બ્લેકલિસ્ટેડ એજન્સીઓ
અનુ. નં. વિભાગ/શાખાનું નામ બસ સ્ટેશન/કંટ્રોલ પોઈન્ટનું નામ ઉ.ગૃહ/ સ્ટોલ/સોપાયેલ કામની વિગત પેઢી/પરવાનેદાર/કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ/વિગત સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ/બેંક ગેરન્ટીની વિગત બ્લેક લીસ્ટનું કારણ બ્લેક લીસ્ટની મુદત કાર્યાલય આદેશ/બ્લેક લીસ્ટ કર્યાના પત્રની વિગત/td>
ક્યાંથી (તારીખ) ક્યાં સુધી (તારીખ)
ખરીદ વિભાગ - - મે. સ્ટાન્ડર્ડ ફ્રીકશન કોમ્પોનેન્ટસ લી. - વહીવટી કારણોસર ૨૯-૦૩-૨૦૨૨ ૨૮-૦૩-૨૦૨૩ નં.એસટીજી/પીયુઆર/ઓટો-૧/આરસી-૨/૨૦૨૧-૨૨/૨૮૫૨ તા.૨૯/૦૩/૨૦૨૨
ખરીદ વિભાગ - - મે. વિન્ડસન ઓટોલીંક, છત્રાલ. - ખરીદ હુકમ મુજબ સપ્લાય ન આપવાને કારણે તેમજ ગુણવત્તા મુજબનો માલસામાન સપ્લાય ન કરવાને કારણે ૨૨-૦૬-૨૦૨૨ ૨૧-૦૬-૨૦૨૪ નં. એસટીજી/ પીયુઆર/ગ-શાખા/આરસી-૧૫/ઓટી-૦૧/૧૯-૨૦/ ૩૫૯૪ તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૨
ખરીદ વિભાગ - - મે. નિશાન ક્લીન ઇન્ડિયા પ્રા. લી, અમદાવાદ - પેઢી દ્વારા ટર્નઓવર અને સપ્લાય ના સર્ટીફીકેટ બાબતે નિગમ સાથે છેતરપીંડી કરવાના કારણે ૨૬-૦૬-૨૦૧૯ ૨૫-૦૬-૨૦૨૪ નં.એસટીજી/પીયુઆર/ક-શાખા/૧૮૧૨/૧૭૩૬૦ તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૯
ખરીદ વિભાગ - - મે. જોષી ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જલંધર. - સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ જમા ન કરાવવાના કારણે ૩૦-૦૭-૨૦૧૯ ૨૯-૦૭-૨૦૨૪ નં.એસટીજી/પીયુઆર/ ક-શાખા/૪૦૪૮/૨૦૯૬૮ તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯
ખરીદ વિભાગ - - મે. મકાસ ઓટોમોટીવ, ફરીદાબાદ, હરિયાણા. - સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ અને પરફોર્મન્સ ગેરંટી જમા ન કરાવવાના કારણે ૨૭-૦૯-૨૦૧૯ ૨૬-૦૯-૨૦૨૪ નં.એસટીજી/પીયુઆર/ ક-શાખા/૯૧૫૧/૨૬૩૩૪ તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯
વલસાડ વાપી ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર માનિષકુમાર પી ગુપ્તા ૮૪૩૫-ઈએમડી અધૂરા દસ્તાવેજ ૦૧-૦૪-૨૧ ૩૧/૦૩/૨૩ ૨૯૮૦, તા. ૦૩/૦૪/૨૦૨૧
વલસાડ વાપી ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર નરેન્દ્ર સી શર્મા ૮૪૩૫-ઈએમડી અધૂરા દસ્તાવેજ ૦૧-૦૪-૨૧ ૩૧/૦૩/૨૩ ૨૯૭૯, તા. ૦૩/૦૪/૨૦૨૧
વલસાડ નવસારી ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર વિનોદ કૈલાશચંદ્ર ગુપ્તા ૧૧૪૨૫-ઈએમડી ધંધામાં પીછેહઠ ૨૩-૦૯-૨૧ ૨૨-૦૯-૨૩ ૧૯૦૦, તા. ૦૭/૦૩/૨૦૨૨
વલસાડ બીલીમોરા ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર અલ્પેશ એસ કશ્યપ ૧૨૧૧૦-ઈએમડી ધંધામાં પીછેહઠ ૧૧-૦૨-૨૨ ૧૦/૦૨/૨૪ ૧૮૯૭, તા. ૦૭/૦૩/૨૦૨૨
૧૦ વલસાડ ધરમપુર ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર ભાવેશ કે સોલંકી ૬૭૬૦૦-ઈએમડી પરવાના ફી ભરવામાં અનિયમિતતા ૨૩-૦૯-૨૧ ૨૨-૦૯-૨૩ ૮૩૪૧, તા. ૨૩/૦૯/૨૦૨૧
૧૧ વલસાડ વલસાડ ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર વૃસભ દિનેશ ત્રિવેદી ૩૬૨૩૪-ઈએમડી પરવાના ફી ભરવામાં અનિયમિતતા ૧૦-૧૦-૨૨ ૦૯/૧૦/૨૪ ૭૯૦૦, તા. ૧૧/૧૦/૨૦૨૨
૧૨ પાલનપુર થરાદ મોબાઇલ ગણપતભાઈ રાજાભાઈ પુરોહિત મુ.પો.તા.થરાદ,જિ.બનાસકાંઠા, ૬૧૨૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 05-12-2020 04-12-2022 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/ બ્લેકલીસ્ટ/ર૩૭૧ તા.૦૪/૧ર/ર૦ર૦
૧૩ પાલનપુર રાધનપુર ઉપહારગૃહ ભાટી વિક્રમસિંહ પોપટજી મુ.પો.બાલવા,તા.કલોલ, જિ.ગાંધીનગર,નવરાત્રી ચોક( બાલવા) ૮૦૭૦૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 01-03-2022 28-03-2022 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/ બ્લેકલીસ્ટ/૭ર૭ તા.૦૧/૦૩/ર૦ર૧
૧૪ પાલનપુર રાધનપુર મોબાઇલ ચૌહાણ અજીતકુમાર કાંતીલાલ મુ.હિંગળાજપુરા,તા.મહેસાણા ૯૦૦૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 05-05-2021 04-05-2023 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/૧પ૭૩ તા.૦૧/૦૬/ર૦ર૧
૧૫ પાલનપુર થરાદ ઉપહારગૃહ ગામેતી કાંતીલાલ સોમાભાઈ મુ.ગંભીરપુરા,પો.ચુનાખાન, જિ.અરવલ્લી, ૨૦૬૦૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 01-07-2021 30-06-2023 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/૧૪૭૦ તા.૦૮/૦૭/ર૦ર૧
૧૬ પાલનપુર રાધનપુર ગ્રીનફ્રુટ પુરબિયા ભરતકુમાર બાબુલાલ મુ.પો.તા.વડગામ,જિ.બનાસકાંઠા ૯૮૪૪૯/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 01-01-2022 31-12-2024 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/૩૦ર૦ તા.૩૧/૧ર/ર૦ર૧
૧૭ પાલનપુર રાધનપુર સોડાશોપ પટેલ પાર્થ રાજેશકુમાર, મુ.પો.તા.જિ.પાટણ, ૨૦૫૮૩૭/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 01-03-2022 29-02-2024 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/૬૬ર તા.૦૪/૦૩/ર૦રર
૧૮ પાલનપુર સિધ્ધપુર ઉપહારગૃહ રાજેશકુમાર બલવંતભાઈ સોલંકી ઠે.બહેરામપુરા,મુ.પો.તા.જિ.અમદાવાદ ૪૫૬૦૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 01-05-2022 30-04-2022 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/૧૧ર૩ તા.ર૮/૦૪/ર૦રર
૧૯ પાલનપુર થરાદ મિલ્કબાર સુરેશભાઈ પ્રભુદાસ પ્રજાપતિ મુ.પો.તા.થરાદ,જિ.બનાસકાંઠા ૯૬૦૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 26-08-2022 25-08-2024 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/રર૬ર તા.ર૬/૦૮/ર૦રર
૨૦ નડીઆદ પેટલાદ મોબાઇલ-૪ ભરતભાઇ વી પટેલ ૧૦૫૭૨ બિનઅધિક્રુત ચીજ વસ્તુનુ વેચાણ ૦૯/૧૨/૨૦૨૦ ૦૮/૧૨/૨૦૨૪ 4925, તા.-09-12-2022
૨૧ નડીઆદ આણંદ જુના પેપરબુક-૩ આમિરભાઇ યુ વ્હોરા ૬૦૧૫૨ બિનઅધિક્રુત ચીજ વસ્તુનુ વેચાણ ૧૦/૦૩/૨૦૨૧ ૦૯/૦૩/૨૦૨૩ 1353, તા.-10-03-2021
૨૨ નડીઆદ આણંદ જુના સેન્ટ પરફ્યુમ-૬ મહમદ્ભાઇ આઇ વ્હોરા ૫૧૭૫૨ અસભ્ય વર્તન ૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ૦૩/૦૧/૨૦૨૩ 72, તા.-04-01-2021
૨૩ નડીઆદ બાલાસિનોર મોબાઇલ-૭ જયકિશન પી લાલવાની ૬૮૦૫૬ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૮/૦૧/૨૦૨૧ ૧૭/૦૧/૨૦૨૩ 320, તા.-18-01-2021
૨૪ નડીઆદ બાલાસિનોર મિલ્કબાર-૬ ભગાભાઈ પી વાઘેલા ૪૯૮૫૬ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૮/૦૧/૨૦૨૧ ૧૭/૦૧/૨૦૨૩ 321, તા.-18-01-2021
૨૫ નડીઆદ બાલાસિનોર ગ્રીનફ્ર્ટ-૫ પરષોતમ જી લાલવાની ૧૩૩૬૨૩ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૮/૦૧/૨૦૨૧ ૧૭/૦૧/૨૦૨૩ 322, તા.-18-01-2021
૨૬ નડીઆદ બાલાસિનોર હેરકટિંગ -૧૦ દક્ષેસભાઇ આઇ વાલદ ૪૨૮૫૬ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૮/૦૧/૨૦૨૧ ૧૭/૦૧/૨૦૨૩ 323, તા.-18-01-2021
૨૭ નડીઆદ ડાકોર જુના પેપરબુક-૪ દીલીપભાઇ સી દોસી ૪૭૧૦૦ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૭/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૨/૨૦૨૩ 1494, તા.-17-02-2021
૨૮ નડીઆદ ખંભાત સાય.સ્કૂટર પાર્કિગ અજ્યભાઇ એ રાના ૧૪૭૫૫૦ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ૦૮/૦૩/૨૦૨૩ 1347, તા.-09-03-2021
૨૯ નડીઆદ ખેડા ફાઉંન્ટેન સોડા-૬ સુરેશભાઇ એસ ઝાલા ૬૬૬૪ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૯/૦૧/૨૦૨૧ ૧૮/૦૧/૨૦૨૩ 337, તા.-19-01-2021
૩૦ નડીઆદ માતર ઉપહાર ગ્રુહ મહેશભાઇ કે રોહિત ૪૭૫૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૩ 1735, તા.-17-03-2021
૩૧ નડીઆદ તારાપુર ઉપહાર ગ્રુહ મેહુલભાઇ જે કાનમમીયા ૧૧૯૨ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૯/૦૧/૨૦૨૧ ૧૮/૦૧/૨૦૨૩ 335, તા.-19-01-2021
૩૨ નડીઆદ ખંભાત સાય.સ્કૂટર પાર્કિગ ઝાકીરહુસેન જી મલેક ૩૧૨૦૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૦૭/૧૨/૨૦૨૧ ૦૬/૧૨/૨૦૨૩ 2046, તા.-07-12-2021
૩૩ નડીઆદ ખેડા ઝેરોક્ષ-૯ રાજેશભાઇ એ પરમાર ૪૫૦૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1782, તા.-16-11-2021
૩૪ નડીઆદ ઉમરેઠ ઉપહાર ગ્રુહ એહમદહુસેન એ વ્હોરા ૨૧૬૧૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૦૪/૧૨/૨૦૨૧ ૦૩/૧૨/૨૦૨૩ 2031, તા.-04-12-2021
૩૫ નડીઆદ ઉમરેઠ ઉપહાર ગ્રુહ હુસેનીઇસુબ સોડાવાલા ૨૧૬૧૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૦૪/૧૨/૨૦૨૧ ૦૩/૧૨/૨૦૨૩ 2030, તા.-04-12-2021
૩૬ નડીઆદ ડાકોર જુના ગ્રીનફ્રુટ-૩ રાજેશભાઇ આઇ ડાભી ૧૭૫૫૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1780, તા.-16-11-2021
૩૭ નડીઆદ ડાકોર નવા બેકરી આઇટમ-૧ છત્રસિહ કે પરમાર ૭૬૨૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1783, તા.-16-11-2021
૩૮ નડીઆદ બાલાસિનોર ડ્રાયફુટ-૮ સંજયભાઇ બી વાઘ્રરી ૨૨૬૬૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1783, તા.-16-11-2021
૩૯ નડીઆદ ડાકોર જુના રેડિમેટ-૧ નીલેશભાઇ કે સેલત ૧૭૫૫૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1785, તા.-16-11-2021
૪૦ નડીઆદ ડાકોર જુના ફાઉંન્ટેન સોડા-૧ યગ્ન કે શાસ્ત્રી ૧૭૫૫૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1785, તા.-16-11-2021
૪૧ નડીઆદ તારાપુર્ ગ્રાફિક્સ-૧ સંજય એમ મિરાની ૨૪૪૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1789, તા.-16-11-2021
૪૨ નડીઆદ બાલાસિનોર બેકરી આઇટ્મ-૨ ચમનલાલ એચ ખટવાની ૨૦૭૪૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૯/૦૧૨૦૨૧ ૧૮/૦૧/૨૦૨૩ 336, તા.-19-01-2021
૪૩ નડીઆદ ખેડા કટલરી-૬ આસીફભાઇ સી ચનાવાલા ૪૬૩૬ ધંધામા પીછે હઠ ૨૫/૦૧/૨૦૨૨ ૨૪/૦૧/૨૦૨૪ 2745, તા.-25-01-2022
૪૪ નડીઆદ ખેડા કટલરી-૬ પિયુશભાઇ ડી વાઘેલા ૪૬૩૬ ધંધામા પીછે હઠ ૩૦/૦૩/૨૦૨૨ ૨૯/૦૩/૨૦૨૪ 3457, તા.-30-03-2022
૪૫ નડીઆદ ખેડા કટલરી-૬ રફીકભાઇ એમ શૈખ ૪૬૩૬ ધંધામા પીછે હઠ ૧૦/૦૫/૨૦૨૨ ૦૯/૦૫/૨૦૨૪ 448, તા.-10-05-2022
૪૬ નડીઆદ મહુધા મોબાઇલ-૧ તાસોમોદીન ટી કાજી ૧૭૭૦૦ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૭/૦૨/૨૦૨૨ ૧૬/૦૨/૨૦૨૪ 3006, તા.-17-02-2022
૪૭ નડીઆદ બોરસદ ઉપહાર ગ્રુહ મહમંદઇદરિશ એ પઠાણ ૧૧૭૯૭૪ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૭/૦૨/૨૦૨૨ ૧૬/૦૨/૨૦૨૪ 1518, તા.-17-02-2022
૪૮ નડીઆદ ડાકોર જુના ડ્રાયફુટ-૧ પ્રેયશકુમાર યુ પટેલ ૧૬૦૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૩ 1736, તા.-17-03-2021
૪૯ નડીઆદ ડાકોર નવા ડ્રાયફુટ-૨ તેજસકુમાર જી કા પટેલ ૭૬૨૦ ધંધામા પીછે હઠ ૨૯/૦૪/૨૦૨૨ ૨૮/૦૪/૨૦૨૪ 308, તા.-29-04-2022
૫૦ નડીઆદ તારાપુર મોબાઇલ-૩ મનિષકુમાર આર ઠક્કર ૨૫૦૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1788, તા.-16-11-2021
૫૧ નડીઆદ ડાકોર જુના ગ્રીનફ્રુટ-૪ મનુભાઇ જે રોહિત ૧૭૫૫૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1779, તા.-16-11-2021
૫૨ નડીઆદ ડાકોર જુના ગ્રીનફ્રુટ-૪ કાભઇભાઇ સી રાઠોડ ૧૭૫૫૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1802, તા.-16-11-2021
૫૩ નડીઆદ ખંભાત પેપરબુક-૩ વર્ષાબેન કે દેવાની ૮૨૯૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૭/૧૧/૨૦૨૧ ૧૬/૧૧/૨૦૨૪ 1805, તા.-17-11-2021
૫૪ નડીઆદ ડાકોર જુના ડ્રાયફુટ-૧ વિજયભાઇ રમેશભાઇ રામી ૧૦૭૬૨૩ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૨૩/૦૭/૨૦૨૨ ૨૨/૦૭/૨૦૨૪ 1465, તા.-22-07-2022
૫૫ નડીઆદ પેટલાદ મોબાઇલ-૬ હરિશભાઇ પી પરમાર ૪૫૦૦ ધંધામા પીછે હઠ ૦૬/૦૮/૨૦૨૨ ૦૫/૦૮/૨૦૨૪ 1660, તા.-06-08-2022
૫૬ નડીઆદ આણંદ જુના ઉપહાર ગ્રુહ કિશનભાઇ એ રહેજા ૭૪૫૪૩ ધંધામા પીછે હઠ ૧૭/૦૮/૨૦૨૨ ૧૬/૦૮/૨૦૨૪ 1745, તા.-17-08-2022
૫૭ નડીઆદ ડાકોર નવા સાય.સ્કૂટર પાર્કિગ રાજેંદ્રકુમાર એસ શાહ ૨૮૦૦૦ ધંધામા પીછે હઠ ૦૧/૦૯/૨૦૨૨ ૩૧/૦૮/૨૦૨૪ 1910, તા.-01-09-2022
૫૮ નડીઆદ માતર પ્રોવિઝન-૧ જિતેંદ્રભાઇ એચ ચૌહાણ ૬૬૦૦ ધંધામા પીછે હઠ ૨૮/૦૭/૨૦૨૨ ૨૭/૦૭/૨૦૨૪ 1527, તા.-28-07-2022
૫૯ નડીઆદ તારાપુર ઉપહાર ગ્રુહ જયેશભાઇ પી રબારી ૯૭૦૦ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૨૮/૦૭/૨૦૨૨ ૨૭/૦૭/૨૦૨૪ 1532, તા.-28-07-2022
૬૦ નડીઆદ પેટલાદ કટલરી-૨ ક્રિષ્નાબેન એમ જાદવ ૭૪૫૫ ધંધામા પીછે હઠ ૦૬/૦૮/૨૦૨૨ ૦૫/૦૮/૨૦૨૪ 1659, તા.-06-08-2022
૬૧ નડીઆદ કપડવંજ અમુલ પાર્લર-૨ હિતેશકુમાર કે સેવાણી ૩૧૦૬૦ બિનઅધિક્રુત ચીજ વસ્તુનુ વેચાણ ૨૫/૦૮/૨૦૨૨ ૨૪/૦૮/૨૦૨૪ 1795, તા.-25-08-2022
૬૨ નડીઆદ વિધ્યાનગર ઉપહાર ગ્રુહ મંથનકુમાર જી જાદવ ૩૬૧૨૧ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ૧૪/૧૧/૨૦૨૪ 2893, તા.-15-11-2022
૬૩ નડીઆદ ખેડા હેયર કટીંગ-૧૦ રાધેશ્યામ એચ ઠક્ક્રર ૪૫૦૦ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3203, તા.-11-03-2022
૬૪ નડીઆદ ખેડા એડવોકેટ ઓફીસ-૮ મયુરભાઇ કે રબારી ૪૫૦૦ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3202, તા.-11-03-2022
૬૫ નડીઆદ કઠલાલ ઝેરોક્ષ-૪ કાઝલબેન એચ વાઘેલા ૧૫૭૮ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3199, તા.-11-03-2022
૬૬ નડીઆદ મહુધા ઉપહાર ગ્રુહ સમીર એ વ્હોરા ૧૯૮૭૪ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3200, તા.-11-03-2022
૬૭ નડીઆદ પેટલાદ સ્ટેશનરી-૬ આસીફખાન એમ પઠાણ ૨૨૭૮ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3201, તા.-11-03-2022
૬૮ નડીઆદ બાલાસિનોર આઇસ્ક્રિમ-૮ સંજયભાઇ બી વાઘ્રરી ૫૯૩૬ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3205, તા.-11-03-2022
૬૯ નડીઆદ બાલાસિનોર સ્ટેશનરી-૧ પ્રદીપ એન ધરીયા ૫૯૩૬ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3204, તા.-11-03-2022
૭૦ હિંમતનગર ભિલોડા સ્ટોલ કટલરી કાન્તિભાઈ એસ.ગામેતી ડિપોઝિટ જપ્ત કરેલ
રૂ. ૨૪૨૫૭ જી.૧૨-૫૦૨૪૩૨
લાયન્સસ ફી ન ભરવાની અનિયમિતતા ૧૫-૦૩-૨૦૨૧ ૧૪-૦૩-૨૦૨૩  
૭૧ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ ઘડિયાર ગિફ્ર્ટ આર્ટીકલ રાવલ ચન્દ્રીકાબેન એન . ડિપોઝિટ જપ્ત કરેલ
રૂ.૩૮૬૦૦/- જી-૧૨-૧૫૦૬૬૨
લાયન્સસ ફી ન ભરવાની અનિયમિતતા ૧૬-૦૩-૨૦૨૧ ૧૫-૦૩-૨૦૨૩  
૭૨ હિંમતનગર શામરાજી ઉપહારગુહ જાડેજા મહેતાબસિહ વખતસિહ ડિપોઝિટ જપ્ત કરેલ
રૂ.૨૦૩૭/- જી-૧૨-૪૮૨૪૬૪
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૯-૦૩-૨૦૨૧ ૧૮-૦૩-૨૦૨૩  
૭૩ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં 3 જોશી જીગ્નેશભાઈ જગદીશચંદ્ર ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૬૫૦૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૪
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૮
૭૪ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ૪ રાવલ જયેશકુમાર પરસોતમદસ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૬૫૦૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૬
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૭
૭૫ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં એ મોદી રાજેશકુમાર ધમેન્દ્રભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૭૯
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૬
૭૬ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં બી પારકરા વિરલકુમાર જિતેન્દ્રભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૬૬
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૫
૭૭ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં સી મોદી રાજેશકુમાર ધર્માભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૭૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૪
૭૮ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ડી મોદી ધવલભાઈ રાજેશભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૭૬
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૩
૭૯ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ઈ માળી કનુભાઈ ગોપાલભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૯૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૨
૮૦ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં એફ મોદી ધવલભાઈ રાજેશભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૮૨
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૧
૮૧ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં આઈ મોદી રમેશકુમાર ધર્મેન્દ્રભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૮૫
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૯
૮૨ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં જે રાવલ મહેંદ્રકુમાર પુનમચંદ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૪૦૦૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૮
૮૩ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં કે રાવલ રાજેન્દ્રકુમાર પુનમચંદ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૪૮૨૩૦૧
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૭
૮૪ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં એલ રાવલ સંજયકુમાર રમેશભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૮૬૯૮૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૬
૮૫ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં એમ માળી કનુભાઇ ગોપાલભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૮૬૯૮૪
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૫
૮૬ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં એન પટેલ મણિભાઈ હિરાભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૮૬૯૮૩
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૪
૮૭ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ઓ રાવલ યશકુમાર દિલીપકુમાર ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૨
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૩
૮૮ હિંમતનગર ઈડર ઉપહારગુહ રાવલ દિલીપકુમાર રમેશકુમાર ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ. ૪૪૫૦ જી-૧૨-૪૮૨૩૨૯
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૨
૮૯ હિંમતનગર ભિલોડા ઉપહારગુહ મહિપાલસિહ ગણપતસિહ ચોહણ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૦૨૬૦ જી-૧૨-૪૮૨૩૪૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૧
૯૦ હિંમતનગર હિંતનગર સ્ટોલ નં 3 જગદીશભારથી મોહનભારથી ગોસ્વામી ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ. ૮૧૫૮ જી-૧૨-૪૮૨૩૦૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૦
૯૧ હિંમતનગર હિંતનગર સ્ટોલ નં ૮ પરમાર કરણસિહ દેવેન્ર્દસિહ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ. ૮૧૫૮ જી-૧૨-૪૮૨૩૩૫
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૯
૯૨ હિંમતનગર ઈડર સ્ટોલ નં ૭ શાહ સમકિતભાઇ પ્રદીપભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ. ૭૪૧૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૦૧
ધંધામાં પીછેહઠ ૦૭-૦૫-૨૦૨૧ ૦૬-૦૫-૨૦૨૩  
૯૩ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ૪ દવે કલ્પેશકુમાર આર. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૬૫૦૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૪ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં જે મોદી રમેશકુમાર ધર્મેન્દ્રકુમાર ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૭૩
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૫ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં આઇ. રાવલ હેમતકુમાર રમેશભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૮૭૯૮૫
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૬ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં. ઇ રાવલ કલ્પેશકુમાર આર. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨ ૯૮૬૯૮૬
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૭ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં. એફ પટેલ પુરષોતમભાઇ શામળભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૮૨
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૮ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં.એમ દવે કલ્પેશ આર. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૯ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં. ૪ દવે કલ્પેશ આર. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૬૫૦૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૬-૨૦૨૧ ૨૮-૦૬-૨૦૨૩  
૧૦૦ હિંમતનગર ભિલોડા ઉપહારગુહ ઝાલા ટીનુભા કાળુભા ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૦૨૬૦ જી-૧૨-૪૮૨૩૦૯
ધંધામાં અસ્વીકાર ૨૦-૦૫-૨૦૨૧ ૧૯-૦૫-૨૦૨૩  
૧૦૧ હિંમતનગર બાયડ ઉપહારગુહ વ્યાસ દિનેશભાઇ શકરલાલ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૦૨
ધંધામાં અસ્વીકાર ૨૪-૦૫-૨૦૨૧ ૨૩-૦૫-૨૦૨૩  
૧૦૨ હિંમતનગર ઇડર સ્ટોલ નં ૧ પટેલ રિતેશકુમાર ડી. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૭૪૧૩ જી-૧૨-૦૨૫૧૪૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩  
૧૦૩ હિંમતનગર બાયડ ઉપહારગુહ પટેલ રિતેશકુમાર ડી. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૭૧૬૮ જી-૧૨-૦૨૫૧૪૧
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૪ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ૧ રાવલ અમિતકુમાર એમ. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૫૭૩ જી-૧૨-૦૨૫૧૩૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૫ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ૪ રાવલ અમિતકુમાર એમ. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૫૭૩ જી-૧૨-૦૨૫૧૩૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૬ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ૨ રાવલ અમિતકુમાર એમ. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૫૭૩ જી-૧૨-૦૨૫૧૩૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૭ હિંમતનગર ભિલોડા સ્ટોલ નં ૫ રબારી તુલસીરમ નોપજી ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૧૮૮ જી-૧૨ ૦૨૫૨૨૧
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૮ હિંમતનગર ભિલોડા સ્ટોલ નં ૨ રબારી તુલસીરમ નોપજી ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૧૩૬ જી-૧૨-૦૨૫૨૧૪
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૯ હિંમતનગર મેઘરજ ક.પો. ઉપાહારગૃહ ચૌહાણ હેમેંદ્રસિંહ ઈ.એમ.ડી. જપ્ત
રૂ.૫૬૧૨ જી૧૨નં.૦૨૫૨૧૮
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ૧૯-૦૯-૨૦૨૩ તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૨૬૩૩
૧૧૦ હિંમતનગર મેઘરજ સ્ટોલ નં. ૧ ચૌહાણ હેમેંદ્રસિંહ ઈ.એમ.ડી. જપ્ત
રૂ.૧૭૮૮ જી૧૨.૦૨૫૧૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ૧૯-૦૯-૨૦૨૩ તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૨૬૩૩
૧૧૧ હિંમતનગર મેઘરજ સ્ટોલ નં. ૨ ચૌહાણ હેમેંદ્રસિંહ ઈ.એમ.ડી. જપ્ત
રૂ.૧૭૮૮ જી૧૨.૦૨૫૧૬
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ૧૯-૦૯-૨૦૨૩ તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૨૬૩૩
૧૧૨ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં. ૩ જોષી દિલિપકુમાર જગદિશચંદ્ર ડિપો.રકમ જપ્ત
રૂ.૨૮,૦૦૦/- જિ૧૨.૩૯૬૪૮૩ થી ૩૯૬૪૮૬
લાઈસન્સ ફી ભરવાની અનિયમિતા ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ ૩૦-૧૨-૨૦૨૩  
૧૧૩ હિંમતનગર હિંમતનગર સ્ટોલ નં.૩ ગોસ્વામી પ્રમોદપુરી દશરથપુરી ડિપો.રકમ જપ્ત
રૂ.૧,૧૮,૫૦૦/- જિ૧૨.૯૮૫૧૧૦ થી ૯૮૫૧૧૩
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ ૧૮-૦૮-૨૦૨૩  
૧૧૪ હિંમતનગર ઈડર સ્ટોલ નં.૬ જોષી રાજેંદ્રકુમાર ઈશ્વરલાલ ડિપો.રકમ જપ્ત
રૂ.૫૦,૧૬૦/- જી૧૨.૪૯૮૧૭૨ થી ૪૯૮૧૭૫
લાઈસન્સ ફી ભરવાની અનિયમિતા ૦૫-૦૩-૨૦૨૨ ૦૪-૦૩-૨૦૨૪ તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૪૪૭
૧૧૫ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં આઈ માળી મેહુલકુમાર ગોપીલાલ ઈ.એમ.ડી જપ્ત
રૂ.૪૪૧૭ જિ૧૨.૨૨૯૬૦૦
સમય મર્યાદામાં ડિપો. જમા ન કરતાં ૩૧-૦૩-૨૦૨૨ ૩૦-૦૩-૨૦૨૪ તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૯૩૮
૧૧૬ હિંમતનગર માણસા સ્ટોલ નં ૩ પરમાર હિરેનસિંહ લક્ક્ષ્મણસિંહ ઈ.એમ.ડી. જપ્ત રૂ.૧૦,૬૬૪/-
જિ૧૨.361962
સમય મર્યાદામાં ડિપો. જમા ન કરતાં ૨૮-૦૪-૨૦૨૨ ૨૭-૦૪-૨૦૨૪ તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૨ પત્ર.નં.૯૩૮
૧૧૭ હિંમતનગર માણસા સ્ટોલ નં ૪ પરમાર હિરેનસિંહ લક્ક્ષ્મણસિંહ ઈ.એમ.ડી જપ્ત રૂ.૧૦,૬૬૪/-
જિ૧૨.૩૬૧૯૬૧
સમય મર્યાદામાં ડિપો. જમા ન કરતાં ૨૮-૦૪-૨૦૨૨ ૨૭-૦૪-૨૦૨૪ તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૨ પત્ર.નં.૯૩૮
૧૧૮ હિંમતનગર માણસા સ્ટોલ નં ૭ પરમાર હિરેનસિંહ લક્ક્ષ્મણસિંહ ઈ.એમ.ડી. જપ્ત રૂ.૮,૧૩૯/-
જિ૧૨.૩૬૧૯૬૩
સમય મર્યાદામાં ડિપો. જમા ન કરતાં ૨૮-૦૪-૨૦૨૨ ૨૭-૦૪-૨૦૨૪ તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૨ પત્ર.નં.૯૩૮
૧૧૯ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં આઈ માળી કાન્તીભાઈ ગોપાલભાઈ ઈ.એમ.ડી જ્પ્ત રૂ.૪૪૧૭
જી-૧૨ ૨૨૯૫૯૯
ધંધામાં પીછે હટ ૨૪-૦૪-૨૦૨૨ ૨૩-૦૪-૨૦૨૪  
૧૨૦ હિંમતનગર ભિલોડા ઉપાહારગૃહ રબારી ગોવિંદભાઈ પ્રેમજી ૪,૯૦,૦૦૦/- ડેપોઝીટ જપ્ત
જી.૧૨.નં.૯૦૦૬૨૪ થી ૯૦૦૬૨૭
લા.ફી. ભરવાની અનિયમિતા ૨૮-૦૪-૨૦૨૨ ૨૭-૦૪-૨૦૨૪ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૯૩૯
૧૨૧ હિંમતનગર ભિલોડા સ્ટોલ નં - ૧ રબારી ગોવિંદભાઈ પ્રેમજી ૫૦,૦૦૦/-
જી.૧૨.નં.૯૦૦૬૩૮ થી
૯૦૦૬૪૧ ડીપોઝીટ જપ્ત
લા.ફી. ભરવાની અનિયમિતા ૨૮-૦૪-૨૦૨૨ ૨૭-૦૪-૨૦૨૪ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૯૩૯
૧૨૨ હિંમતનગર ઈડર ડેપો સા.પાર્કિંગ મેસર્સ એ.આર.સીક્યુરીટી ૫૪,૦૦૪/- ડિપોઝીટ
જી.૧૨ નં.૩૬૧૯૮૩
જપ્તી
લા.ફી. ભરવાની અનિયમિતા ૦૨-૦૯-૨૦૨૨ ૦૧-૦૯-૨૦૨૪ તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૧૭૧૮
૧૨૩ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ ડી પ્રજાપતિ નિમેશકુમાર ૭૬,૫૦૦/- ડિપોઝીટ
જી.૧૨ નં.૩૬૧૯૮૩ જપ્ત
લા.ફી. ભરવાની અનિયમિતા ૧૯-૦૯-૨૦૨૨ ૧૮-૦૯-૨૦૨૪ તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૧૮૭૦
૧૨૪ હિંમતનગર તલોદ કં.પો. સ્ટોલ નં એ સોલંકી કાળુસિંહ કેશરીસિંહ
આ.કા.નં.૨૮૭૭ ૬૨૯૫ ૦૩૪૬
જી.૧૨. નં.૩૬૧૯૫૫
ઈ.એમ.ડી. રૂ.૧૧,૩૧૭/- જપ્ત
ધંધાનો અસ્વીકાર કરતા ૨૧-૦૯-૨૦૨૨ ૨૦-૦૯-૨૦૨૪ તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૧૮૮૯
૧૨૫ હિંમતનગર મેઘરજ કં.પો. ઉપાહારગૃહ સોલંકી જયેન્દ્રસિંહ ભવાનસિંહ
આ.કા.નં.૮૨૭૧ ૮૬૨૭ ૩૪૭૦
જી.૧૨.નં.૪૦૧૬૬૫
ઈ.એમ.ડી. રૂ.૫,૭૫૦/- જપ્ત
ધંધાનો અસ્વીકાર કરતા ૨૨-૦૯-૨૦૨૨ ૨૧-૦૯-૨૦૨૪ તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૧૮૯૫
126 ગોધરા શીવરાજપુર સ્ટોલ નં-૦૧ શ્રી ચૌધરી કિરણસિંહ ગણેશભાઇ રૂ. ૬૬૦ ધંધામાં પીછે હટ ૨૨-૧૨-૨૦૨૨ ૨૧-૧૨-૨૦૨૪ પત્ર નં. ૭૩૩, તા. ૨૨/૧૨/૨૦૨૨
127 ગોધરા શીવરાજપુર સ્ટોલ નં-૦૨ શ્રી મુસ્તુફાઇ ઇબ્રાહીમ અજબસા રૂ. ૬૬૦ ધંધામાં પીછે હટ ૨૨-૧૨-૨૦૨૨ ૨૧-૧૨-૨૦૨૪ પત્ર નં. ૭૩૩, તા. ૨૨/૧૨/૨૦૨૨
128 જુનાગઢ તાલાળા સા.કુ.પાર્કિંગ ભરતસિંહ એસ.ચોહાણ ૧૮૦૦/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૫૬૭
129 જુનાગઢ બીલખા ઉ. ગૃહ. નરોતમ લાલજી બુદ્ધદેવ ૨૦૫૪/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૫૬૬
130 જુનાગઢ માળિયા હાટીના ગ્રીનફ્રુટ ભૂરા શુખા ભલગારીયા ૩૧૬/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૫૬૫
131 જુનાગઢ માળિયા હાટીના ઝેરોક્ષ સ્ટેશનરી રાજવીરસિંહ હમીરસિંહ સિંધવ ૩૧૬/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૬૬૪
132 જુનાગઢ ચોરવાડ ઉ. ગૃહ. નારણ કાના ગરચર ૧૨૫૨/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૫૬૩
133 જુનાગઢ ભેસાણ પેપર બૂક રેનીશ અરવિંદ મહેતા ૫૫૬/- ધંધા માં પીછે હઠ ૦૭-૦૨-૨૨ ૦૬-૦૨-૨૪ ૧૫૬૨
134 જુનાગઢ વેરાવળ સા.કુ.પાર્કિંગ હસમુખ પાચા મકવાણા ૯૫૨૮/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૫૬૧
135 જુનાગઢ માણાવદર ઉ. ગૃહ. કલ્પેશ જે. મશરૂ ૧૧૪૪૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૧૦-૦૬-૨૨ ૦૯-૦૬-૨૪ ૨૮૪૯
136 જુનાગઢ જેતપુર બેકરી કાદરી ઈરફાન એચ. ૧૨૯૦/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૯-૦૫-૨૨ ૧૮-૦૫-૨૪ ૩૨૪૩
137 જુનાગઢ માળિયા હાટીના ઉ. ગૃહ. ગુલામ સીદીક મલેક ૨૦૭૦૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૦૧-૦૮-૨૨ ૩૧-૦૭-૨૪ ૩૮૫૩
138 જુનાગઢ કેશોદ ટેરસ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ અમૃત ઉકા પરમાર ૮૮૦૦૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૦૧-૦૮-૨૨ ૩૧-૦૭-૨૪ ૩૮૫૬
139 જુનાગઢ રાણાવાવ ઉ. ગૃહ. સલીમ એસ. નારેજા ૧૩૫૦૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૧૬-૦૯-૨૨ ૧૫-૦૯-૨૪ ૪૭૫૬
140 જુનાગઢ કુતિયાણા ગ્રીનફ્રુટ રાજુ રામ મોઢવાડિયા ૪૪૦૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૧૬-૦૯-૨૨ ૧૫-૦૯-૨૪ ૪૭૫૩
141 જુનાગઢ વંથલી સા.કુ.પાર્કિંગ ફેઝલ કાસમ સાઢાં ૯૩૦૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૧૨-૧૦-૨૨ ૧૧-૧૦-૨૪ ૫૨૪૧
142 ગોધરા શહેરા સ્ટોલ નં. - ૦૩ શ્રી, વણજારા ગુલાબભાઇ ચેનાભાઇ રૂ. ૨૯૨૬/- ધંધામાં પીછેહટ ૦૬-૧૦-૨૨ ૦૫-૧૦-૨૪ નં. ડીસી/જીડીએ/ટીઆર/કોમર્સ/૭૫૦, તા. ૨૯/૧૨/૨૦૨૨
143 ગોધરા શહેરા પે એન્ડ પાર્કીંગ શ્રી, મંહમદ ઇરફાન અસત્તાર શેખ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ૦૧-૧૧-૨૧ ૩૦-૧૦-૨૩ નં. ડીસી/જીડીએ/ટીઆર/કોમર્સ/૭૫૦, તા. ૨૯/૧૨/૨૦૨૨
144 ખરીદ વિભાગ - - મે. જે. ડી.ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ડિયા લી, ભીવાડી, જી-અલવર,રાજસ્થાન. - ખરીદ હુકમ આપેલ હોવા છતાં સપ્લાય ન કરવાને કારણે. ૨૩-૧૨-૨૦૨૨ ૨૨-૧૨-૨૦૨૩ એસટીજી/પીયુઆર/ક-બ્રાન્ચ/૮ તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૩
145 ખરીદ વિભાગ - - મે. એચ. એસ. એંજિનીયરીંગ વર્કસ,
લુધિયાણા,પંજાબ.
- ખરીદ હુકમ આપેલ હોવા છતાં સપ્લાય ન કરવાને કારણે તેમજ ePBG જમા ન કરાવવા ના કારણે. તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૩ ૧૪-૦૨-૨૦૨૬ એસટીજી/પીયુઆર/ક-બ્રાન્ચ/૧૬૬/૧૬૭ તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૩
146 ગોધરા શહેરા સ્ટોલ નં. - ૦૩ શ્રી ભારવાણી ભાવનાબેન હરીશભાઇ રૂ. ૨૯૨૫/- ધંધામાં પીછેહટ ૨૨-૦૨-૨૦૨૩ ૨૧-૦૨-૨૦૨૫ નં. ડીસી/જીડીએ/ટીઆર/કોમર્સ/૨૪૮, તા. ૧૭/૦૪/૨૦૨૩
147 ખરીદ વિભાગ - - મેસર્સ જેટ એજ ગેરેજ ઇક્વિપમેન્ટ્સ
બી-૭૪, બીજો માળ, ફેઝ-૨, નારાયના ઇ‍ન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૮
sales@jetage.co.in
- સ્પેસીફીકેશન અનુસાર મટેરીયલ સપ્લાય ન કરવા સબબ ૦૬-૦૯-૨૦૨૩ ૦૫-૦૯-૨૦૨૫ એસટીજી/પીયુઆર/ક-શાખા/૧૦૧૨, તા. ૦૮/૦૯/૨૦૨૩
148 ખરીદ વિભાગ - - મે. સોહમ ઇમ્પ્લેક્સ, પ્લોટ નં. પી ૧૦૯-૧૧૦ ૨
લોધીકા ઇ‍ન્ડસ્ટ્રીયલ ઇસ્ટેટ ઓફ રેવન્યુ, સર્વે નં. ૫૧ પી, જીઆઇડીસી એરીયા,વાજડી લોધીકા, રાજકોટ, ૩૬૦૦૨૧
sohamlathe@gmail.com
- સ્પેસીફીકેશન અનુસાર મટેરીયલ સપ્લાય ન કરવા સબબ ૦૬-૦૯-૨૦૨૩ ૦૫-૦૯-૨૦૨૫ એસટીજી/પીયુઆર/ક-શાખા/૧૦૧૩, તા. ૦૮/૦૯/૨૦૨૩
149 ખરીદ વિભાગ - - મેસર્સ જેટ એજ ગેરેજ ઇક્વિપમેન્ટ્સ
બી-૭૪, બીજો માળ, ફેઝ-૨, નારાયના ઇ‍ન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૮
sales@jetage.co.in
- સ્પેસીફીકેશન અનુસાર મટેરીયલ સપ્લાય ન કરવા સબબ ૧૪-૦૯-૨૦૨૩ ૧૫-૦૯-૨૦૨૫ એસટીજી/પીયુઆર/ક-શાખા/૧૦૩૩, તા. ૧૨/૦૯/૨૦૨૩
150 મધ્યસ્થ ભંડાર -- -- એશિયન એન્ટરપ્રાઈઝ, નવી મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર. -- નિગમના વજન કાંટામાં ગેરરીતી કરાયેલ હોય તેમજ નિગમને ગંભીર નુકશાન પહોચાડે તેવુ કુર્ત્ય કરવાને કારણે. તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૩ ૨૦-૧૦-૨૦૨૬ નં.એસટીજી/સી.એસ/એસ.એસ.યુ/ડીસ્પો/૪૧૦ તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૩
151 રાજકોટ ચોટીલા એક ડેપો એક પરવાનેદાર શ્રી મયુરધ્વજસિંહ ગંભિરસિંહ ચૌહાણ
ગરાસીયાવાડ, મુ. ચોટીલા, જી. સુરે‍ન્દ્રનગર
૨,૨૨,૭૮૦/- પરવાનેદાર દ્વારા આપવામાં આવેલ પોસ્ટ ડેટેડ ચેક વારંવાર બેંક દ્વારા પરત કરતા તથા મા. લા.ફી. ન ભરવા બાબતે ૦૨-૧૨-૨૦૨૩ ૦૧-૧૨-૨૦૨૫ નં.ડીસીઆર/ટીઆર/કોમર્સ/પરવાના/બ્લેકલીસ્ટ/૩૪૪૫, તા. ૦૬/૧૨/૨૦૨૩
152 ખરીદ વિભાગ - - મે. રીન્કેશ હાઈ-ટેક ઈક્વિપમેન્ટ પ્રા.લી, ભગવાનપુર, જી-હરિદ્વાર,ઉત્તરાખંડ. - મટીરીયલ ટેકનીકલી સ્પેસીફીકેશન મુજબ મેચ ન કરવાના કારણે તેમજ મટીરીયલ પુઅર ક્વોલીટીનું આપવાના કરવાને કારણે ૧૮-૧૨-૨૦૨૩ ૧૮-૧૨-૨૦૨૬ જીએસઆરટીસી/સીઓપી/આર-૧૫/૨૧-૨૨/૧૪૪૧ તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૩
153 ખરીદ વિભાગ     મે. રીન્કેશ હાઈ-ટેક ઈક્વિપમેન્ટ પ્રા.લી, ભગવાનપુર, જી-હરિદ્વાર,ઉત્તરાખંડ.   મટીરીયલ ટેકનીકલી સ્પેસીફીકેશન મુજબ મેચ ન કરવાના કારણે તેમજ મટીરીયલ પુઅર ક્વોલીટીનું આપવાના કરવાને કારણે ૧૮-૧૨-૨૦૨૩ ૧૮-૧૨-૨૦૨૬ જીએસઆરટીસી/સીઓપી/આર-૧૫/૨૧-૨૨/૧૪૪૧ તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૩
154 વલસાડ 'કપરાડા કંટ્રોલ પોઇ‍ન્ટ 'ઝેરોક્ષ સ્ટોલ શ્રી ચેતનભાઇ એલ. રાઉત ઈ-ઓક્શન ફી રૂ. ૧૭૫૪૨/-
સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ રૂ. ૬૮૬૦/-
પરવાના ફી ભરવામાં અનિયમિતતા ૧૨-૦૧-૨૦૨૪ ૧૧-૦૧-૨૦૨૬ નં. વિનિ/વલ/ટીઆર/કોમ/બ્લેક લીસ્ટ/૩૯૮, તા. ૧૨/૦૧/૨૦૨૪
155 ગોધરા 'વેજલપુર 'સ્ટોલ નં.-૦૪ શ્રી મોહમંદહનિફ સુલતાનજી ખત્રી
શ્રી ખત્રી નિલોફર મો. હનિફ
શ્રી ખત્રી માહેનુર મો. હનિફ
શ્રી ખત્રી ફલક મો. હનિફ
રૂ. ૧,૦૩,૭૦૫/- મા. પ. ફી. નહી ભરતા ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ૨૦-૦૨-૨૦૨૬ નં. ડીસી/જીડીએ/ટીઆર/કોમર્સ/૧૦૮, તા. ૨૧/૦૨/૨૦૨૪
156 ખરીદ વિભાગ -- -- મે. બ્રેમલ્સ રબ્બર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા.લી, બેંગ્લોર. -- નિગમના ખરીદ હુકમ સામે ટેન્ડરની શરત અનુસાર સપ્લાય કરવામાં નિષ્ફળ થવાને કારણે. ૧૯-૦૨-૨૦૨૪ ૧૯-૦૨-૨૦૨૭ જીએસઆરટીસી/સીઓપી/શી-૪૧ઈ/ આઈએન્ડઈ/૨૫૨, તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૪.
156 ગોધરા કાલોલ 'પે એ‍ન્ડ પાર્કીંગ શ્રી દીપકકુમાર મથુરભાઇ સોલંકી
શ્રી સોલંકી કપીલાબેન દીપકકુમાર
શ્રી સોલંકી આશાબેન દીપકકુમાર
શ્રી સોલંકી અક્ષયકુમાર દીપકકુમાર
શ્રી સોલંકી માયાબેન દીપકકુમાર
શ્રી સોલંકી મયુરકુમાર દીપકકુમાર
રૂ. ૪૧,૮૫૦/- મા.પ.ફી. નહી ભરતાં ૨૫-૦૪-૨૦૨૪ ૨૪-૦૪-૨૦૨૬ નં. ડીસી/જીડીએ/ટીઆર/કોમર્સ/૨૪૨, તા. ૨૪/૦૪/૨૦૨૪

© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.
છેલ્લે અપડેટ: 22/12/2023 02:35 pm
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666666
ચાલો સામાજિક કરીએ

બ્રાઉઝર સુસંગતતા