વિભાગો
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Depot Manager Ahmedabad Ahmedabad 6359918294
2 Depot Manager Bareja Ahmedabad 6359918273
3 Depot Manager Bavla Ahmedabad 6359918276
4 Depot Manager Chandola Ahmedabad 6359918279
5 Depot Manager Dehgam Ahmedabad 6359918282
6 Depot Manager Dhandhuka Ahmedabad 6359918285
7 Depot Manager Dholka Ahmedabad 6359918288
8 Depot Manager Gandhinagar Ahmedabad 6359918291
9 Depot Manager Sanand Ahmedabad 6359918297
10 Depot Manager Viramgam Ahmedabad 6359918300
11 Depot Manager Volvo Ahmedabad 6359918303
12 Deputy Engineer Ahmedabad 6359918270
13 Divisional Workshop Supt. Ahmedabad 6359918271
14 Divisional Account Officer Ahmedabad 6359918267
15 Divisional Adm.Officer Ahmedabad 6359918265
16 Divisional Mech.Engineer Ahmedabad 6359918264
17 Divisional Statistical Officer Ahmedabad 6359918268
18 Divisional Traffic Officer Ahmedabad 6359918263
19 Divisional Traffic Supt. Ahmedabad 6359918272
20 Divisional Controller Ahmedabad 6359919026
21 Security Officer Ahmedabad 6359918266
22 Stand Incharge Ahmedabad Ahmedabad 6359918295
23 Stand Incharge Bareja Ahmedabad 6359918274
24 Stand Incharge Bavla Ahmedabad 6359918277
25 Stand Incharge Chandola Ahmedabad 6359918280
26 Stand Incharge Dehgam Ahmedabad 6359918283
27 Stand Incharge Dhandhuka Ahmedabad 6359918286
28 Stand Incharge Dholka Ahmedabad 6359918289
29 Stand Incharge Gandhinagar Ahmedabad 6359918292
30 Stand Incharge Sanand Ahmedabad 6359918298
31 Stand Incharge Viramgam Ahmedabad 6359918301
32 Stand Incharge Volvo Ahmedabad 6359918304
33 Store Officer Ahmedabad 6359918269
34 Workshop Incharge Ahmedabad Ahmedabad 6359918296
35 Workshop Incharge Bareja Ahmedabad 6359918275
36 Workshop Incharge Bavla Ahmedabad 6359918278
37 Workshop Incharge Chandola Ahmedabad 6359918281
38 Workshop Incharge Dehgam Ahmedabad 6359918284
39 Workshop Incharge Dhandhuka Ahmedabad 6359918287
40 Workshop Incharge Dholka Ahmedabad 6359918290
41 Workshop Incharge Gandhinagar Ahmedabad 6359918293
42 Workshop Incharge Sanand Ahmedabad 6359918299
43 Workshop Incharge Viramgam Ahmedabad 6359918302
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Depot Manager Amreli Amreli 6359918316
2 Depot Manager Bagasara Amreli 6359918319
3 Depot Manager Dhari Amreli 6359918322
4 Depot Manager Kodinar Amreli 6359918325
5 Depot Manager Rajula Amreli 6359918328
6 Depot Manager Savarkundala Amreli 6359918331
7 Depot Manager Una Amreli 6359918334
8 Deputy Engineer Amreli 6359918313
9 Divisional Workshop Supt. Amreli 6359918314
10 Divisional Account Officer Amreli 6359918310
11 Divisional Adm.Officer Amreli 6359918308
12 Divisional Mech.Engineer Amreli 6359918307
13 Divisional Statistical Officer Amreli 6359918311
14 Divisional Traffic Officer Amreli 6359918306
14 Divisional Traffic Supt. Amreli 6359918315
16 Divisional Controller Amreli 6359919027
17 Security Officer Amreli 6359918309
18 Stand Incharge Amreli Amreli 6359918317
19 Stand Incharge Bagasara Amreli 6359918320
20 Stand Incharge Dhari Amreli 6359918323
21 Stand Incharge Kodinar Amreli 6359918326
22 Stand Incharge Rajula Amreli 6359918329
23 Stand Incharge Savarkundala Amreli 6359918332
24 Stand Incharge Una Amreli 6359918335
25 Store Officer Amreli 6359918312
26 Workshop Incharge Amreli Amreli 6359918318
27 Workshop Incharge Bagasara Amreli 6359918321
28 Workshop Incharge Dhari Amreli 6359918324
29 Workshop Incharge Kodinar Amreli 6359918327
30 Workshop Incharge Rajula Amreli 6359918330
31 Workshop Incharge Savarkundala Amreli 6359918333
32 Workshop Incharge Una Amreli 6359918336
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Depot Manager Baroda Baroda 6359918347
2 Depot Manager Bodeli Baroda 6359918350
3 Depot Manager Chhota Udaipur Baroda 6359918353
4 Depot Manager Dabhoi Baroda 6359918356
5 Depot Manager Karjan Baroda 6359918359
6 Depot Manager Padra Baroda 6359918362
7 Depot Manager Waghodiya Baroda 6359918365
8 Deputy Engineer Baroda 6359918344
9 Divisional Workshop Supt. Baroda 6359918345
10 Divisional Account Officer Baroda 6359918341
11 Divisional Adm.Officer Baroda 6359918339
12 Divisional Mech.Engineer Baroda 6359918338
13 Divisional Statistical Officer Baroda 6359918342
14 Divisional Traffic Officer Baroda 6359918337
15 Divisional Traffic Supt. Baroda 6359918346
16 Divisional Controller Baroda 6359919030
17 Security Officer Baroda 6359918340
18 Stand Incharge Baroda Baroda 6359918348
19 Stand Incharge Bodeli Baroda 6359918351
20 Stand Incharge Chhota Udaipur Baroda 6359918354
21 Stand Incharge Dabhoi Baroda 6359918357
22 Stand Incharge Karjan Baroda 6359918360
23 Stand Incharge Padra Baroda 6359918363
24 Stand Incharge Waghodiya Baroda 6359918366
25 Store Officer Baroda 6359918343
26 Workshop Incharge Baroda Baroda 6359918349
27 Workshop Incharge Bodeli Baroda 6359918352
28 Workshop Incharge Chhota Udaipur Baroda 6359918355
29 Workshop Incharge Dabhoi Baroda 6359918358
30 Workshop Incharge Karjan Baroda 6359918361
31 Workshop Incharge Padra Baroda 6359918364
32 Workshop Incharge Waghodiya Baroda 6359918367
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Depot Manager Ankaleswar Bharuch 6359918378
2 Depot Manager Bharuch Bharuch 6359918381
3 Depot Manager Jambusar Bharuch 6359918384
4 Depot Manager Rajpipla Bharuch 6359918387
5 Depot Manager Zagadiya Bharuch 6359918390
6 Deputy Engineer Bharuch 6359918375
7 Divisional Workshop Supt. Bharuch 6359918376
8 Divisional Account Officer Bharuch 6359918372
9 Divisional Adm.Officer Bharuch 6359918370
10 Divisional Mech.Engineer Bharuch 6359918369
11 Divisional Statistical Officer Bharuch 6359918373
12 Divisional Traffic Officer Bharuch 6359918368
13 Divisional Traffic Supt. Bharuch 6359918377
14 Divisional Controller Bharuch 6359919031
15 Security Officer Bharuch 6359918371
16 Stand Incharge Ankaleswar Bharuch 6359918379
17 Stand Incharge Bharuch Bharuch 6359918382
18 Stand Incharge Jambusar Bharuch 6359918385
19 Stand Incharge Rajpipla Bharuch 6359918388
20 Stand Incharge Zagadiya Bharuch 6359918391
21 Store Officer Bharuch 6359918374
22 Workshop Incharge Ankaleswar Bharuch 6359918380
23 Workshop Incharge Bharuch Bharuch 6359918383
24 Workshop Incharge Jambusar Bharuch 6359918386
25 Workshop Incharge Rajpipla Bharuch 6359918389
26 Workshop Incharge Zagadiya Bharuch 6359918392
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Depot Manager Barwala Bhavnagar 6359918403
2 Depot Manager Bhavnagar Bhavnagar 6359918406
3 Depot Manager Botad Bhavnagar 6359918409
4 Depot Manager Gadhada Bhavnagar 6359918415
5 Depot Manager Gariyadhar Bhavnagar 6359918412
6 Depot Manager Mahuva Bhavnagar 6359918418
7 Depot Manager Palitana Bhavnagar 6359918421
8 Depot Manager Talaja Bhavnagar 6359918424
9 Deputy Engineer Bhavnagar 6359918400
10 Divisional Workshop Supt. Bhavnagar 6359918401
11 Divisional Account Officer Bhavnagar 6359918397
12 Divisional Adm.Officer Bhavnagar 6359918395
13 Divisional Mech.Engineer Bhavnagar 6359918394
14 Divisional Statistical Officer Bhavnagar 6359918398
15 Divisional Traffic Officer Bhavnagar 6359918393
16 Divisional Traffic Supt. Bhavnagar 6359918402
17 Divisional Controller Bhavnagar 6359919028
18 Security Officer Bhavnagar 6359918396
19 Stand Incharge Barwala Bhavnagar 6359918404
20 Stand Incharge Bhavnagar Bhavnagar 6359918407
21 Stand Incharge Botad Bhavnagar 6359918410
22 Stand Incharge Gadhada Bhavnagar 6359918416
23 Stand Incharge Gariyadhar Bhavnagar 6359918413
24 Stand Incharge Mahuva Bhavnagar 6359918419
25 Stand Incharge Palitana Bhavnagar 6359918422
26 Stand Incharge Talaja Bhavnagar 6359918425
27 Store Officer Bhavnagar 6359918399
28 Workshop Incharge Barwala Bhavnagar 6359918405
29 Workshop Incharge Bhavnagar Bhavnagar 6359918408
30 Workshop Incharge Botad Bhavnagar 6359918411
31 Workshop Incharge Gadhada Bhavnagar 6359918417
32 Workshop Incharge Gariyadhar Bhavnagar 6359918414
33 Workshop Incharge Mahuva Bhavnagar 6359918420
34 Workshop Incharge Palitana Bhavnagar 6359918423
35 Workshop Incharge Talaja Bhavnagar 6359918426
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Depot Manager Anjar Bhuj 6359918437
2 Depot Manager Bhachau Bhuj 6359918443
3 Depot Manager Bhuj Bhuj 6359918440
4 Depot Manager Mandvi Bhuj 6359918449
5 Depot Manager Mundra Bhuj 6359918446
6 Depot Manager Nakhtrana Bhuj 6359918452
7 Depot Manager Naliya Bhuj 6359918455
8 Depot Manager Rapar Bhuj 6359918458
9 Deputy Engineer Bhuj 6359918434
10 Divisional Workshop Supt. Bhuj 6359918435
11 Divisional Account Officer Bhuj 6359918431
12 Divisional Adm.Officer Bhuj 6359918429
13 Divisional Mech.Engineer Bhuj 6359918428
14 Divisional Statistical Officer Bhuj 6359918432
15 Divisional Traffic Officer Bhuj 6359918427
16 Divisional Traffic Supt. Bhuj 6359918436
17 Divisional Controller Bhuj 6359919029
18 Security Officer Bhuj 6359918430
19 Stand Incharge Anjar Bhuj 6359918438
20 Stand Incharge Bhachau Bhuj 6359918444
21 Stand Incharge Bhuj Bhuj 6359918441
22 Stand Incharge Mandvi Bhuj 6359918450
23 Stand Incharge Mundra Bhuj 6359918447
24 Stand Incharge Nakhtrana Bhuj 6359918453
25 Stand Incharge Naliya Bhuj 6359918456
26 Stand Incharge Rapar Bhuj 6359918459
27 Store Officer Bhuj 6359918433
28 Workshop Incharge Anjar Bhuj 6359918439
29 Workshop Incharge Bhachau Bhuj 6359918445
30 Workshop Incharge Bhuj Bhuj 6359918442
31 Workshop Incharge Mandvi Bhuj 6359918451
32 Workshop Incharge Mundra Bhuj 6359918448
33 Workshop Incharge Nakhtrana Bhuj 6359918454
34 Workshop Incharge Naliya Bhuj 6359918457
35 Workshop Incharge Rapar Bhuj 6359918460
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Depot Manager Bariya Godhra 6359918471
2 Depot Manager Dahod Godhra 6359918474
3 Depot Manager Godhara Godhra 6359918477
4 Depot Manager Halol Godhra 6359918480
5 Depot Manager Lunavada Godhra 6359918483
6 Depot Manager Santrampur Godhra 6359918486
7 Depot Manager Zalod Godhra 6359918489
8 Deputy Engineer Godhra 6359918468
9 Divisional Workshop Supt. Godhra 6359918469
10 Divisional Account Officer Godhra 6359918465
11 Divisional Adm.Officer Godhra 6359918463
12 Divisional Mech.Engineer Godhra 6359918462
13 Divisional Statistical Officer Godhra 6359918466
14 Divisional Traffic Officer Godhra 6359918461
15 Divisional Traffic Supt. Godhra 6359918470
16 Divisional Controller Godhra 6359919032
17 Security Officer Godhra 6359918464
18 Stand Incharge Bariya Godhra 6359918472
19 Stand Incharge Dahod Godhra 6359918475
20 Stand Incharge Godhara Godhra 6359918478
21 Stand Incharge Halol Godhra 6359918481
22 Stand Incharge Lunavada Godhra 6359918484
23 Stand Incharge Santrampur Godhra 6359918487
24 Stand Incharge Zalod Godhra 6359918490
25 Store Officer Godhra 6359918467
26 Workshop Incharge Bariya Godhra 6359918473
27 Workshop Incharge Dahod Godhra 6359918476
28 Workshop Incharge Godhara Godhra 6359918479
29 Workshop Incharge Halol Godhra 6359918482
30 Workshop Incharge Lunavada Godhra 6359918485
31 Workshop Incharge Santrampur Godhra 6359918488
32 Workshop Incharge Zalod Godhra 6359918491
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Stand Incharge Bayad Himatnagar 6359918503
2 Stand Incharge Bhiloda Himatnagar 6359918506
3 Stand Incharge Himatnagar Himatnagar 6359918509
4 Stand Incharge Ider Himatnagar 6359918512
5 Stand Incharge Khedbhrma Himatnagar 6359918515
6 Stand Incharge Mansa Himatnagar 6359918518
7 Stand Incharge Modasa Himatnagar 6359918521
8 Stand Incharge Prantij Himatnagar 6359918524
9 Depot Manager Bayad Himatnagar 6359918502
10 Depot Manager Bhiloda Himatnagar 6359918505
11 Depot Manager Himatnagar Himatnagar 6359918508
12 Depot Manager Ider Himatnagar 6359918511
13 Depot Manager Khedbhrma Himatnagar 6359918514
14 Depot Manager Mansa Himatnagar 6359918517
15 Depot Manager Modasa Himatnagar 6359918520
16 Depot Manager Prantij Himatnagar 6359918523
17 Deputy Engineer Himatnagar 6359918499
18 Divisional Workshop Supt. Himatnagar 6359918500
19 Divisional Account Officer Himatnagar 6359918496
20 Divisional Adm.Officer Himatnagar 6359918494
21 Divisional Mech.Engineer Himatnagar 6359918493
22 Divisional Statistical Officer Himatnagar 6359918497
23 Divisional Traffic Officer Himatnagar 6359918492
24 Divisional Traffic Supt. Himatnagar 6359918501
25 Security Officer Himatnagar 6359918495
26 Store Officer Himatnagar 6359918498
27 Workshop Incharge Bayad Himatnagar 6359918504
28 Workshop Incharge Bhiloda Himatnagar 6359918507
29 Workshop Incharge Himatnagar Himatnagar 6359918510
30 Workshop Incharge Ider Himatnagar 6359918513
31 Workshop Incharge Khedbhrma Himatnagar 6359918516
32 Workshop Incharge Mansa Himatnagar 6359918519
33 Workshop Incharge Modasa Himatnagar 6359918522
34 Workshop Incharge Prantij Himatnagar 6359918525
35 Divisional Controller Himmatnagar 6359919033
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Stand Incharge Dawarka Jamnagar 6359918543
2 Stand Incharge Dhrol Jamnagar 6359918540
3 Stand Incharge Jamjodhpur Jamnagar 6359918546
4 Stand Incharge Jamnagar Jamnagar 6359918549
5 Stand Incharge Khambhaliya Jamnagar 6359918552
6 Workshop Incharge Dawarka Jamnagar 6359918544
7 Workshop Incharge Dhrol Jamnagar 6359918541
8 Workshop Incharge Jamjodhpur Jamnagar 6359918547
9 Workshop Incharge Jamnagar Jamnagar 6359918550
10 Workshop Incharge Khambhaliya Jamnagar 6359918553
11 Depot Manager Dawarka Jamnagar 6359918542
12 Depot Manager Dhrol Jamnagar 6359918539
13 Depot Manager Jamjodhpur Jamnagar 6359918545
14 Depot Manager Jamnagar Jamnagar 6359918548
15 Depot Manager Khambhaliya Jamnagar 6359918551
16 Deputy Engineer Jamnagar 6359918536
17 Divisional Workshop Supt. Jamnagar 6359918537
18 Divisional Account Officer Jamnagar 6359918533
19 Divisional Adm.Officer Jamnagar 6359918531
20 Divisional Mech.Engineer Jamnagar 6359918530
21 Divisional Statistical Officer Jamnagar 6359918534
22 Divisional Traffic Officer Jamnagar 6359918529
23 Divisional Traffic Supt. Jamnagar 6359918538
24 Divisional Controller Jamnagar 6359919034
25 Security Officer Jamnagar 6359918532
26 Store Officer Jamnagar 6359918535
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Stand Incharge Bantva Junagadh 6359918565
2 Stand Incharge Dhoraji Junagadh 6359918568
3 Stand Incharge Jetpur Junagadh 6359918571
4 Stand Incharge Junagadh Junagadh 6359918574
5 Stand Incharge Keshod Junagadh 6359918577
6 Stand Incharge Mangrol Junagadh 6359918580
7 Stand Incharge Porbandar Junagadh 6359918583
8 Stand Incharge Upleta Junagadh 6359918586
9 Stand Incharge Veraval Junagadh 6359918589
10 Workshop Incharge Bantva Junagadh 6359918566
11 Workshop Incharge Dhoraji Junagadh 6359918569
12 Workshop Incharge Jetpur Junagadh 6359918572
13 Workshop Incharge Junagadh Junagadh 6359918575
14 Workshop Incharge Keshod Junagadh 6359918578
15 Workshop Incharge Mangrol Junagadh 6359918581
16 Workshop Incharge Porbandar Junagadh 6359918584
17 Workshop Incharge Upleta Junagadh 6359918587
18 Workshop Incharge Veraval Junagadh 6359918590
19 Depot Manager Bantva Junagadh 6359918564
20 Depot Manager Dhoraji Junagadh 6359918567
21 Depot Manager Jetpur Junagadh 6359918570
22 Depot Manager Junagadh Junagadh 6359918573
23 Depot Manager Keshod Junagadh 6359918576
24 Depot Manager Mangrol Junagadh 6359918579
25 Depot Manager Porbandar Junagadh 6359918582
26 Depot Manager Upleta Junagadh 6359918585
27 Depot Manager Veraval Junagadh 6359918588
28 Deputy Engineer Junagadh 6359918561
29 Divisional Workshop Supt. Junagadh 6359918562
30 Divisional Account Officer Junagadh 6359918558
31 Divisional Adm.Officer Junagadh 6359918556
32 Divisional Mech.Engineer Junagadh 6359918555
33 Divisional Statistical Officer Junagadh 6359918559
34 Divisional Traffic Officer Junagadh 6359918554
35 Divisional Traffic Supt. Junagadh 6359918563
36 Security Officer Junagadh 6359918557
37 Store Officer Junagadh 6359918560
38 Divisional Controller Junagadh 6359918554
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Divisional Controller Mehsana 6359919036
2 Depot Manager Vijapur Mehsana 6359918526
3 Stand Incharge Vijapur Mehsana 6359918527
4 Workshop Incharge Vijapur Mehsana 6359918528
5 Stand Incharge Bechraji Mehsana 6359918602
6 Stand Incharge Chansama Mehsana 6359918605
7 Stand Incharge Harij Mehsana 6359918608
8 Stand Incharge Kadi Mehsana 6359918611
9 Stand Incharge Kalol Mehsana 6359918614
10 Stand Incharge Kheralu Mehsana 6359918617
11 Stand Incharge Mehsana Mehsana 6359918620
12 Stand Incharge Patan Mehsana 6359918623
13 Stand Incharge Unja Mehsana 6359918626
14 Stand Incharge Vadnagar Mehsana 6359918629
15 Stand Incharge Visnagar Mehsana 6359918632
16 Workshop Incharge Bechraji Mehsana 6359918603
17 Workshop Incharge Chansama Mehsana 6359918606
18 Workshop Incharge Harij Mehsana 6359918609
19 Workshop Incharge Kadi Mehsana 6359918612
20 Workshop Incharge Kalol Mehsana 6359918615
21 Workshop Incharge Kheralu Mehsana 6359918618
22 Workshop Incharge Mehsana Mehsana 6359918621
23 Workshop Incharge Patan Mehsana 6359918624
24 Workshop Incharge Unja Mehsana 6359918627
25 Workshop Incharge Vadnagar Mehsana 6359918630
26 Workshop Incharge Visnagar Mehsana 6359918633
27 Depot Manager Bechraji Mehsana 6359918601
28 Depot Manager Chansama Mehsana 6359918604
29 Depot Manager Harij Mehsana 6359918607
30 Depot Manager Kadi Mehsana 6359918610
31 Depot Manager Kalol Mehsana 6359918613
32 Depot Manager Kheralu Mehsana 6359918616
33 Depot Manager Mehsana Mehsana 6359918619
34 Depot Manager Patan Mehsana 6359918622
35 Depot Manager Unja Mehsana 6359918625
36 Depot Manager Vadnagar Mehsana 6359918628
37 Depot Manager Visnagar Mehsana 6359918631
38 Deputy Engineer Mehsana 6359918598
39 Divisional Workshop Supt. Mehsana 6359918599
40 Divisional Account Officer Mehsana 6359918595
41 Divisional Adm.Officer Mehsana 6359918593
42 Divisional Mech.Engineer Mehsana 6359918592
43 Divisional Statistical Officer Mehsana 6359918596
44 Divisional Traffic Officer Mehsana 6359918591
45 Divisional Traffic Supt. Mehsana 6359918600
46 Security Officer Mehsana 6359918594
47 Store Officer Mehsana 6359918597
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Stand Incharge Anand Nadiad 6359918645
2 Stand Incharge Balasinor Nadiad 6359918648
3 Stand Incharge Borsad Nadiad 6359918651
4 Stand Incharge Dakor Nadiad 6359918654
5 Stand Incharge Kapadvanj Nadiad 6359918657
6 Stand Incharge Kheda Nadiad 6359918663
7 Stand Incharge Khmbhat Nadiad 6359918660
8 Stand Incharge Mahudha Nadiad 6359918666
9 Stand Incharge Matar Nadiad 6359918669
10 Stand Incharge Nadiad Nadiad 6359918672
11 Stand Incharge Petlad Nadiad 6359918675
12 Workshop Incharge Anand Nadiad 6359918646
13 Workshop Incharge Balasinor Nadiad 6359918649
14 Workshop Incharge Borsad Nadiad 6359918652
15 Workshop Incharge Dakor Nadiad 6359918655
16 Workshop Incharge Kapadvanj Nadiad 6359918658
17 Workshop Incharge Kheda Nadiad 6359918664
18 Workshop Incharge Khmbhat Nadiad 6359918661
19 Workshop Incharge Mahudha Nadiad 6359918667
20 Workshop Incharge Matar Nadiad 6359918670
21 Workshop Incharge Nadiad Nadiad 6359918673
22 Workshop Incharge Petlad Nadiad 6359918676
23 Depot Manager Anand Nadiad 6359918644
24 Depot Manager Balasinor Nadiad 6359918647
25 Depot Manager Borsad Nadiad 6359918650
26 Depot Manager Dakor Nadiad 6359918653
27 Depot Manager Kapadvanj Nadiad 6359918656
28 Depot Manager Kheda Nadiad 6359918662
29 Depot Manager Khmbhat Nadiad 6359918659
30 Depot Manager Mahudha Nadiad 6359918665
31 Depot Manager Matar Nadiad 6359918668
32 Depot Manager Nadiad Nadiad 6359918671
33 Depot Manager Petlad Nadiad 6359918674
34 Deputy Engineer Nadiad 6359918641
35 Divisional Workshop Supt. Nadiad 6359918642
36 Divisional Account Officer Nadiad 6359918638
37 Divisional Adm.Officer Nadiad 6359918636
38 Divisional Mech.Engineer Nadiad 6359918635
39 Divisional Statistical Officer Nadiad 6359918639
40 Divisional Traffic Officer Nadiad 6359918634
41 Divisional Traffic Supt. Nadiad 6359918643
42 Divisional Controller Nadiad 6359919037
43 Security Officer Nadiad 6359918637
44 Store Officer Nadiad 6359918640
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Stand Incharge Ambaji Palanpur 6359918688
2 Stand Incharge Deesa Palanpur 6359918691
3 Stand Incharge Diyodar Palanpur 6359918694
4 Stand Incharge Palanpur Palanpur 6359918697
5 Stand Incharge Radhanpur Palanpur 6359918700
6 Stand Incharge Tharad Palanpur 6359918706
7 Depot Manager Ambaji Palanpur 6359918687
8 Depot Manager Deesa Palanpur 6359918690
9 Depot Manager Diyodar Palanpur 6359918693
10 Depot Manager Palanpur Palanpur 6359918696
11 Depot Manager Radhanpur Palanpur 6359918699
12 Depot Manager Sidhpur Palanpur 6359918702
13 Depot Manager Tharad Palanpur 6359918705
14 Deputy Engineer Palanpur 6359918684
15 Divisional Workshop Supt. Palanpur 6359918685
16 Divisional Account Officer Palanpur 6359918681
17 Divisional Adm.Officer Palanpur 6359918679
18 Divisional Mech.Engineer Palanpur 6359918678
19 Divisional Statistical Officer Palanpur 6359918682
20 Divisional Traffic Officer Palanpur 6359918677
21 Divisional Traffic Supt. Palanpur 6359918686
22 Divisional Controller Palanpur 6359919038
23 Security Officer Palanpur 6359918680
24 Stand Incharge Sidhpur Palanpur 6359918703
25 Store Officer Palanpur 6359918683
26 Workshop Incharge Ambaji Palanpur 6359918689
27 Workshop Incharge Deesa Palanpur 6359918692
28 Workshop Incharge Diyodar Palanpur 6359918695
29 Workshop Incharge Palanpur Palanpur 6359918698
30 Workshop Incharge Radhanpur Palanpur 6359918701
31 Workshop Incharge Sidhpur Palanpur 6359918704
32 Workshop Incharge Tharad Palanpur 6359918707
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Divisional Controller Rajkot 6359919039
2 Depot Manager Chotila Rajkot 6359918718
3 Depot Manager Dhangdhara Rajkot 6359918721
4 Depot Manager Gondal Rajkot 6359918724
5 Depot Manager Jasdan Rajkot 6359918727
6 Depot Manager Limbdi Rajkot 6359918730
7 Depot Manager Morbi Rajkot 6359918733
8 Depot Manager Rajkot Rajkot 6359918736
9 Depot Manager Surendranagar Rajkot 6359918739
10 Depot Manager Vankaner Rajkot 6359918742
11 Depot Manager VOLVO Rajkot 6359918745
12 Deputy Engineer Rajkot 6359918715
13 Divisional Workshop Supt. Rajkot 6359918716
14 Divisional Account Officer Rajkot 6359918712
15 Divisional Adm.Officer Rajkot 6359918710
16 Divisional Mech.Engineer Rajkot 6359918709
17 Divisional Statistical Officer Rajkot 6359918713
18 Divisional Traffic Officer Rajkot 6359918708
19 Divisional Traffic Supt. Rajkot 6359918717
20 Security Officer Rajkot 6359918711
21 Stand Incharge Chotila Rajkot 6359918719
22 Stand Incharge Dhangdhara Rajkot 6359918722
23 Stand Incharge Gondal Rajkot 6359918725
24 Stand Incharge Jasdan Rajkot 6359918728
25 Stand Incharge Limbdi Rajkot 6359918731
26 Stand Incharge Morbi Rajkot 6359918734
27 Stand Incharge Rajkot Rajkot 6359918737
28 Stand Incharge Surendranagar Rajkot 6359918740
29 Stand Incharge Vankaner Rajkot 6359918743
30 Store Officer Rajkot 6359918714
31 Workshop Incharge Chotila Rajkot 6359918720
32 Workshop Incharge Dhangdhara Rajkot 6359918723
33 Workshop Incharge Gondal Rajkot 6359918726
34 Workshop Incharge Jasdan Rajkot 6359918729
35 Workshop Incharge Limbdi Rajkot 6359918732
36 Workshop Incharge Morbi Rajkot 6359918735
37 Workshop Incharge Rajkot Rajkot 6359918738
38 Workshop Incharge Surendranagar Rajkot 6359918741
39 Workshop Incharge Vankaner Rajkot 6359918744
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Depot Manager Bardoli Surat 6359918756
2 Depot Manager Mandvi Surat 6359918759
3 Depot Manager Olpad Surat 6359918762
4 Depot Manager Songadh Surat 6359918765
5 Depot Manager Surat Central Surat 6359918768
6 Depot Manager Surat City Surat 6359918771
7 Depot Manager VOLVO Surat 6359918774
8 Deputy Engineer Surat 6359918753
9 Divisional Workshop Supt. Surat 6359918754
10 Divisional Account Officer Surat 6359918750
11 Divisional Adm.Officer Surat 6359918748
12 Divisional Mech.Engineer Surat 6359918747
13 Divisional Statistical Officer Surat 6359918751
14 Divisional Traffic Officer Surat 6359918746
15 Divisional Traffic Supt. Surat 6359918755
16 Divisional Controller Surat 6359919040
17 Security Officer Surat 6359918749
18 Stand Incharge Bardoli Surat 6359918757
19 Stand Incharge Mandvi Surat 6359918760
20 Stand Incharge Olpad Surat 6359918763
21 Stand Incharge Songadh Surat 6359918766
22 Stand Incharge Surat Central Surat 6359918769
23 Stand Incharge Surat City Surat 6359918772
24 Store Officer Surat 6359918752
25 Workshop Incharge Bardoli Surat 6359918758
26 Workshop Incharge Mandvi Surat 6359918761
27 Workshop Incharge Olpad Surat 6359918764
28 Workshop Incharge Songadh Surat 6359918767
29 Workshop Incharge Surat Central Surat 6359918770
30 Workshop Incharge Surat City Surat 6359918773
Sr No. Designation Location Mobile No.
1 Depot Manager Ahva Valsad 6359918785
2 Depot Manager Bilimora Valsad 6359918788
3 Depot Manager Dharampur Valsad 6359918791
4 Depot Manager Navsari Valsad 6359918794
5 Depot Manager Valsad Valsad 6359918797
6 Depot Manager Vapi Valsad 6359918800
7 Deputy Engineer Valsad 6359918782
8 Divisional Workshop Supt. Valsad 6359918783
9 Divisional Account Officer Valsad 6359918779
10 Divisional Adm.Officer Valsad 6359918777
11 Divisional Mech.Engineer Valsad 6359918776
12 Divisional Statistical Officer Valsad 6359918780
13 Divisional Traffic Officer Valsad 6359918775
14 Divisional Traffic Supt. Valsad 6359918784
15 Divisional Controller Valsad 6359919041
16 Security Officer Valsad 6359918778
17 Stand Incharge Ahva Valsad 6359918786
18 Stand Incharge Bilimora Valsad 6359918789
19 Stand Incharge Dharampur Valsad 6359918792
20 Stand Incharge Navsari Valsad 6359918795
21 Stand Incharge Valsad Valsad 6359918798
22 Stand Incharge Vapi Valsad 6359918801
23 Store Officer Valsad 6359918781
24 Workshop Incharge Ahva Valsad 6359918787
25 Workshop Incharge Bilimora Valsad 6359918790
26 Workshop Incharge Dharampur Valsad 6359918793
27 Workshop Incharge Navsari Valsad 6359918796
28 Workshop Incharge Valsad Valsad 6359918799
29 Workshop Incharge Vapi Valsad 6359918802

© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.
છેલ્લે અપડેટ: 23/06/2023 04:15 pm
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666666
ચાલો સામાજિક કરીએ

બ્રાઉઝર સુસંગતતા