisional Traffic Officer Jamnagar 6359918529
296 Divisional Traffic Supt. Jamnagar 6359918538
297 Divisional Controller Jamnagar 6359919034
298 Security Officer Jamnagar 6359918532
299 Store Officer Jamnagar 6359918535
300 Stand Incharge Bantva Junagadh 6359918565
301 Stand Incharge Dhoraji Junagadh 6359918568
302 Stand Incharge Jetpur Junagadh 6359918571
303 Stand Incharge Junagadh Junagadh 6359918574
304 Stand Incharge Keshod Junagadh 6359918577
305 Stand Incharge Mangrol Junagadh 6359918580
306 Stand Incharge Porbandar Junagadh 6359918583
307 Stand Incharge Upleta Junagadh 6359918586
308 Stand Incharge Veraval Junagadh 6359918589
309 Workshop Incharge Bantva Junagadh 6359918566
310 Workshop Incharge Dhoraji Junagadh 6359918569
311 Workshop Incharge Jetpur Junagadh 6359918572
312 Workshop Incharge Junagadh Junagadh 6359918575
313 Workshop Incharge Keshod Junagadh 6359918578
314 Workshop Incharge Mangrol Junagadh 6359918581
315 Workshop Incharge Porbandar Junagadh 6359918584
316 Workshop Incharge Upleta Junagadh 6359918587
317 Workshop Incharge Veraval Junagadh 6359918590
318 Depot Manager Bantva Junagadh 6359918564
319 Depot Manager Dhoraji Junagadh 6359918567
320 Depot Manager Jetpur Junagadh 6359918570
321 Depot Manager Junagadh Junagadh 6359918573
322 Depot Manager Keshod Junagadh 6359918576
323 Depot Manager Mangrol Junagadh 6359918579
324 Depot Manager Porbandar Junagadh 6359918582
325 Depot Manager Upleta Junagadh 6359918585
326 Depot Manager Veraval Junagadh 6359918588
327 Deputy Engineer Junagadh 6359918561
328 Divisional Workshop Supt. Junagadh 6359918562
329 Divisional Account Officer Junagadh 6359918558
330 Divisional Adm.Officer Junagadh 6359918556
331 Divisional Mech.Engineer Junagadh 6359918555
332 Divisional Statistical Officer Junagadh 6359918559
333 Divisional Traffic Officer Junagadh 6359918554
334 Divisional Traffic Supt. Junagadh 6359918563
335 Security Officer Junagadh 6359918557
336 Store Officer Junagadh 6359918560
337 Divisional Controller Junagadha 6359919035
338 Divisional Controller Mahesana 6359919036
339 Stand Incharge Bechraji Mehsana 6359918602
340 Stand Incharge Chansama Mehsana 6359918605
341 Stand Incharge Harij Mehsana 6359918608
342 Stand Incharge Kadi Mehsana 6359918611
343 Stand Incharge Kalol Mehsana 6359918614
344 Stand Incharge Kheralu Mehsana 6359918617
345 Stand Incharge Mehsana Mehsana 6359918620
346 Stand Incharge Patan Mehsana 6359918623
347 Stand Incharge Unja Mehsana 6359918626
348 Stand Incharge Vadnagar Mehsana 6359918629
349 Stand Incharge Visnagar Mehsana 6359918632
350 Workshop Incharge Bechraji Mehsana 6359918603
351 Workshop Incharge Chansama Mehsana 6359918606
352 Workshop Incharge Harij Mehsana 6359918609
353 Workshop Incharge Kadi Mehsana 6359918612
354 Workshop Incharge Kalol Mehsana 6359918615
355 Workshop Incharge Kheralu Mehsana 6359918618
356 Workshop Incharge Mehsana Mehsana 6359918621
357 Workshop Incharge Patan Mehsana 6359918624
358 Workshop Incharge Unja Mehsana 6359918627
359 Workshop Incharge Vadnagar Mehsana 6359918630
360 Workshop Incharge Visnagar Mehsana 6359918633
361 Depot Manager Bechraji Mehsana 6359918601
362 Depot Manager Chansama Mehsana 6359918604
363 Depot Manager Harij Mehsana 6359918607
364 Depot Manager Kadi Mehsana 6359918610
365 Depot Manager Kalol Mehsana 6359918613
366 Depot Manager Kheralu Mehsana 6359918616
367 Depot Manager Mehsana Mehsana 6359918619
368 Depot Manager Patan Mehsana 6359918622
369 Depot Manager Unja Mehsana 6359918625
370 Depot Manager Vadnagar Mehsana 6359918628
371 Depot Manager Visnagar Mehsana 6359918631
372 Deputy Engineer Mehsana 6359918598
373 Divisional Workshop Supt. Mehsana 6359918599
374 Divisional Account Officer Mehsana 6359918595
375 Divisional Adm.Officer Mehsana 6359918593
376 Divisional Mech.Engineer Mehsana 6359918592
377 Divisional Statistical Officer Mehsana 6359918596
378 Divisional Traffic Officer Mehsana 6359918591
379 Divisional Traffic Supt. Mehsana 6359918600
380 Security Officer Mehsana 6359918594
381 Store Officer Mehsana 6359918597
382 Stand Incharge Anand Nadiad 6359918645
383 Stand Incharge Balasinor Nadiad 6359918648
384 Stand Incharge Borsad Nadiad 6359918651
385 Stand Incharge Dakor Nadiad 6359918654
386 Stand Incharge Kapadvanj Nadiad 6359918657
387 Stand Incharge Kheda Nadiad 6359918663
388 Stand Incharge Khmbhat Nadiad 6359918660
389 Stand Incharge Mahudha Nadiad 6359918666
390 Stand Incharge Matar Nadiad 6359918669
391 Stand Incharge Nadiad Nadiad 6359918672
392 Stand Incharge Petlad Nadiad 6359918675
393 Workshop Incharge Anand Nadiad 6359918646
394 Workshop Incharge Balasinor Nadiad 6359918649
395 Workshop Incharge Borsad Nadiad 6359918652
396 Workshop Incharge Dakor Nadiad 6359918655
397 Workshop Incharge Kapadvanj Nadiad 6359918658
398 Workshop Incharge Kheda Nadiad 6359918664
399 Workshop Incharge Khmbhat Nadiad 6359918661
400 Workshop Incharge Mahudha Nadiad 6359918667
401 Workshop Incharge Matar Nadiad 6359918670
402 Workshop Incharge Nadiad Nadiad 6359918673
403 Workshop Incharge Petlad Nadiad 6359918676
404 Depot Manager Anand Nadiad 6359918644
405 Depot Manager BalaDepot Managernor Nadiad 6359918647
406 Depot Manager Borsad Nadiad 6359918650
407 Depot Manager Dakor Nadiad 6359918653
408 Depot Manager Kapadvanj Nadiad 6359918656
409 Depot Manager Kheda Nadiad 6359918662
410 Depot Manager Khmbhat Nadiad 6359918659
411 Depot Manager Mahudha Nadiad 6359918665
412 Depot Manager Matar Nadiad 6359918668
413 Depot Manager Nadiad Nadiad 6359918671
414 Depot Manager Petlad Nadiad 6359918674
415 Deputy Engineer Nadiad 6359918641
416 Divisional Workshop Supt. Nadiad 6359918642
417 Divisional Account Officer Nadiad 6359918638
418 Divisional Adm.Officer Nadiad 6359918636
419 Divisional Mech.Engineer Nadiad 6359918635
420 Divisional Statistical Officer Nadiad 6359918639
421 Divisional Traffic Officer Nadiad 6359918634
422 Divisional Traffic Supt. Nadiad 6359918643
423 Divisional Controller Nadiad 6359919037
424 Security Officer Nadiad 6359918637
425 Store Officer Nadiad 6359918640
426 Stand Incharge Ambaji Palanpur 6359918688
427 Stand Incharge Deesa Palanpur 6359918691
428 Stand Incharge Diyodar Palanpur 6359918694
429 Stand Incharge Palanpur Palanpur 6359918697
430 Stand Incharge Radhanpur Palanpur 6359918700
431 Stand Incharge Tharad Palanpur 6359918706
432 Depot Manager Ambaji Palanpur 6359918687
433 Depot Manager Deesa Palanpur 6359918690
434 Depot Manager Diyodar Palanpur 6359918693
435 Depot Manager Palanpur Palanpur 6359918696
436 Depot Manager Radhanpur Palanpur 6359918699
437 Depot Manager Sidhpur Palanpur 6359918702
438 Depot Manager Tharad Palanpur 6359918705
439 Deputy Engineer Palanpur 6359918684
440 Divisional Workshop Supt. Palanpur 6359918685
441 Divisional Account Officer Palanpur 6359918681
442 Divisional Adm.Officer Palanpur 6359918679
443 Divisional Mech.Engineer Palanpur 6359918678
444 Divisional Statistical Officer Palanpur 6359918682
445 Divisional Traffic Officer Palanpur 6359918677
446 Divisional Traffic Supt. Palanpur 6359918686
447 Divisional Controller Palanpur 6359919038
448 Security Officer Palanpur 6359918680
449 Stand Incharge Sidhpur Palanpur 6359918703
450 Store Officer Palanpur 6359918683
451 Workshop Incharge Ambaji Palanpur 6359918689
452 Workshop Incharge Deesa Palanpur 6359918692
453 Workshop Incharge Diyodar Palanpur 6359918695
454 Workshop Incharge Palanpur Palanpur 6359918698
455 Workshop Incharge Radhanpur Palanpur 6359918701
456 Workshop Incharge Sidhpur Palanpur 6359918704
457 Workshop Incharge Tharad Palanpur 6359918707
458 Divisional Controller Rajkot 6359919039
459 Depot Manager Chotila Rajkot 6359918718
460 Depot Manager Dhangdhara Rajkot 6359918721
461 Depot Manager Gondal Rajkot 6359918724
462 Depot Manager Jasdan Rajkot 6359918727
463 Depot Manager Limbdi Rajkot 6359918730
464 Depot Manager Morbi Rajkot 6359918733
465 Depot Manager Rajkot Rajkot 6359918736
466 Depot Manager Surendranagar Rajkot 6359918739
467 Depot Manager Vankaner Rajkot 6359918742
468 Depot Manager VOLVO Rajkot 6359918745
469 Deputy Engineer Rajkot 6359918715
470 Divisional Workshop Supt. Rajkot 6359918716
471 Divisional Account Officer Rajkot 6359918712
472 Divisional Adm.Officer Rajkot 6359918710
473 Divisional Mech.Engineer Rajkot 6359918709
474 Divisional Statistical Officer Rajkot 6359918713
475 Divisional Traffic Officer Rajkot 6359918708
476 Divisional Traffic Supt. Rajkot 6359918717
477 Security Officer Rajkot 6359918711
478 Stand Incharge Chotila Rajkot 6359918719
479 Stand Incharge Dhangdhara Rajkot 6359918722
480 Stand Incharge Gondal Rajkot 6359918725
481 Stand Incharge Jasdan Rajkot 6359918728
482 Stand Incharge Limbdi Rajkot 6359918731
483 Stand Incharge Morbi Rajkot 6359918734
484 Stand Incharge Rajkot Rajkot 6359918737
485 Stand Incharge Surendranagar Rajkot 6359918740
486 Stand Incharge Vankaner Rajkot 6359918743
487 Store Officer Rajkot 6359918714
488 Workshop Incharge Chotila Rajkot 6359918720
489 Workshop Incharge Dhangdhara Rajkot 6359918723
490 Workshop Incharge Gondal Rajkot 6359918726
491 Workshop Incharge Jasdan Rajkot 6359918729
492 Workshop Incharge Limbdi Rajkot 6359918732
493 Workshop Incharge Morbi Rajkot 6359918735
494 Workshop Incharge Rajkot Rajkot 6359918738
495 Workshop Incharge Surendranagar Rajkot 6359918741
496 Workshop Incharge Vankaner Rajkot 6359918744
497 Depot Manager Bardoli Surat 6359918756
498 Depot Manager Mandvi Surat 6359918759
499 Depot Manager Olpad Surat 6359918762
500 Depot Manager Songadh Surat 6359918765
501 Depot Manager Surat Central Surat 6359918768
502 Depot Manager Surat City Surat 6359918771
503 Depot Manager VOLVO Surat 6359918774
504 Deputy Engineer Surat 6359918753
505 Divisional Workshop Supt. Surat 6359918754
506 Divisional Account Officer Surat 6359918750
507 Divisional Adm.Officer Surat 6359918748
508 Divisional Mech.Engineer Surat 6359918747
509 Divisional Statistical Officer Surat 6359918751
510 Divisional Traffic Officer Surat 6359918746
511 Divisional Traffic Supt. Surat 6359918755
512 Divisional Controller Surat 6359919040
513 Security Officer Surat 6359918749
514 Stand Incharge Bardoli Surat 6359918757
515 Stand Incharge Mandvi Surat 6359918760
516 Stand Incharge Olpad Surat 6359918763
517 Stand Incharge Songadh Surat 6359918766
518 Stand Incharge Surat Central Surat 6359918769
519 Stand Incharge Surat City Surat 6359918772
520 Store Officer Surat 6359918752
521 Workshop Incharge Bardoli Surat 6359918758
522 Workshop Incharge Mandvi Surat 6359918761
523 Workshop Incharge Olpad Surat 6359918764
524 Workshop Incharge Songadh Surat 6359918767
525 Workshop Incharge Surat Central Surat 6359918770
526 Workshop Incharge Surat City Surat 6359918773
527 Depot Manager Ahva Valsad 6359918785
528 Depot Manager Bilimora Valsad 6359918788
529 Depot Manager Dharampur Valsad 6359918791
530 Depot Manager Navsari Valsad 6359918794
531 Depot Manager Valsad Valsad 6359918797
532 Depot Manager Vapi Valsad 6359918800
533 Deputy Engineer Valsad 6359918782
534 Divisional Workshop Supt. Valsad 6359918783
535 Divisional Account Officer Valsad 6359918779
536 Divisional Adm.Officer Valsad 6359918777
537 Divisional Mech.Engineer Valsad 6359918776
538 Divisional Statistical Officer Valsad 6359918780
539 Divisional Traffic Officer Valsad 6359918775
540 Divisional Traffic Supt. Valsad 6359918784
541 Divisional Controller Valsad 6359919041
542 Security Officer Valsad 6359918778
543 Stand Incharge Ahva Valsad 6359918786
544 Stand Incharge Bilimora Valsad 6359918789
545 Stand Incharge Dharampur Valsad 6359918792
546 Stand Incharge Navsari Valsad 6359918795
547 Stand Incharge Valsad Valsad 6359918798
548 Stand Incharge Vapi Valsad 6359918801
549 Store Officer Valsad 6359918781
550 Workshop Incharge Ahva Valsad 6359918787
551 Workshop Incharge Bilimora Valsad 6359918790
552 Workshop Incharge Dharampur Valsad 6359918793
553 Workshop Incharge Navsari Valsad 6359918796
554 Workshop Incharge Valsad Valsad 6359918799
555 Workshop Incharge Vapi Valsad 6359918802
© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.