અમારો સંપર્ક કરો

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ
કેન્દ્રીય કચેરી,
રાણીપ બસ ટર્મિનલ રાણીપ પાસે,
અહમદાબાદ - 382480.


© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.