વિભાગો
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Divisional Controller Ahmedabad 6359919026
2 Divisional Controller Amreli 6359919027
3 Divisional Controller Bhavnagar 6359919028
4 Divisional Controller Bhuj 6359919029
5 Divisional Controller Baroda 6359919030
6 Divisional Controller Bharuch 6359919031
7 Divisional Controller Godhra 6359919032
8 Divisional Controller Himmatnagar 6359919033
9 Divisional Controller Jamnagar 6359919034
10 Divisional Controller Junagadha 6359919035
11 Divisional Controller Mahesana 6359919036
12 Divisional Controller Nadiad 6359919037
13 Divisional Controller Palanpur 6359919038
14 Divisional Controller Rajkot 6359919039
15 Divisional Controller Surat 6359919040
16 Divisional Controller Valsad 6359919041
SR Designation Location Mobile No
1 Div.Traffic Officer Ahmedabad 6359918263
2 Div.Mech.Engineer 6359918264
3 Div.Adm.Officer 6359918265
4 Security Officer 6359918266
5 Div.Account Officer 6359918267
6 Div.Statistical Officer 6359918268
7 Store Officer 6359918269
8 Deputy Engineer 6359918270
9 Div. Workshop Supt. 6359918271
10 Div.Traffic Supt. 6359918272
11 DM Bareja 6359918273
12 Stand Incharge Bareja 6359918274
13 Workshop Incharge Bareja 6359918275
14 DM Bavla 6359918276
15 Stand Incharge Bavla 6359918277
16 Workshop Incharge Bavla 6359918278
17 DM Chandola 6359918279
18 Stand Incharge Chandola 6359918280
19 Workshop Incharge Chandola 6359918281
20 DM Dehgam 6359918282
21 Stand Incharge Dehgam 6359918283
22 Workshop Incharge Dehgam 6359918284
23 DM Dhandhuka 6359918285
24 Stand Incharge Dhandhuka 6359918286
25 Workshop Incharge Dhandhuka 6359918287
26 DM Dholka 6359918288
27 Stand Incharge Dholka 6359918289
28 Workshop Incharge Dholka 6359918290
29 DM Gandhinagar 6359918291
30 Stand Incharge Gandhinagar 6359918292
31 Workshop Incharge Gandhinagar 6359918293
32 DM Ahmedabad 6359918294
33 Stand Incharge Ahmedabad 6359918295
34 Workshop Incharge Ahmedabad 6359918296
35 DM Sanand 6359918297
36 Stand Incharge Sanand 6359918298
37 Workshop Incharge Sanand 6359918299
38 DM Viramgam 6359918300
39 Stand Incharge Viramgam 6359918301
40 Workshop Incharge Viramgam 6359918302
41 DM Volvo 6359918303
42 Stand Incharge Volvo 6359918304
43 Div.Traffic Officer Amreli 6359918306
44 Div.Mech.Engineer 6359918307
45 Div.Adm.Officer 6359918308
46 Security Officer 6359918309
47 Div.Account Officer 6359918310
48 Div.Statistical Officer 6359918311
49 Store Officer 6359918312
50 Deputy Engineer 6359918313
51 Div. Workshop Supt. 6359918314
52 Div.Traffic Supt. 6359918315
53 DM Amreli 6359918316
54 Stand Incharge Amreli 6359918317
55 Workshop Incharge Amreli 6359918318
56 DM Bagasara 6359918319
57 Stand Incharge Bagasara 6359918320
58 Workshop Incharge Bagasara 6359918321
59 DM Dhari 6359918322
60 Stand Incharge Dhari 6359918323
61 Workshop Incharge Dhari 6359918324
62 DM Kodinar 6359918325
63 Stand Incharge Kodinar 6359918326
64 Workshop Incharge Kodinar 6359918327
65 DM Rajula 6359918328
66 Stand Incharge Rajula 6359918329
67 Workshop Incharge Rajula 6359918330
68 DM Savarkundala 6359918331
69 Stand Incharge Savarkundala 6359918332
70 Workshop Incharge Savarkundala 6359918333
71 DM Una 6359918334
72 Stand Incharge Una 6359918335
73 Workshop Incharge Una 6359918336
74 Div.Traffic Officer Baroda 6359918337
75 Div.Mech.Engineer 6359918338
76 Div.Adm.Officer 6359918339
77 Security Officer 6359918340
78 Div.Account Officer 6359918341
79 Div.Statistical Officer 6359918342
80 Store Officer 6359918343
81 Deputy Engineer 6359918344
82 Div. Workshop Supt. 6359918345
83 Div.Traffic Supt. 6359918346
84 DM Baroda 6359918347
85 Stand Incharge Baroda 6359918348
86 Workshop Incharge Baroda 6359918349
87 DM Bodeli 6359918350
88 Stand Incharge Bodeli 6359918351
89 Workshop Incharge Bodeli 6359918352
90 DM Chhota Udaipur 6359918353
91 Stand Incharge Chhota Udaipur 6359918354
92 Workshop Incharge Chhota Udaipur 6359918355
93 DM Dabhoi 6359918356
94 Stand Incharge Dabhoi 6359918357
95 Workshop Incharge Dabhoi 6359918358
96 DM Karjan 6359918359
97 Stand Incharge Karjan 6359918360
98 Workshop Incharge Karjan 6359918361
99 DM Padra 6359918362
100 Stand Incharge Padra 6359918363
101 Workshop Incharge Padra 6359918364
102 DM Waghodiya 6359918365
103 Stand Incharge Waghodiya 6359918366
104 Workshop Incharge Waghodiya 6359918367
105 Div.Traffic Officer Bharuch 6359918368
106 Div.Mech.Engineer 6359918369
107 Div.Adm.Officer 6359918370
108 Security Officer 6359918371
109 Div.Account Officer 6359918372
110 Div.Statistical Officer 6359918373
111 Store Officer 6359918374
112 Deputy Engineer 6359918375
113 Div. Workshop Supt. 6359918376
114 Div.Traffic Supt. 6359918377
115 DM Ankaleswar 6359918378
116 Stand Incharge Ankaleswar 6359918379
117 Workshop Incharge Ankaleswar 6359918380
118 DM Bharuch 6359918381
119 Stand Incharge Bharuch 6359918382
120 Workshop Incharge Bharuch 6359918383
121 DM Jambusar 6359918384
122 Stand Incharge Jambusar 6359918385
123 Workshop Incharge Jambusar 6359918386
124 DM Rajpipla 6359918387
125 Stand Incharge Rajpipla 6359918388
126 Workshop Incharge Rajpipla 6359918389
127 DM Zagadiya 6359918390
128 Stand Incharge Zagadiya 6359918391
129 Workshop Incharge Zagadiya 6359918392
130 Div.Traffic Officer Bhavnagar 6359918393
131 Div.Mech.Engineer 6359918394
132 Div.Adm.Officer 6359918395
133 Security Officer 6359918396
134 Div.Account Officer 6359918397
135 Div.Statistical Officer 6359918398
136 Store Officer 6359918399
137 Deputy Engineer 6359918400
138 Div. Workshop Supt. 6359918401
139 Div.Traffic Supt. 6359918402
140 DM Barwala 6359918403
141 Stand Incharge Barwala 6359918404
142 Workshop Incharge Barwala 6359918405
143 DM Bhavnagar 6359918406
144 Stand Incharge Bhavnagar 6359918407
145 Workshop Incharge Bhavnagar 6359918408
146 DM Botad 6359918409
147 Stand Incharge Botad 6359918410
148 Workshop Incharge Botad 6359918411
149 DM Gariyadhar 6359918412
150 Stand Incharge Gariyadhar 6359918413
151 Workshop Incharge Gariyadhar 6359918414
152 DM Gadhada 6359918415
153 Stand Incharge Gadhada 6359918416
154 Workshop Incharge Gadhada 6359918417
155 DM Mahuva 6359918418
156 Stand Incharge Mahuva 6359918419
157 Workshop Incharge Mahuva 6359918420
158 DM Palitana 6359918421
159 Stand Incharge Palitana 6359918422
160 Workshop Incharge Palitana 6359918423
161 DM Talaja 6359918424
162 Stand Incharge Talaja 6359918425
163 Workshop Incharge Talaja 6359918426
164 Div.Traffic Officer Bhuj 6359918427
165 Div.Mech.Engineer 6359918428
166 Div.Adm.Officer 6359918429
167 Security Officer 6359918430
168 Div.Account Officer 6359918431
169 Div.Statistical Officer 6359918432
170 Store Officer 6359918433
171 Deputy Engineer 6359918434
172 Div. Workshop Supt. 6359918435
173 Div.Traffic Supt. 6359918436
174 DM Anjar 6359918437
175 Stand Incharge Anjar 6359918438
176 Workshop Incharge Anjar 6359918439
177 DM Bhuj 6359918440
178 Stand Incharge Bhuj 6359918441
179 Workshop Incharge Bhuj 6359918442
180 DM Bhachau 6359918443
181 Stand Incharge Bhachau 6359918444
182 Workshop Incharge Bhachau 6359918445
183 DM Mundra 6359918446
184 Stand Incharge Mundra 6359918447
185 Workshop Incharge Mundra 6359918448
186 DM Mandvi 6359918449
187 Stand Incharge Mandvi 6359918450
188 Workshop Incharge Mandvi 6359918451
189 DM Nakhtrana 6359918452
190 Stand Incharge Nakhtrana 6359918453
191 Workshop Incharge Nakhtrana 6359918454
192 DM Naliya 6359918455
193 Stand Incharge Naliya 6359918456
194 Workshop Incharge Naliya 6359918457
195 DM Rapar 6359918458
196 Stand Incharge Rapar 6359918459
197 Workshop Incharge Rapar 6359918460
198 Div.Traffic Officer Godhra 6359918461
199 Div.Mech.Engineer 6359918462
200 Div.Adm.Officer 6359918463
201 Security Officer 6359918464
202 Div.Account Officer 6359918465
203 Div.Statistical Officer 6359918466
204 Store Officer 6359918467
205 Deputy Engineer 6359918468
206 Div. Workshop Supt. 6359918469
207 Div.Traffic Supt. 6359918470
208 DM Bariya 6359918471
209 Stand Incharge Bariya 6359918472
210 Workshop Incharge Bariya 6359918473
211 DM Dahod 6359918474
212 Stand Incharge Dahod 6359918475
213 Workshop Incharge Dahod 6359918476
214 DM Godhara 6359918477
215 Stand Incharge Godhara 6359918478
216 Workshop Incharge Godhara 6359918479
217 DM Halol 6359918480
218 Stand Incharge Halol 6359918481
219 Workshop Incharge Halol 6359918482
220 DM Lunavada 6359918483
221 Stand Incharge Lunavada 6359918484
222 Workshop Incharge Lunavada 6359918485
223 DM Santrampur 6359918486
224 Stand Incharge Santrampur 6359918487
225 Workshop Incharge Santrampur 6359918488
226 DM Zalod 6359918489
227 Stand Incharge Zalod 6359918490
228 Workshop Incharge Zalod 6359918491
229 Div.Traffic Officer Himatnagar 6359918492
230 Div.Mech.Engineer 6359918493
231 Div.Adm.Officer 6359918494
232 Security Officer 6359918495
233 Div.Account Officer 6359918496
234 Div.Statistical Officer 6359918497
235 Store Officer 6359918498
236 Deputy Engineer 6359918499
237 Div. Workshop Supt. 6359918500
238 Div.Traffic Supt. 6359918501
239 DM Bayad 6359918502
240  Stand Incharge Bayad 6359918503
241 Workshop Incharge Bayad 6359918504
242 DM Bhiloda 6359918505
243  Stand Incharge Bhiloda 6359918506
244 Workshop Incharge Bhiloda 6359918507
245 DM Himatnagar 6359918508
246  Stand Incharge Himatnagar 6359918509
247 Workshop Incharge Himatnagar 6359918510
248 DM Ider 6359918511
249  Stand Incharge Ider 6359918512
250 Workshop Incharge Ider 6359918513
251 DM Khedbhrma 6359918514
252  Stand Incharge Khedbhrma 6359918515
253 Workshop Incharge Khedbhrma 6359918516
254 DM Mansa 6359918517
255  Stand Incharge Mansa 6359918518
256 Workshop Incharge Mansa 6359918519
257 DM Modasa 6359918520
258  Stand Incharge Modasa 6359918521
259 Workshop Incharge Modasa 6359918522
260 DM Prantij 6359918523
261  Stand Incharge Prantij 6359918524
262 Workshop Incharge Prantij 6359918525
263 DM Vijapur 6359918526
264  Stand Incharge Vijapur 6359918527
265 Workshop Incharge Vijapur 6359918528
266 Div.Traffic Officer Jamnagar 6359918529
267 Div.Mech.Engineer 6359918530
268 Div.Adm.Officer 6359918531
269 Security Officer 6359918532
270 Div.Account Officer 6359918533
271 Div.Statistical Officer 6359918534
272 Store Officer 6359918535
273 Deputy Engineer 6359918536
274 Div. Workshop Supt. 6359918537
275 Div.Traffic Supt. 6359918538
276 DM Dhrol 6359918539
277  Stand Incharge Dhrol 6359918540
278  Workshop Incharge Dhrol 6359918541
279 DM Dawarka 6359918542
280  Stand Incharge Dawarka 6359918543
281  Workshop Incharge Dawarka 6359918544
282 DM Jamjodhpur 6359918545
283  Stand Incharge Jamjodhpur 6359918546
284  Workshop Incharge Jamjodhpur 6359918547
285 DM Jamnagar 6359918548
286  Stand Incharge Jamnagar 6359918549
287  Workshop Incharge Jamnagar 6359918550
288 DM Khambhaliya 6359918551
289  Stand Incharge Khambhaliya 6359918552
290  Workshop Incharge Khambhaliya 6359918553
291 Div.Traffic Officer Junagadh 6359918554
292 Div.Mech.Engineer 6359918555
293 Div.Adm.Officer 6359918556
294 Security Officer 6359918557
295 Div.Account Officer 6359918558
296 Div.Statistical Officer 6359918559
297 Store Officer 6359918560
298 Deputy Engineer 6359918561
299 Div. Workshop Supt. 6359918562
300 Div.Traffic Supt. 6359918563
301 DM Bantva 6359918564
302  Stand Incharge Bantva 6359918565
303  Workshop Incharge Bantva 6359918566
304 DM Dhoraji 6359918567
305  Stand Incharge Dhoraji 6359918568
306  Workshop Incharge Dhoraji 6359918569
307 DM Jetpur 6359918570
308  Stand Incharge Jetpur 6359918571
309  Workshop Incharge Jetpur 6359918572
310 DM Junagadh 6359918573
311  Stand Incharge Junagadh 6359918574
312  Workshop Incharge Junagadh 6359918575
313 DM Keshod 6359918576
314  Stand Incharge Keshod 6359918577
315  Workshop Incharge Keshod 6359918578
316 DM Mangrol 6359918579
317  Stand Incharge Mangrol 6359918580
318  Workshop Incharge Mangrol 6359918581
319 DM Porbandar 6359918582
320  Stand Incharge Porbandar 6359918583
321  Workshop Incharge Porbandar 6359918584
322 DM Upleta 6359918585
323  Stand Incharge Upleta 6359918586
324  Workshop Incharge Upleta 6359918587
325 DM Veraval 6359918588
326  Stand Incharge Veraval 6359918589
327  Workshop Incharge Veraval 6359918590
328 Div.Traffic Officer Mehsana 6359918591
329 Div.Mech.Engineer 6359918592
330 Div.Adm.Officer 6359918593
331 Security Officer 6359918594
332 Div.Account Officer 6359918595
333 Div.Statistical Officer 6359918596
334 Store Officer 6359918597
335 Deputy Engineer 6359918598
336 Div. Workshop Supt. 6359918599
337 Div.Traffic Supt. 6359918600
338 DM Bechraji 6359918601
339  Stand Incharge Bechraji 6359918602
340  Workshop Incharge Bechraji 6359918603
341 DM Chansama 6359918604
342  Stand Incharge Chansama 6359918605
343  Workshop Incharge Chansama 6359918606
344 DM Harij 6359918607
345  Stand Incharge Harij 6359918608
346  Workshop Incharge Harij 6359918609
347 DM Kadi 6359918610
348  Stand Incharge Kadi 6359918611
349  Workshop Incharge Kadi 6359918612
350 DM Kalol 6359918613
351  Stand Incharge Kalol 6359918614
352  Workshop Incharge Kalol 6359918615
353 DM Kheralu 6359918616
354  Stand Incharge Kheralu 6359918617
355  Workshop Incharge Kheralu 6359918618
356 DM Mehsana 6359918619
357  Stand Incharge Mehsana 6359918620
358  Workshop Incharge Mehsana 6359918621
359 DM Patan 6359918622
360  Stand Incharge Patan 6359918623
361  Workshop Incharge Patan 6359918624
362 DM Unja 6359918625
363  Stand Incharge Unja 6359918626
364  Workshop Incharge Unja 6359918627
365 DM Vadnagar 6359918628
366  Stand Incharge Vadnagar 6359918629
367  Workshop Incharge Vadnagar 6359918630
368 DM Visnagar 6359918631
369  Stand Incharge Visnagar 6359918632
370  Workshop Incharge Visnagar 6359918633
371 Div.Traffic Officer Nadiad 6359918634
372 Div.Mech.Engineer 6359918635
373 Div.Adm.Officer 6359918636
374 Security Officer 6359918637
375 Div.Account Officer 6359918638
376 Div.Statistical Officer 6359918639
377 Store Officer 6359918640
378 Deputy Engineer 6359918641
379 Div. Workshop Supt. 6359918642
380 Div.Traffic Supt. 6359918643
381 DM Anand 6359918644
382  Stand Incharge Anand 6359918645
383  Workshop Incharge Anand 6359918646
384 DM BalaDMnor 6359918647
385  Stand Incharge Balasinor 6359918648
386  Workshop Incharge Balasinor 6359918649
387 DM Borsad 6359918650
388  Stand Incharge Borsad 6359918651
389  Workshop Incharge Borsad 6359918652
390 DM Dakor 6359918653
391  Stand Incharge Dakor 6359918654
392  Workshop Incharge Dakor 6359918655
393 DM Kapadvanj 6359918656
394  Stand Incharge Kapadvanj 6359918657
395  Workshop Incharge Kapadvanj 6359918658
396 DM Khmbhat 6359918659
397  Stand Incharge Khmbhat 6359918660
398  Workshop Incharge Khmbhat 6359918661
399 DM Kheda 6359918662
400  Stand Incharge Kheda 6359918663
401  Workshop Incharge Kheda 6359918664
402 DM Mahudha 6359918665
403  Stand Incharge Mahudha 6359918666
404  Workshop Incharge Mahudha 6359918667
405 DM Matar 6359918668
406  Stand Incharge Matar 6359918669
407  Workshop Incharge Matar 6359918670
408 DM Nadiad 6359918671
409  Stand Incharge Nadiad 6359918672
410  Workshop Incharge Nadiad 6359918673
411 DM Petlad 6359918674
412  Stand Incharge Petlad 6359918675
413  Workshop Incharge Petlad 6359918676
414 Div.Traffic Officer Palanpur 6359918677
415 Div.Mech.Engineer 6359918678
416 Div.Adm.Officer 6359918679
417 Security Officer 6359918680
418 Div.Account Officer 6359918681
419 Div.Statistical Officer 6359918682
420 Store Officer 6359918683
421 Deputy Engineer 6359918684
422 Div. Workshop Supt. 6359918685
423 Div.Traffic Supt. 6359918686
424 DM Ambaji 6359918687
425  Stand Incharge Ambaji 6359918688
426 Workshop Incharge Ambaji 6359918689
427 DM Deesa 6359918690
428  Stand Incharge Deesa 6359918691
429 Workshop Incharge Deesa 6359918692
430 DM Diyodar 6359918693
431  Stand Incharge Diyodar 6359918694
432 Workshop Incharge Diyodar 6359918695
433 DM Palanpur 6359918696
434  Stand Incharge Palanpur 6359918697
435 Workshop Incharge Palanpur 6359918698
436 DM Radhanpur 6359918699
437  Stand Incharge Radhanpur 6359918700
438 Workshop Incharge Radhanpur 6359918701
439 DM Sidhpur 6359918702
440 Stand Incharge Sidhpur 6359918703
441 Workshop Incharge Sidhpur 6359918704
442 DM Tharad 6359918705
443  Stand Incharge Tharad 6359918706
444 Workshop Incharge Tharad 6359918707
445 Div.Traffic Officer Rajlot 6359918708
446 Div.Mech.Engineer 6359918709
447 Div.Adm.Officer 6359918710
448 Security Officer 6359918711
449 Div.Account Officer 6359918712
450 Div.Statistical Officer 6359918713
451 Store Officer 6359918714
452 Deputy Engineer 6359918715
453 Div. Workshop Supt. 6359918716
454 Div.Traffic Supt. 6359918717
455 DM Chotila 6359918718
456 Stand Incharge Chotila 6359918719
457 Workshop Incharge Chotila 6359918720
458 DM Dhangdhara 6359918721
459 Stand Incharge Dhangdhara 6359918722
460 Workshop Incharge Dhangdhara 6359918723
461 DM Gondal 6359918724
462 Stand Incharge Gondal 6359918725
463 Workshop Incharge Gondal 6359918726
464 DM Jasdan 6359918727
465 Stand Incharge Jasdan 6359918728
466 Workshop Incharge Jasdan 6359918729
467 DM Limbdi 6359918730
468 Stand Incharge Limbdi 6359918731
469 Workshop Incharge Limbdi 6359918732
470 DM Morbi 6359918733
471 Stand Incharge Morbi 6359918734
472 Workshop Incharge Morbi 6359918735
473 DM Rajkot 6359918736
474 Stand Incharge Rajkot 6359918737
475 Workshop Incharge Rajkot 6359918738
476 DM Surendranagar 6359918739
477 Stand Incharge Surendranagar 6359918740
478 Workshop Incharge Surendranagar 6359918741
479 DM Vankaner 6359918742
480 Stand Incharge Vankaner 6359918743
481 Workshop Incharge Vankaner 6359918744
482 DM VOLVO 6359918745
483 Div.Traffic Officer Surat 6359918746
484 Div.Mech.Engineer 6359918747
485 Div.Adm.Officer 6359918748
486 Security Officer 6359918749
487 Div.Account Officer 6359918750
488 Div.Statistical Officer 6359918751
489 Store Officer 6359918752
490 Deputy Engineer 6359918753
491 Div. Workshop Supt. 6359918754
492 Div.Traffic Supt. 6359918755
493 DM Bardoli 6359918756
494 Stand Incharge Bardoli 6359918757
495 Workshop Incharge Bardoli 6359918758
496 DM Mandvi 6359918759
497 Stand Incharge Mandvi 6359918760
498 Workshop Incharge Mandvi 6359918761
499 DM Olpad 6359918762
500 Stand Incharge Olpad 6359918763
501 Workshop Incharge Olpad 6359918764
502 DM Songadh 6359918765
503 Stand Incharge Songadh 6359918766
504 Workshop Incharge Songadh 6359918767
505 DM Surat Central 6359918768
506 Stand Incharge Surat Central 6359918769
507 Workshop Incharge Surat Central 6359918770
508 DM Surat City 6359918771
509 Stand Incharge Surat City 6359918772
510 Workshop Incharge Surat City 6359918773
511 DM VOLVO 6359918774
512 Div.Traffic Officer Valsad 6359918775
513 Div.Mech.Engineer 6359918776
514 Div.Adm.Officer 6359918777
515 Security Officer 6359918778
516 Div.Account Officer 6359918779
517 Div.Statistical Officer 6359918780
518 Store Officer 6359918781
519 Deputy Engineer 6359918782
520 Div. Workshop Supt. 6359918783
521 Div.Traffic Supt. 6359918784
522 DM Ahva 6359918785
523 Stand Incharge Ahva 6359918786
524 Workshop Incharge Ahva 6359918787
525 DM Bilimora 6359918788
526 Stand Incharge Bilimora 6359918789
527 Workshop Incharge Bilimora 6359918790
528 DM Dharampur 6359918791
529 Stand Incharge Dharampur 6359918792
530 Workshop Incharge Dharampur 6359918793
531 DM Navsari 6359918794
532 Stand Incharge Navsari 6359918795
533 Workshop Incharge Navsari 6359918796
534 DM Valsad 6359918797
535 Stand Incharge Valsad 6359918798
536 Workshop Incharge Valsad 6359918799
537 DM Vapi 6359918800
538 Stand Incharge Vapi 6359918801
539 Workshop Incharge Vapi 6359918802

© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.