બ્લેકલિસ્ટેડ એજન્સીઓ
અનુ. નં. વિભાગ/શાખાનું નામ બસ સ્ટેશન/કંટ્રોલ પોઈન્ટનું નામ ઉ.ગૃહ/ સ્ટોલ/સોપાયેલ કામની વિગત પેઢી/પરવાનેદાર/કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ/વિગત સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ/બેંક ગેરન્ટીની વિગત બ્લેક લીસ્ટનું કારણ બ્લેક લીસ્ટની મુદત કાર્યાલય આદેશ/બ્લેક લીસ્ટ કર્યાના પત્રની વિગત/td>
ક્યાંથી (તારીખ) ક્યાં સુધી (તારીખ)
ખરીદ વિભાગ - - મે. સ્ટાન્ડર્ડ ફ્રીકશન કોમ્પોનેન્ટસ લી. - વહીવટી કારણોસર ૨૯-૦૩-૨૦૨૨ ૨૮-૦૩-૨૦૨૩ નં.એસટીજી/પીયુઆર/ઓટો-૧/આરસી-૨/૨૦૨૧-૨૨/૨૮૫૨ તા.૨૯/૦૩/૨૦૨૨
ખરીદ વિભાગ - - મે. વિન્ડસન ઓટોલીંક, છત્રાલ. - ખરીદ હુકમ મુજબ સપ્લાય ન આપવાને કારણે તેમજ ગુણવત્તા મુજબનો માલસામાન સપ્લાય ન કરવાને કારણે ૨૨-૦૬-૨૦૨૨ ૨૧-૦૬-૨૦૨૪ નં. એસટીજી/ પીયુઆર/ગ-શાખા/આરસી-૧૫/ઓટી-૦૧/૧૯-૨૦/ ૩૫૯૪ તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૨
ખરીદ વિભાગ - - મે. નિશાન ક્લીન ઇન્ડિયા પ્રા. લી, અમદાવાદ - પેઢી દ્વારા ટર્નઓવર અને સપ્લાય ના સર્ટીફીકેટ બાબતે નિગમ સાથે છેતરપીંડી કરવાના કારણે ૨૬-૦૬-૨૦૧૯ ૨૫-૦૬-૨૦૨૪ નં.એસટીજી/પીયુઆર/ક-શાખા/૧૮૧૨/૧૭૩૬૦ તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૯
ખરીદ વિભાગ - - મે. જોષી ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જલંધર. - સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ જમા ન કરાવવાના કારણે ૩૦-૦૭-૨૦૧૯ ૨૯-૦૭-૨૦૨૪ નં.એસટીજી/પીયુઆર/ ક-શાખા/૪૦૪૮/૨૦૯૬૮ તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯
ખરીદ વિભાગ - - મે. મકાસ ઓટોમોટીવ, ફરીદાબાદ, હરિયાણા. - સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ અને પરફોર્મન્સ ગેરંટી જમા ન કરાવવાના કારણે ૨૭-૦૯-૨૦૧૯ ૨૬-૦૯-૨૦૨૪ નં.એસટીજી/પીયુઆર/ ક-શાખા/૯૧૫૧/૨૬૩૩૪ તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯
વલસાડ વાપી ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર માનિષકુમાર પી ગુપ્તા ૮૪૩૫-ઈએમડી અધૂરા દસ્તાવેજ ૦૧-૦૪-૨૧ ૩૧/૦૩/૨૩ ૨૯૮૦, તા. ૦૩/૦૪/૨૦૨૧
વલસાડ વાપી ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર નરેન્દ્ર સી શર્મા ૮૪૩૫-ઈએમડી અધૂરા દસ્તાવેજ ૦૧-૦૪-૨૧ ૩૧/૦૩/૨૩ ૨૯૭૯, તા. ૦૩/૦૪/૨૦૨૧
વલસાડ નવસારી ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર વિનોદ કૈલાશચંદ્ર ગુપ્તા ૧૧૪૨૫-ઈએમડી ધંધામાં પીછેહઠ ૨૩-૦૯-૨૧ ૨૨-૦૯-૨૩ ૧૯૦૦, તા. ૦૭/૦૩/૨૦૨૨
વલસાડ બીલીમોરા ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર અલ્પેશ એસ કશ્યપ ૧૨૧૧૦-ઈએમડી ધંધામાં પીછેહઠ ૧૧-૦૨-૨૨ ૧૦/૦૨/૨૪ ૧૮૯૭, તા. ૦૭/૦૩/૨૦૨૨
૧૦ વલસાડ ધરમપુર ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર ભાવેશ કે સોલંકી ૬૭૬૦૦-ઈએમડી પરવાના ફી ભરવામાં અનિયમિતતા ૨૩-૦૯-૨૧ ૨૨-૦૯-૨૩ ૮૩૪૧, તા. ૨૩/૦૯/૨૦૨૧
૧૧ વલસાડ વલસાડ ઉ.ગૃહ/સ્ટોલ પરવાનેદાર વૃસભ દિનેશ ત્રિવેદી ૩૬૨૩૪-ઈએમડી પરવાના ફી ભરવામાં અનિયમિતતા ૧૦-૧૦-૨૨ ૦૯/૧૦/૨૪ ૭૯૦૦, તા. ૧૧/૧૦/૨૦૨૨
૧૨ પાલનપુર થરાદ મોબાઇલ ગણપતભાઈ રાજાભાઈ પુરોહિત મુ.પો.તા.થરાદ,જિ.બનાસકાંઠા, ૬૧૨૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 05-12-2020 04-12-2022 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/ બ્લેકલીસ્ટ/ર૩૭૧ તા.૦૪/૧ર/ર૦ર૦
૧૩ પાલનપુર રાધનપુર ઉપહારગૃહ ભાટી વિક્રમસિંહ પોપટજી મુ.પો.બાલવા,તા.કલોલ, જિ.ગાંધીનગર,નવરાત્રી ચોક( બાલવા) ૮૦૭૦૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 01-03-2022 28-03-2022 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/ બ્લેકલીસ્ટ/૭ર૭ તા.૦૧/૦૩/ર૦ર૧
૧૪ પાલનપુર રાધનપુર મોબાઇલ ચૌહાણ અજીતકુમાર કાંતીલાલ મુ.હિંગળાજપુરા,તા.મહેસાણા ૯૦૦૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 05-05-2021 04-05-2023 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/૧પ૭૩ તા.૦૧/૦૬/ર૦ર૧
૧૫ પાલનપુર થરાદ ઉપહારગૃહ ગામેતી કાંતીલાલ સોમાભાઈ મુ.ગંભીરપુરા,પો.ચુનાખાન, જિ.અરવલ્લી, ૨૦૬૦૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 01-07-2021 30-06-2023 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/૧૪૭૦ તા.૦૮/૦૭/ર૦ર૧
૧૬ પાલનપુર રાધનપુર ગ્રીનફ્રુટ પુરબિયા ભરતકુમાર બાબુલાલ મુ.પો.તા.વડગામ,જિ.બનાસકાંઠા ૯૮૪૪૯/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 01-01-2022 31-12-2024 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/૩૦ર૦ તા.૩૧/૧ર/ર૦ર૧
૧૭ પાલનપુર રાધનપુર સોડાશોપ પટેલ પાર્થ રાજેશકુમાર, મુ.પો.તા.જિ.પાટણ, ૨૦૫૮૩૭/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 01-03-2022 29-02-2024 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/૬૬ર તા.૦૪/૦૩/ર૦રર
૧૮ પાલનપુર સિધ્ધપુર ઉપહારગૃહ રાજેશકુમાર બલવંતભાઈ સોલંકી ઠે.બહેરામપુરા,મુ.પો.તા.જિ.અમદાવાદ ૪૫૬૦૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 01-05-2022 30-04-2022 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/૧૧ર૩ તા.ર૮/૦૪/ર૦રર
૧૯ પાલનપુર થરાદ મિલ્કબાર સુરેશભાઈ પ્રભુદાસ પ્રજાપતિ મુ.પો.તા.થરાદ,જિ.બનાસકાંઠા ૯૬૦૦૦/- લા.ફી.ભરવામાં સતત અનિયમતિતા 26-08-2022 25-08-2024 પત્ર નં.વિનિ/પાલન/પરિ/વાણિ/બ્લેકલીસ્ટ/રર૬ર તા.ર૬/૦૮/ર૦રર
૨૦ નડીઆદ પેટલાદ મોબાઇલ-૪ ભરતભાઇ વી પટેલ ૧૦૫૭૨ બિનઅધિક્રુત ચીજ વસ્તુનુ વેચાણ ૦૯/૧૨/૨૦૨૦ ૦૮/૧૨/૨૦૨૪ 4925, તા.-09-12-2022
૨૧ નડીઆદ આણંદ જુના પેપરબુક-૩ આમિરભાઇ યુ વ્હોરા ૬૦૧૫૨ બિનઅધિક્રુત ચીજ વસ્તુનુ વેચાણ ૧૦/૦૩/૨૦૨૧ ૦૯/૦૩/૨૦૨૩ 1353, તા.-10-03-2021
૨૨ નડીઆદ આણંદ જુના સેન્ટ પરફ્યુમ-૬ મહમદ્ભાઇ આઇ વ્હોરા ૫૧૭૫૨ અસભ્ય વર્તન ૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ૦૩/૦૧/૨૦૨૩ 72, તા.-04-01-2021
૨૩ નડીઆદ બાલાસિનોર મોબાઇલ-૭ જયકિશન પી લાલવાની ૬૮૦૫૬ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૮/૦૧/૨૦૨૧ ૧૭/૦૧/૨૦૨૩ 320, તા.-18-01-2021
૨૪ નડીઆદ બાલાસિનોર મિલ્કબાર-૬ ભગાભાઈ પી વાઘેલા ૪૯૮૫૬ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૮/૦૧/૨૦૨૧ ૧૭/૦૧/૨૦૨૩ 321, તા.-18-01-2021
૨૫ નડીઆદ બાલાસિનોર ગ્રીનફ્ર્ટ-૫ પરષોતમ જી લાલવાની ૧૩૩૬૨૩ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૮/૦૧/૨૦૨૧ ૧૭/૦૧/૨૦૨૩ 322, તા.-18-01-2021
૨૬ નડીઆદ બાલાસિનોર હેરકટિંગ -૧૦ દક્ષેસભાઇ આઇ વાલદ ૪૨૮૫૬ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૮/૦૧/૨૦૨૧ ૧૭/૦૧/૨૦૨૩ 323, તા.-18-01-2021
૨૭ નડીઆદ ડાકોર જુના પેપરબુક-૪ દીલીપભાઇ સી દોસી ૪૭૧૦૦ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૭/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૨/૨૦૨૩ 1494, તા.-17-02-2021
૨૮ નડીઆદ ખંભાત સાય.સ્કૂટર પાર્કિગ અજ્યભાઇ એ રાના ૧૪૭૫૫૦ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ૦૮/૦૩/૨૦૨૩ 1347, તા.-09-03-2021
૨૯ નડીઆદ ખેડા ફાઉંન્ટેન સોડા-૬ સુરેશભાઇ એસ ઝાલા ૬૬૬૪ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૯/૦૧/૨૦૨૧ ૧૮/૦૧/૨૦૨૩ 337, તા.-19-01-2021
૩૦ નડીઆદ માતર ઉપહાર ગ્રુહ મહેશભાઇ કે રોહિત ૪૭૫૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૩ 1735, તા.-17-03-2021
૩૧ નડીઆદ તારાપુર ઉપહાર ગ્રુહ મેહુલભાઇ જે કાનમમીયા ૧૧૯૨ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૯/૦૧/૨૦૨૧ ૧૮/૦૧/૨૦૨૩ 335, તા.-19-01-2021
૩૨ નડીઆદ ખંભાત સાય.સ્કૂટર પાર્કિગ ઝાકીરહુસેન જી મલેક ૩૧૨૦૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૦૭/૧૨/૨૦૨૧ ૦૬/૧૨/૨૦૨૩ 2046, તા.-07-12-2021
૩૩ નડીઆદ ખેડા ઝેરોક્ષ-૯ રાજેશભાઇ એ પરમાર ૪૫૦૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1782, તા.-16-11-2021
૩૪ નડીઆદ ઉમરેઠ ઉપહાર ગ્રુહ એહમદહુસેન એ વ્હોરા ૨૧૬૧૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૦૪/૧૨/૨૦૨૧ ૦૩/૧૨/૨૦૨૩ 2031, તા.-04-12-2021
૩૫ નડીઆદ ઉમરેઠ ઉપહાર ગ્રુહ હુસેનીઇસુબ સોડાવાલા ૨૧૬૧૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૦૪/૧૨/૨૦૨૧ ૦૩/૧૨/૨૦૨૩ 2030, તા.-04-12-2021
૩૬ નડીઆદ ડાકોર જુના ગ્રીનફ્રુટ-૩ રાજેશભાઇ આઇ ડાભી ૧૭૫૫૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1780, તા.-16-11-2021
૩૭ નડીઆદ ડાકોર નવા બેકરી આઇટમ-૧ છત્રસિહ કે પરમાર ૭૬૨૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1783, તા.-16-11-2021
૩૮ નડીઆદ બાલાસિનોર ડ્રાયફુટ-૮ સંજયભાઇ બી વાઘ્રરી ૨૨૬૬૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1783, તા.-16-11-2021
૩૯ નડીઆદ ડાકોર જુના રેડિમેટ-૧ નીલેશભાઇ કે સેલત ૧૭૫૫૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1785, તા.-16-11-2021
૪૦ નડીઆદ ડાકોર જુના ફાઉંન્ટેન સોડા-૧ યગ્ન કે શાસ્ત્રી ૧૭૫૫૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1785, તા.-16-11-2021
૪૧ નડીઆદ તારાપુર્ ગ્રાફિક્સ-૧ સંજય એમ મિરાની ૨૪૪૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1789, તા.-16-11-2021
૪૨ નડીઆદ બાલાસિનોર બેકરી આઇટ્મ-૨ ચમનલાલ એચ ખટવાની ૨૦૭૪૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૯/૦૧૨૦૨૧ ૧૮/૦૧/૨૦૨૩ 336, તા.-19-01-2021
૪૩ નડીઆદ ખેડા કટલરી-૬ આસીફભાઇ સી ચનાવાલા ૪૬૩૬ ધંધામા પીછે હઠ ૨૫/૦૧/૨૦૨૨ ૨૪/૦૧/૨૦૨૪ 2745, તા.-25-01-2022
૪૪ નડીઆદ ખેડા કટલરી-૬ પિયુશભાઇ ડી વાઘેલા ૪૬૩૬ ધંધામા પીછે હઠ ૩૦/૦૩/૨૦૨૨ ૨૯/૦૩/૨૦૨૪ 3457, તા.-30-03-2022
૪૫ નડીઆદ ખેડા કટલરી-૬ રફીકભાઇ એમ શૈખ ૪૬૩૬ ધંધામા પીછે હઠ ૧૦/૦૫/૨૦૨૨ ૦૯/૦૫/૨૦૨૪ 448, તા.-10-05-2022
૪૬ નડીઆદ મહુધા મોબાઇલ-૧ તાસોમોદીન ટી કાજી ૧૭૭૦૦ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૭/૦૨/૨૦૨૨ ૧૬/૦૨/૨૦૨૪ 3006, તા.-17-02-2022
૪૭ નડીઆદ બોરસદ ઉપહાર ગ્રુહ મહમંદઇદરિશ એ પઠાણ ૧૧૭૯૭૪ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૭/૦૨/૨૦૨૨ ૧૬/૦૨/૨૦૨૪ 1518, તા.-17-02-2022
૪૮ નડીઆદ ડાકોર જુના ડ્રાયફુટ-૧ પ્રેયશકુમાર યુ પટેલ ૧૬૦૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૩ 1736, તા.-17-03-2021
૪૯ નડીઆદ ડાકોર નવા ડ્રાયફુટ-૨ તેજસકુમાર જી કા પટેલ ૭૬૨૦ ધંધામા પીછે હઠ ૨૯/૦૪/૨૦૨૨ ૨૮/૦૪/૨૦૨૪ 308, તા.-29-04-2022
૫૦ નડીઆદ તારાપુર મોબાઇલ-૩ મનિષકુમાર આર ઠક્કર ૨૫૦૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1788, તા.-16-11-2021
૫૧ નડીઆદ ડાકોર જુના ગ્રીનફ્રુટ-૪ મનુભાઇ જે રોહિત ૧૭૫૫૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1779, તા.-16-11-2021
૫૨ નડીઆદ ડાકોર જુના ગ્રીનફ્રુટ-૪ કાભઇભાઇ સી રાઠોડ ૧૭૫૫૦ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫/૧૧/૨૦૨૩ 1802, તા.-16-11-2021
૫૩ નડીઆદ ખંભાત પેપરબુક-૩ વર્ષાબેન કે દેવાની ૮૨૯૫ અધૂરા દસ્તાવેજ ૧૭/૧૧/૨૦૨૧ ૧૬/૧૧/૨૦૨૪ 1805, તા.-17-11-2021
૫૪ નડીઆદ ડાકોર જુના ડ્રાયફુટ-૧ વિજયભાઇ રમેશભાઇ રામી ૧૦૭૬૨૩ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૨૩/૦૭/૨૦૨૨ ૨૨/૦૭/૨૦૨૪ 1465, તા.-22-07-2022
૫૫ નડીઆદ પેટલાદ મોબાઇલ-૬ હરિશભાઇ પી પરમાર ૪૫૦૦ ધંધામા પીછે હઠ ૦૬/૦૮/૨૦૨૨ ૦૫/૦૮/૨૦૨૪ 1660, તા.-06-08-2022
૫૬ નડીઆદ આણંદ જુના ઉપહાર ગ્રુહ કિશનભાઇ એ રહેજા ૭૪૫૪૩ ધંધામા પીછે હઠ ૧૭/૦૮/૨૦૨૨ ૧૬/૦૮/૨૦૨૪ 1745, તા.-17-08-2022
૫૭ નડીઆદ ડાકોર નવા સાય.સ્કૂટર પાર્કિગ રાજેંદ્રકુમાર એસ શાહ ૨૮૦૦૦ ધંધામા પીછે હઠ ૦૧/૦૯/૨૦૨૨ ૩૧/૦૮/૨૦૨૪ 1910, તા.-01-09-2022
૫૮ નડીઆદ માતર પ્રોવિઝન-૧ જિતેંદ્રભાઇ એચ ચૌહાણ ૬૬૦૦ ધંધામા પીછે હઠ ૨૮/૦૭/૨૦૨૨ ૨૭/૦૭/૨૦૨૪ 1527, તા.-28-07-2022
૫૯ નડીઆદ તારાપુર ઉપહાર ગ્રુહ જયેશભાઇ પી રબારી ૯૭૦૦ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૨૮/૦૭/૨૦૨૨ ૨૭/૦૭/૨૦૨૪ 1532, તા.-28-07-2022
૬૦ નડીઆદ પેટલાદ કટલરી-૨ ક્રિષ્નાબેન એમ જાદવ ૭૪૫૫ ધંધામા પીછે હઠ ૦૬/૦૮/૨૦૨૨ ૦૫/૦૮/૨૦૨૪ 1659, તા.-06-08-2022
૬૧ નડીઆદ કપડવંજ અમુલ પાર્લર-૨ હિતેશકુમાર કે સેવાણી ૩૧૦૬૦ બિનઅધિક્રુત ચીજ વસ્તુનુ વેચાણ ૨૫/૦૮/૨૦૨૨ ૨૪/૦૮/૨૦૨૪ 1795, તા.-25-08-2022
૬૨ નડીઆદ વિધ્યાનગર ઉપહાર ગ્રુહ મંથનકુમાર જી જાદવ ૩૬૧૨૧ મા.પ.ફી ભરવામાં અંનિયમિત ૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ૧૪/૧૧/૨૦૨૪ 2893, તા.-15-11-2022
૬૩ નડીઆદ ખેડા હેયર કટીંગ-૧૦ રાધેશ્યામ એચ ઠક્ક્રર ૪૫૦૦ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3203, તા.-11-03-2022
૬૪ નડીઆદ ખેડા એડવોકેટ ઓફીસ-૮ મયુરભાઇ કે રબારી ૪૫૦૦ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3202, તા.-11-03-2022
૬૫ નડીઆદ કઠલાલ ઝેરોક્ષ-૪ કાઝલબેન એચ વાઘેલા ૧૫૭૮ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3199, તા.-11-03-2022
૬૬ નડીઆદ મહુધા ઉપહાર ગ્રુહ સમીર એ વ્હોરા ૧૯૮૭૪ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3200, તા.-11-03-2022
૬૭ નડીઆદ પેટલાદ સ્ટેશનરી-૬ આસીફખાન એમ પઠાણ ૨૨૭૮ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3201, તા.-11-03-2022
૬૮ નડીઆદ બાલાસિનોર આઇસ્ક્રિમ-૮ સંજયભાઇ બી વાઘ્રરી ૫૯૩૬ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3205, તા.-11-03-2022
૬૯ નડીઆદ બાલાસિનોર સ્ટેશનરી-૧ પ્રદીપ એન ધરીયા ૫૯૩૬ ધંધામા પીછે હઠ ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૨૪ 3204, તા.-11-03-2022
૭૦ હિંમતનગર ભિલોડા સ્ટોલ કટલરી કાન્તિભાઈ એસ.ગામેતી ડિપોઝિટ જપ્ત કરેલ
રૂ. ૨૪૨૫૭ જી.૧૨-૫૦૨૪૩૨
લાયન્સસ ફી ન ભરવાની અનિયમિતતા ૧૫-૦૩-૨૦૨૧ ૧૪-૦૩-૨૦૨૩  
૭૧ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ ઘડિયાર ગિફ્ર્ટ આર્ટીકલ રાવલ ચન્દ્રીકાબેન એન . ડિપોઝિટ જપ્ત કરેલ
રૂ.૩૮૬૦૦/- જી-૧૨-૧૫૦૬૬૨
લાયન્સસ ફી ન ભરવાની અનિયમિતતા ૧૬-૦૩-૨૦૨૧ ૧૫-૦૩-૨૦૨૩  
૭૨ હિંમતનગર શામરાજી ઉપહારગુહ જાડેજા મહેતાબસિહ વખતસિહ ડિપોઝિટ જપ્ત કરેલ
રૂ.૨૦૩૭/- જી-૧૨-૪૮૨૪૬૪
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૯-૦૩-૨૦૨૧ ૧૮-૦૩-૨૦૨૩  
૭૩ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં 3 જોશી જીગ્નેશભાઈ જગદીશચંદ્ર ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૬૫૦૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૪
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૮
૭૪ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ૪ રાવલ જયેશકુમાર પરસોતમદસ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૬૫૦૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૬
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૭
૭૫ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં એ મોદી રાજેશકુમાર ધમેન્દ્રભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૭૯
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૬
૭૬ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં બી પારકરા વિરલકુમાર જિતેન્દ્રભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૬૬
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૫
૭૭ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં સી મોદી રાજેશકુમાર ધર્માભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૭૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૪
૭૮ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ડી મોદી ધવલભાઈ રાજેશભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૭૬
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૩
૭૯ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ઈ માળી કનુભાઈ ગોપાલભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૯૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૨
૮૦ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં એફ મોદી ધવલભાઈ રાજેશભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૮૨
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૧
૮૧ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં આઈ મોદી રમેશકુમાર ધર્મેન્દ્રભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૮૫
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૯
૮૨ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં જે રાવલ મહેંદ્રકુમાર પુનમચંદ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૪૦૦૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૮
૮૩ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં કે રાવલ રાજેન્દ્રકુમાર પુનમચંદ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૪૮૨૩૦૧
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૭
૮૪ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં એલ રાવલ સંજયકુમાર રમેશભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૮૬૯૮૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૬
૮૫ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં એમ માળી કનુભાઇ ગોપાલભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૮૬૯૮૪
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૫
૮૬ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં એન પટેલ મણિભાઈ હિરાભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૮૬૯૮૩
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૪
૮૭ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ઓ રાવલ યશકુમાર દિલીપકુમાર ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ ૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૨
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૩
૮૮ હિંમતનગર ઈડર ઉપહારગુહ રાવલ દિલીપકુમાર રમેશકુમાર ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ. ૪૪૫૦ જી-૧૨-૪૮૨૩૨૯
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૨
૮૯ હિંમતનગર ભિલોડા ઉપહારગુહ મહિપાલસિહ ગણપતસિહ ચોહણ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૦૨૬૦ જી-૧૨-૪૮૨૩૪૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૧
૯૦ હિંમતનગર હિંતનગર સ્ટોલ નં 3 જગદીશભારથી મોહનભારથી ગોસ્વામી ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ. ૮૧૫૮ જી-૧૨-૪૮૨૩૦૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૭૦
૯૧ હિંમતનગર હિંતનગર સ્ટોલ નં ૮ પરમાર કરણસિહ દેવેન્ર્દસિહ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ. ૮૧૫૮ જી-૧૨-૪૮૨૩૩૫
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ ૨૮-૦૪-૨૦૨૩ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧
પત્ર.નં.૧૦૬૯
૯૨ હિંમતનગર ઈડર સ્ટોલ નં ૭ શાહ સમકિતભાઇ પ્રદીપભાઇ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ. ૭૪૧૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૦૧
ધંધામાં પીછેહઠ ૦૭-૦૫-૨૦૨૧ ૦૬-૦૫-૨૦૨૩  
૯૩ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ૪ દવે કલ્પેશકુમાર આર. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૬૫૦૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૪ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં જે મોદી રમેશકુમાર ધર્મેન્દ્રકુમાર ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૭૩
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૫ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં આઇ. રાવલ હેમતકુમાર રમેશભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૮૭૯૮૫
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૬ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં. ઇ રાવલ કલ્પેશકુમાર આર. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨ ૯૮૬૯૮૬
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૭ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં. એફ પટેલ પુરષોતમભાઇ શામળભાઈ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૮૨
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૮ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં.એમ દવે કલ્પેશ આર. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૪૪૫૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨-૦૭-૨૦૨૩  
૯૯ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં. ૪ દવે કલ્પેશ આર. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૬૫૦૦ જી-૧૨-૯૯૩૯૪૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૯-૦૬-૨૦૨૧ ૨૮-૦૬-૨૦૨૩  
૧૦૦ હિંમતનગર ભિલોડા ઉપહારગુહ ઝાલા ટીનુભા કાળુભા ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૦૨૬૦ જી-૧૨-૪૮૨૩૦૯
ધંધામાં અસ્વીકાર ૨૦-૦૫-૨૦૨૧ ૧૯-૦૫-૨૦૨૩  
૧૦૧ હિંમતનગર બાયડ ઉપહારગુહ વ્યાસ દિનેશભાઇ શકરલાલ ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૦૨
ધંધામાં અસ્વીકાર ૨૪-૦૫-૨૦૨૧ ૨૩-૦૫-૨૦૨૩  
૧૦૨ હિંમતનગર ઇડર સ્ટોલ નં ૧ પટેલ રિતેશકુમાર ડી. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૭૪૧૩ જી-૧૨-૦૨૫૧૪૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩  
૧૦૩ હિંમતનગર બાયડ ઉપહારગુહ પટેલ રિતેશકુમાર ડી. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૭૧૬૮ જી-૧૨-૦૨૫૧૪૧
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૪ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ૧ રાવલ અમિતકુમાર એમ. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૫૭૩ જી-૧૨-૦૨૫૧૩૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૫ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ૪ રાવલ અમિતકુમાર એમ. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૫૭૩ જી-૧૨-૦૨૫૧૩૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૬ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં ૨ રાવલ અમિતકુમાર એમ. ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૫૭૩ જી-૧૨-૦૨૫૧૩૦
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૭ હિંમતનગર ભિલોડા સ્ટોલ નં ૫ રબારી તુલસીરમ નોપજી ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૧૮૮ જી-૧૨ ૦૨૫૨૨૧
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૮ હિંમતનગર ભિલોડા સ્ટોલ નં ૨ રબારી તુલસીરમ નોપજી ઇ .એમ .ડી . જપ્ત
રૂ.૧૧૩૬ જી-૧૨-૦૨૫૨૧૪
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૩ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧
પત્ર નં.૨૩૭૪
૧૦૯ હિંમતનગર મેઘરજ ક.પો. ઉપાહારગૃહ ચૌહાણ હેમેંદ્રસિંહ ઈ.એમ.ડી. જપ્ત
રૂ.૫૬૧૨ જી૧૨નં.૦૨૫૨૧૮
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ૧૯-૦૯-૨૦૨૩ તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૨૬૩૩
૧૧૦ હિંમતનગર મેઘરજ સ્ટોલ નં. ૧ ચૌહાણ હેમેંદ્રસિંહ ઈ.એમ.ડી. જપ્ત
રૂ.૧૭૮૮ જી૧૨.૦૨૫૧૭
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ૧૯-૦૯-૨૦૨૩ તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૨૬૩૩
૧૧૧ હિંમતનગર મેઘરજ સ્ટોલ નં. ૨ ચૌહાણ હેમેંદ્રસિંહ ઈ.એમ.ડી. જપ્ત
રૂ.૧૭૮૮ જી૧૨.૦૨૫૧૬
ધંધામાં પીછેહઠ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ૧૯-૦૯-૨૦૨૩ તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૨૬૩૩
૧૧૨ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં. ૩ જોષી દિલિપકુમાર જગદિશચંદ્ર ડિપો.રકમ જપ્ત
રૂ.૨૮,૦૦૦/- જિ૧૨.૩૯૬૪૮૩ થી ૩૯૬૪૮૬
લાઈસન્સ ફી ભરવાની અનિયમિતા ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ ૩૦-૧૨-૨૦૨૩  
૧૧૩ હિંમતનગર હિંમતનગર સ્ટોલ નં.૩ ગોસ્વામી પ્રમોદપુરી દશરથપુરી ડિપો.રકમ જપ્ત
રૂ.૧,૧૮,૫૦૦/- જિ૧૨.૯૮૫૧૧૦ થી ૯૮૫૧૧૩
ધંધામાં પીછેહઠ ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ ૧૮-૦૮-૨૦૨૩  
૧૧૪ હિંમતનગર ઈડર સ્ટોલ નં.૬ જોષી રાજેંદ્રકુમાર ઈશ્વરલાલ ડિપો.રકમ જપ્ત
રૂ.૫૦,૧૬૦/- જી૧૨.૪૯૮૧૭૨ થી ૪૯૮૧૭૫
લાઈસન્સ ફી ભરવાની અનિયમિતા ૦૫-૦૩-૨૦૨૨ ૦૪-૦૩-૨૦૨૪ તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૪૪૭
૧૧૫ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં આઈ માળી મેહુલકુમાર ગોપીલાલ ઈ.એમ.ડી જપ્ત
રૂ.૪૪૧૭ જિ૧૨.૨૨૯૬૦૦
સમય મર્યાદામાં ડિપો. જમા ન કરતાં ૩૧-૦૩-૨૦૨૨ ૩૦-૦૩-૨૦૨૪ તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૯૩૮
૧૧૬ હિંમતનગર માણસા સ્ટોલ નં ૩ પરમાર હિરેનસિંહ લક્ક્ષ્મણસિંહ ઈ.એમ.ડી. જપ્ત રૂ.૧૦,૬૬૪/-
જિ૧૨.361962
સમય મર્યાદામાં ડિપો. જમા ન કરતાં ૨૮-૦૪-૨૦૨૨ ૨૭-૦૪-૨૦૨૪ તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૨ પત્ર.નં.૯૩૮
૧૧૭ હિંમતનગર માણસા સ્ટોલ નં ૪ પરમાર હિરેનસિંહ લક્ક્ષ્મણસિંહ ઈ.એમ.ડી જપ્ત રૂ.૧૦,૬૬૪/-
જિ૧૨.૩૬૧૯૬૧
સમય મર્યાદામાં ડિપો. જમા ન કરતાં ૨૮-૦૪-૨૦૨૨ ૨૭-૦૪-૨૦૨૪ તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૨ પત્ર.નં.૯૩૮
૧૧૮ હિંમતનગર માણસા સ્ટોલ નં ૭ પરમાર હિરેનસિંહ લક્ક્ષ્મણસિંહ ઈ.એમ.ડી. જપ્ત રૂ.૮,૧૩૯/-
જિ૧૨.૩૬૧૯૬૩
સમય મર્યાદામાં ડિપો. જમા ન કરતાં ૨૮-૦૪-૨૦૨૨ ૨૭-૦૪-૨૦૨૪ તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૨ પત્ર.નં.૯૩૮
૧૧૯ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ નં આઈ માળી કાન્તીભાઈ ગોપાલભાઈ ઈ.એમ.ડી જ્પ્ત રૂ.૪૪૧૭
જી-૧૨ ૨૨૯૫૯૯
ધંધામાં પીછે હટ ૨૪-૦૪-૨૦૨૨ ૨૩-૦૪-૨૦૨૪  
૧૨૦ હિંમતનગર ભિલોડા ઉપાહારગૃહ રબારી ગોવિંદભાઈ પ્રેમજી ૪,૯૦,૦૦૦/- ડેપોઝીટ જપ્ત
જી.૧૨.નં.૯૦૦૬૨૪ થી ૯૦૦૬૨૭
લા.ફી. ભરવાની અનિયમિતા ૨૮-૦૪-૨૦૨૨ ૨૭-૦૪-૨૦૨૪ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૯૩૯
૧૨૧ હિંમતનગર ભિલોડા સ્ટોલ નં - ૧ રબારી ગોવિંદભાઈ પ્રેમજી ૫૦,૦૦૦/-
જી.૧૨.નં.૯૦૦૬૩૮ થી
૯૦૦૬૪૧ ડીપોઝીટ જપ્ત
લા.ફી. ભરવાની અનિયમિતા ૨૮-૦૪-૨૦૨૨ ૨૭-૦૪-૨૦૨૪ તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૯૩૯
૧૨૨ હિંમતનગર ઈડર ડેપો સા.પાર્કિંગ મેસર્સ એ.આર.સીક્યુરીટી ૫૪,૦૦૪/- ડિપોઝીટ
જી.૧૨ નં.૩૬૧૯૮૩
જપ્તી
લા.ફી. ભરવાની અનિયમિતા ૦૨-૦૯-૨૦૨૨ ૦૧-૦૯-૨૦૨૪ તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૧૭૧૮
૧૨૩ હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સ્ટોલ ડી પ્રજાપતિ નિમેશકુમાર ૭૬,૫૦૦/- ડિપોઝીટ
જી.૧૨ નં.૩૬૧૯૮૩ જપ્ત
લા.ફી. ભરવાની અનિયમિતા ૧૯-૦૯-૨૦૨૨ ૧૮-૦૯-૨૦૨૪ તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૧૮૭૦
૧૨૪ હિંમતનગર તલોદ કં.પો. સ્ટોલ નં એ સોલંકી કાળુસિંહ કેશરીસિંહ
આ.કા.નં.૨૮૭૭ ૬૨૯૫ ૦૩૪૬
જી.૧૨. નં.૩૬૧૯૫૫
ઈ.એમ.ડી. રૂ.૧૧,૩૧૭/- જપ્ત
ધંધાનો અસ્વીકાર કરતા ૨૧-૦૯-૨૦૨૨ ૨૦-૦૯-૨૦૨૪ તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૧૮૮૯
૧૨૫ હિંમતનગર મેઘરજ કં.પો. ઉપાહારગૃહ સોલંકી જયેન્દ્રસિંહ ભવાનસિંહ
આ.કા.નં.૮૨૭૧ ૮૬૨૭ ૩૪૭૦
જી.૧૨.નં.૪૦૧૬૬૫
ઈ.એમ.ડી. રૂ.૫,૭૫૦/- જપ્ત
ધંધાનો અસ્વીકાર કરતા ૨૨-૦૯-૨૦૨૨ ૨૧-૦૯-૨૦૨૪ તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૨
પત્ર.નં.૧૮૯૫
126 ગોધરા શીવરાજપુર સ્ટોલ નં-૦૧ શ્રી ચૌધરી કિરણસિંહ ગણેશભાઇ રૂ. ૬૬૦ ધંધામાં પીછે હટ ૨૨-૧૨-૨૦૨૨ ૨૧-૧૨-૨૦૨૪ પત્ર નં. ૭૩૩, તા. ૨૨/૧૨/૨૦૨૨
127 ગોધરા શીવરાજપુર સ્ટોલ નં-૦૨ શ્રી મુસ્તુફાઇ ઇબ્રાહીમ અજબસા રૂ. ૬૬૦ ધંધામાં પીછે હટ ૨૨-૧૨-૨૦૨૨ ૨૧-૧૨-૨૦૨૪ પત્ર નં. ૭૩૩, તા. ૨૨/૧૨/૨૦૨૨
128 જુનાગઢ તાલાળા સા.કુ.પાર્કિંગ ભરતસિંહ એસ.ચોહાણ ૧૮૦૦/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૫૬૭
129 જુનાગઢ બીલખા ઉ. ગૃહ. નરોતમ લાલજી બુદ્ધદેવ ૨૦૫૪/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૫૬૬
130 જુનાગઢ માળિયા હાટીના ગ્રીનફ્રુટ ભૂરા શુખા ભલગારીયા ૩૧૬/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૫૬૫
131 જુનાગઢ માળિયા હાટીના ઝેરોક્ષ સ્ટેશનરી રાજવીરસિંહ હમીરસિંહ સિંધવ ૩૧૬/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૬૬૪
132 જુનાગઢ ચોરવાડ ઉ. ગૃહ. નારણ કાના ગરચર ૧૨૫૨/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૫૬૩
133 જુનાગઢ ભેસાણ પેપર બૂક રેનીશ અરવિંદ મહેતા ૫૫૬/- ધંધા માં પીછે હઠ ૦૭-૦૨-૨૨ ૦૬-૦૨-૨૪ ૧૫૬૨
134 જુનાગઢ વેરાવળ સા.કુ.પાર્કિંગ હસમુખ પાચા મકવાણા ૯૫૨૮/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૪-૦૨-૨૨ ૧૩-૦૨-૨૪ ૧૫૬૧
135 જુનાગઢ માણાવદર ઉ. ગૃહ. કલ્પેશ જે. મશરૂ ૧૧૪૪૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૧૦-૦૬-૨૨ ૦૯-૦૬-૨૪ ૨૮૪૯
136 જુનાગઢ જેતપુર બેકરી કાદરી ઈરફાન એચ. ૧૨૯૦/- ધંધા માં પીછે હઠ ૧૯-૦૫-૨૨ ૧૮-૦૫-૨૪ ૩૨૪૩
137 જુનાગઢ માળિયા હાટીના ઉ. ગૃહ. ગુલામ સીદીક મલેક ૨૦૭૦૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૦૧-૦૮-૨૨ ૩૧-૦૭-૨૪ ૩૮૫૩
138 જુનાગઢ કેશોદ ટેરસ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ અમૃત ઉકા પરમાર ૮૮૦૦૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૦૧-૦૮-૨૨ ૩૧-૦૭-૨૪ ૩૮૫૬
139 જુનાગઢ રાણાવાવ ઉ. ગૃહ. સલીમ એસ. નારેજા ૧૩૫૦૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૧૬-૦૯-૨૨ ૧૫-૦૯-૨૪ ૪૭૫૬
140 જુનાગઢ કુતિયાણા ગ્રીનફ્રુટ રાજુ રામ મોઢવાડિયા ૪૪૦૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૧૬-૦૯-૨૨ ૧૫-૦૯-૨૪ ૪૭૫૩
141 જુનાગઢ વંથલી સા.કુ.પાર્કિંગ ફેઝલ કાસમ સાઢાં ૯૩૦૦/- લાયસન્સ ફી ન ભરાવા ને કારણે ૧૨-૧૦-૨૨ ૧૧-૧૦-૨૪ ૫૨૪૧
142 ગોધરા શહેરા સ્ટોલ નં. - ૦૩ શ્રી, વણજારા ગુલાબભાઇ ચેનાભાઇ રૂ. ૨૯૨૬/- ધંધામાં પીછેહટ ૦૬-૧૦-૨૨ ૦૫-૧૦-૨૪ નં. ડીસી/જીડીએ/ટીઆર/કોમર્સ/૭૫૦, તા. ૨૯/૧૨/૨૦૨૨
143 ગોધરા શહેરા પે એન્ડ પાર્કીંગ શ્રી, મંહમદ ઇરફાન અસત્તાર શેખ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ૦૧-૧૧-૨૧ ૩૦-૧૦-૨૩ નં. ડીસી/જીડીએ/ટીઆર/કોમર્સ/૭૫૦, તા. ૨૯/૧૨/૨૦૨૨
144 ખરીદ વિભાગ - - મે. જે. ડી.ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ડિયા લી, ભીવાડી, જી-અલવર,રાજસ્થાન. - ખરીદ હુકમ આપેલ હોવા છતાં સપ્લાય ન કરવાને કારણે. ૨૩-૧૨-૨૦૨૨ ૨૨-૧૨-૨૦૨૩ એસટીજી/પીયુઆર/ક-બ્રાન્ચ/૮ તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૩
145 ખરીદ વિભાગ - - મે. એચ. એસ. એંજિનીયરીંગ વર્કસ,
લુધિયાણા,પંજાબ.
- ખરીદ હુકમ આપેલ હોવા છતાં સપ્લાય ન કરવાને કારણે તેમજ ePBG જમા ન કરાવવા ના કારણે. તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૩ ૧૪-૦૨-૨૦૨૬ એસટીજી/પીયુઆર/ક-બ્રાન્ચ/૧૬૬/૧૬૭ તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૩
146 ગોધરા શહેરા સ્ટોલ નં. - ૦૩ શ્રી ભારવાણી ભાવનાબેન હરીશભાઇ રૂ. ૨૯૨૫/- ધંધામાં પીછેહટ ૨૨-૦૨-૨૦૨૩ ૨૧-૦૨-૨૦૨૫ નં. ડીસી/જીડીએ/ટીઆર/કોમર્સ/૨૪૮, તા. ૧૭/૦૪/૨૦૨૩
147 ખરીદ વિભાગ - - મેસર્સ જેટ એજ ગેરેજ ઇક્વિપમેન્ટ્સ
બી-૭૪, બીજો માળ, ફેઝ-૨, નારાયના ઇ‍ન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૮
sales@jetage.co.in
- સ્પેસીફીકેશન અનુસાર મટેરીયલ સપ્લાય ન કરવા સબબ ૦૬-૦૯-૨૦૨૩ ૦૫-૦૯-૨૦૨૫ એસટીજી/પીયુઆર/ક-શાખા/૧૦૧૨, તા. ૦૮/૦૯/૨૦૨૩
148 ખરીદ વિભાગ - - મે. સોહમ ઇમ્પ્લેક્સ, પ્લોટ નં. પી ૧૦૯-૧૧૦ ૨
લોધીકા ઇ‍ન્ડસ્ટ્રીયલ ઇસ્ટેટ ઓફ રેવન્યુ, સર્વે નં. ૫૧ પી, જીઆઇડીસી એરીયા,વાજડી લોધીકા, રાજકોટ, ૩૬૦૦૨૧
sohamlathe@gmail.com
- સ્પેસીફીકેશન અનુસાર મટેરીયલ સપ્લાય ન કરવા સબબ ૦૬-૦૯-૨૦૨૩ ૦૫-૦૯-૨૦૨૫ એસટીજી/પીયુઆર/ક-શાખા/૧૦૧૩, તા. ૦૮/૦૯/૨૦૨૩
149 ખરીદ વિભાગ - - મેસર્સ જેટ એજ ગેરેજ ઇક્વિપમેન્ટ્સ
બી-૭૪, બીજો માળ, ફેઝ-૨, નારાયના ઇ‍ન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૮
sales@jetage.co.in
- સ્પેસીફીકેશન અનુસાર મટેરીયલ સપ્લાય ન કરવા સબબ ૧૪-૦૯-૨૦૨૩ ૧૫-૦૯-૨૦૨૫ એસટીજી/પીયુઆર/ક-શાખા/૧૦૩૩, તા. ૧૨/૦૯/૨૦૨૩
150 મધ્યસ્થ ભંડાર -- -- એશિયન એન્ટરપ્રાઈઝ, નવી મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર. -- નિગમના વજન કાંટામાં ગેરરીતી કરાયેલ હોય તેમજ નિગમને ગંભીર નુકશાન પહોચાડે તેવુ કુર્ત્ય કરવાને કારણે. તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૩ ૨૦-૧૦-૨૦૨૬ નં.એસટીજી/સી.એસ/એસ.એસ.યુ/ડીસ્પો/૪૧૦ તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૩
151 રાજકોટ ચોટીલા એક ડેપો એક પરવાનેદાર શ્રી મયુરધ્વજસિંહ ગંભિરસિંહ ચૌહાણ
ગરાસીયાવાડ, મુ. ચોટીલા, જી. સુરે‍ન્દ્રનગર
૨,૨૨,૭૮૦/- પરવાનેદાર દ્વારા આપવામાં આવેલ પોસ્ટ ડેટેડ ચેક વારંવાર બેંક દ્વારા પરત કરતા તથા મા. લા.ફી. ન ભરવા બાબતે ૦૨-૧૨-૨૦૨૩ ૦૧-૧૨-૨૦૨૫ નં.ડીસીઆર/ટીઆર/કોમર્સ/પરવાના/બ્લેકલીસ્ટ/૩૪૪૫, તા. ૦૬/૧૨/૨૦૨૩
152 ખરીદ વિભાગ - - મે. રીન્કેશ હાઈ-ટેક ઈક્વિપમેન્ટ પ્રા.લી, ભગવાનપુર, જી-હરિદ્વાર,ઉત્તરાખંડ. - મટીરીયલ ટેકનીકલી સ્પેસીફીકેશન મુજબ મેચ ન કરવાના કારણે તેમજ મટીરીયલ પુઅર ક્વોલીટીનું આપવાના કરવાને કારણે ૧૮-૧૨-૨૦૨૩ ૧૮-૧૨-૨૦૨૬ જીએસઆરટીસી/સીઓપી/આર-૧૫/૨૧-૨૨/૧૪૪૧ તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૩
153 ખરીદ વિભાગ     મે. રીન્કેશ હાઈ-ટેક ઈક્વિપમેન્ટ પ્રા.લી, ભગવાનપુર, જી-હરિદ્વાર,ઉત્તરાખંડ.   મટીરીયલ ટેકનીકલી સ્પેસીફીકેશન મુજબ મેચ ન કરવાના કારણે તેમજ મટીરીયલ પુઅર ક્વોલીટીનું આપવાના કરવાને કારણે ૧૮-૧૨-૨૦૨૩ ૧૮-૧૨-૨૦૨૬ જીએસઆરટીસી/સીઓપી/આર-૧૫/૨૧-૨૨/૧૪૪૧ તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૩
154 વલસાડ 'કપરાડા કંટ્રોલ પોઇ‍ન્ટ 'ઝેરોક્ષ સ્ટોલ શ્રી ચેતનભાઇ એલ. રાઉત ઈ-ઓક્શન ફી રૂ. ૧૭૫૪૨/-
સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ રૂ. ૬૮૬૦/-
પરવાના ફી ભરવામાં અનિયમિતતા ૧૨-૦૧-૨૦૨૪ ૧૧-૦૧-૨૦૨૬ નં. વિનિ/વલ/ટીઆર/કોમ/બ્લેક લીસ્ટ/૩૯૮, તા. ૧૨/૦૧/૨૦૨૪
155 ગોધરા 'વેજલપુર 'સ્ટોલ નં.-૦૪ શ્રી મોહમંદહનિફ સુલતાનજી ખત્રી
શ્રી ખત્રી નિલોફર મો. હનિફ
શ્રી ખત્રી માહેનુર મો. હનિફ
શ્રી ખત્રી ફલક મો. હનિફ
રૂ. ૧,૦૩,૭૦૫/- મા. પ. ફી. નહી ભરતા ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ૨૦-૦૨-૨૦૨૬ નં. ડીસી/જીડીએ/ટીઆર/કોમર્સ/૧૦૮, તા. ૨૧/૦૨/૨૦૨૪
156 ખરીદ વિભાગ -- -- મે. બ્રેમલ્સ રબ્બર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા.લી, બેંગ્લોર. -- નિગમના ખરીદ હુકમ સામે ટેન્ડરની શરત અનુસાર સપ્લાય કરવામાં નિષ્ફળ થવાને કારણે. ૧૯-૦૨-૨૦૨૪ ૧૯-૦૨-૨૦૨૭ જીએસઆરટીસી/સીઓપી/શી-૪૧ઈ/ આઈએન્ડઈ/૨૫૨, તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૪.

© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.
છેલ્લે અપડેટ: 22/12/2023 02:35 pm
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666666
ચાલો સામાજિક કરીએ

બ્રાઉઝર સુસંગતતા