અમારો સંપર્ક કરો

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ
કેન્દ્રીય કચેરી,
રાણીપ બસ ટર્મિનલ રાણીપ પાસે,
અહમદાબાદ - 382480.
રિફંડ માટે ઇમેઇલ: Erefund@.gsrtc.in


© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.
છેલ્લે અપડેટ: 23/06/2023 04:15 pm
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666666
ચાલો સામાજિક કરીએ

બ્રાઉઝર સુસંગતતા