બસ પૂછપરછ
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Ahmedabad Ahmedabd Central Bus Station 079 - 25463409
2 Ahmedabad Ahmedabd Central Bus Station 079 - 25463382
3 Ahmedabad Bapunagar Control Point 079 - 22703083
4 Ahmedabad Paldi Bus Station 079 - 26589279
5 Ahmedabad Nehrunagar Control Point 079 - 29603100
6 Ahmedabad Ranip Bus Stand 079 - 27526877
7 Ahmedabad Chandola Bus Stand 079 - 25460194
8 Ahmedabad Krishnanagar Bus Stand 079 - 29603575
9 Ahmedabad Bareja Bus Station 02718 - 282221
10 Ahmedabad Sanand Bus Station 02717 - 222049
11 Ahmedabad Viramgam Bus Station 02715 - 233883
12 Ahmedabad Dhandhuka Bus Station 02713 - 223045
13 Ahmedabad Bavla Bus Station 02714 - 232827
14 Ahmedabad Dahegam Bus Sation 02716 - 232337
15 Ahmedabad Gandhinagar Bus Station 6359918292
16 Ahmedabad Gandhinagar City Service 6359918293
17 Ahmedabad Chiloda 079 - 23273900
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Amreli Amreli Bus Station 02792 - 222158
2 Amreli Babra Control Point 02791 - 233523
3 Amreli Lathi Control Point 02793 - 251050
4 Amreli Chalala Control Point 02797 - 251560
5 Amreli Damnagar Control Point 02793 - 222225
6 Amreli Savarkundla Control Point 02845 - 222626
7 Amreli Bagsara Bus Station 02796 - 222061
8 Amreli Vadiya Control Point 02796 - 273273
9 Amreli Dhari Bus Station 02797 - 225040
10 Amreli Una Bus Station 02875 - 221600
11 Amreli Girgadhada Control Point 02875 - 243220
12 Amreli Rajula Bus Station 02794 - 222070
13 Amreli Jafrabad Control Point 02794 - 245100
14 Amreli Kodinar Bus Station 02795 - 221398
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Baroda Baroda Central Bus Station 0265 - 2794700
2 Baroda Nizampura Control Point -
3 Baroda Panigate Stand 0265 - 2969292
4 Baroda Bhutdizampa Control Point -
5 Baroda Makarpura Control Point 0265 - 2643444
6 Baroda Kirti Stambh Control Point -
7 Baroda Bodeli Bus Station 02665 - 262579
8 Baroda Sankheda Control Point 02665 - 243483
9 Baroda Chhotaudepur Bus Station 02669 - 232054
10 Baroda Dabhoi Bus Station 02663 - 256343
11 Baroda Naswadi - Control Point -
12 Baroda Karjan Bus Station 02666 - 299017
13 Baroda Padra Bus Station 02662 - 222313
14 Baroda Waghodiya Bus Station 02668 - 262579
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Bhavnagar Bhavnagar Bus Station 0278 - 2424147
2 Bhavnagar Shihor Control Point 0284 - 6222174
3 Bhavnagar Vallabhipur Control Point 0284 - 1222465
4 Bhavnagar Umrala Control Point 0284 - 3235135
5 Bhavnagar Barwala Bus Station 0271 - 1237450
6 Bhavnagar Botad Bus Station 0284 - 9251420
7 Bhavnagar Gadhda Bus Station 0284 - 7253556
8 Bhavnagar Dhasa Control Point 0284 - 7233044
9 Bhavnagar Gariyadhar Bus Station 0284 - 3250055
10 Bhavnagar Mahuva Bus Station 0284 - 4222217
11 Bhavnagar Talaja Bus Station 0284 - 2222054
12 Bhavnagar Palitana Bus Station 0284 - 8252168
13 Bhavnagar Palitana Taleti Control Point -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Bharuch Bharuch Bus Station 02642 - 248609
2 Bharuch GNFC Control Point 02642 - 232329
3 Bharuch Vagra Control Point 02641 - 225113
4 Bharuch Jambusar Bus Station 02644 - 220138
5 Bharuch Zaghdiya Bus Station 02645 - 220031
6 Bharuch Ankleshwar Bus Station 02646 - 247030
7 Bharuch GIDC Control Point 02646 - 223190
8 Bharuch Hansot Control Point 02646 - 262052
9 Bharuch Valiya Control Point 02643 - 270660
10 Bharuch Rajpipla Bus Station 02640 - 220037
11 Bharuch Kevadiya Control Point 02640 - 232201
12 Bharuch Dediyapada Control Point 02649 - 235201
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Bhuj Bhuj Bus Station 02832 - 220002
2 Bhuj Mandvi Bus Station 02834 - 223004
3 Bhuj Mundra Bus Station 02838 - 224200
4 Bhuj Anjar Bus Station 02836 - 242692
5 Bhuj Bhachu Bus Station 02837 - 224049
6 Bhuj Rapar Bus Station 02830 - 220002
7 Bhuj Naliya Bus Station 02831 - 222119
8 Bhuj Nakhtrana Bus Station 02835 - 222129
9 Bhuj Gandhidham Control Point 02836 - 220198
10 Bhuj Aadipur Control Point 02836 - 260092
11 Bhuj Kera Control Point -
12 Bhuj Narayan Sarovar Control Point -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Godhra Godhra Bus Station 02672 - 241923
2 Godhra Vejalpur Control Point 02676 - 234300
3 Godhra Halol Bus Station 02676 - 220422
4 Godhra Kalol Control Point 02676 - 237300
5 Godhra Ghoghamba Control Point 02678 - 299101
6 Godhra Pavagadh Control Point 02676 - 245646
7 Godhra Shivrajpur Control Point 02676 - 243955
8 Godhra Devgadh Bariya Bus Station 02678 - 220371
9 Godhra Dahod Bus Station 02673 - 220043
10 Godhra Zalod Bus Station 02679 - 225152
11 Godhra Limbdi Control Point 02679 - 236260
12 Godhra Fatehpura Control Point 02675 - 233024
13 Godhra Santrampur Bus Station 02675 - 220029
14 Godhra Lunawada Bus Station 02674 - 250001
15 Godhra Shahera Control Point 02670 - 226360
16 Godhra Morvahadaf Control Point 02672 - 299016
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Himmatnagar Himmatnagar Bus Station 02772 - 241233
2 Himmatnagar Motipura Control Point 02772 - 228233
3 Himmatnagar Modasa Bus Station 02774 - 246239
4 Himmatnagar Malpur Control Point 02773 - 223094
5 Himmatnagar Meghraj Control Point 02773 - 244481
6 Himmatnagar Ider Bus Station 02778 - 250091
7 Himmatnagar Mansa Bus Station 02763 - 270016
8 Himmatnagar Charada Control Point 02763 - 287333
9 Himmatnagar Gozaria Control Point 02763 - 263016
10 Himmatnagar Bayad Bus Station 02779 - 222041
11 Himmatnagar Dhansura Control Point 02779 - 222044
12 Himmatnagar Khedbrahmha Bus Station 02775 - 220074
13 Himmatnagar Bhiloda Bus Station 02771 - 232022
14 Himmatnagar Shamlaji Control Point 02771 - 240123
15 Himmatnagar Vijaynagar Control Point -
16 Himmatnagar Prantij Bus Station 02770 - 230519
17 Himmatnagar Talod Control Point 02770 - 220687
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Jamnagar Jamnagar Bus Station 0288 - 2550270
2 Jamnagar Khambhliya Bus Station 02833 - 234772
3 Jamnagar Dwarka Bus Station 02892 - 234204
4 Jamnagar Dhrol Bus Station 02897 - 222030
5 Jamnagar Jamjodhpur Bus Station 02898 - 220098
6 Jamnagar Kalawad Control Point 02894 - 222093
7 Jamnagar Lalpur Control Point 02895 - 273545
8 Jamnagar Viktoriya Control Point 0288 - 2550275
9 Jamnagar Bhanvad Control Point 02896 - 232401
10 Jamnagar Okha Control Point 02892 - 262104
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Junagadh Junagadh Bus Station 0285 - 2630303
2 Junagadh Visavadar Control Point 02873 - 222081
3 Junagadh Mendarda Control Point 02872 - 241330
4 Junagadh Bilkha Control Point 0285 - 2683002
5 Junagadh Porbandar Bus Station 02862 - 240959
6 Junagadh Kutiyana Control Point 02804 - 261333
7 Junagadh Ranavav Control Point 02801 - 230714
8 Junagadh Veraval Bus Station 02876 - 221666
9 Junagadh Somnath Control Point 02876 - 231886
10 Junagadh Talala Control Point 02877 - 222353
11 Junagadh Upleta Bus Station 02826 - 221449
12 Junagadh Bhayavadar Control Point 02826 - 274480
13 Junagadh Keshod Bus Station 02871 - 236016
14 Junagadh Maliya Hatina Control Point 02870 - 222238
15 Junagadh Vanthli Control Point 02872 - 222084
16 Junagadh Dhoraji Bus Station 02824 - 221845
17 Junagadh Jamkandorna Control Point 02824 - 271478
18 Junagadh Mangrol Bus Station 02878 - 222093
19 Junagadh Chorvad Control Point 02870 - 288200
20 Junagadh Madhavpur Control Point 02876 - 272446
21 Junagadh Bantva Bus Station 02874 - 241444
22 Junagadh Manavadar Control Point 02874 - 221555
23 Junagadh Jetpur Bus Station 02823 - 220116
24 Junagadh Bhensan Control Point 02873 - 253442
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Mahesana Bhechraji Bus Station 02734 - 286337
2 Mahesana Chansma Bus Station 02734 - 222065
3 Mahesana Harij Bus Stand 02733 - 222065
4 Mahesana Sami Control Point 02733 - 244044
5 Mahesana Kadi Bus Station 02764 - 242716
6 Mahesana Kalol Bus Station 02764 - 223113
7 Mahesana Kheralu Bus Station 02761 - 231027
8 Mahesana Satlasna Control Point 02761 - 259733
9 Mahesana Mahesana Old Bus Station 9429440736
10 Mahesana Mahesana Bus Port 9429540736
11 Mahesana Patan Bus Station 02766 - 220512
12 Mahesana Ranuj Control Point 02766 - 287070
13 Mahesana Unjha Bus Station 02767 - 253565
14 Mahesana Vadnagar Old Bus Station 02761 - 223054
15 Mahesana Vadnagar New Bus Station 02761 - 222054
16 Mahesana Visnagar Bus Station 02765 - 231330
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Nadiad Nadiad Old Bus Station 0268 - 2568965
2 Nadiad Nadiad New Bus Station 0268 - 2566411
3 Nadiad Anand Old Bus Station 02692 - 252333
4 Nadiad Anand New Bus Station 02692 - 253293
5 Nadiad Vidhyanagar Control Point 02692 - 230999
6 Nadiad Borsad Bus Station 02696 - 220028
7 Nadiad Vasad Control Point 02692 - 274205
8 Nadiad Bhadran Control Point 02696 - 288411
9 Nadiad Khambhat Bus Station 02698 - 220242
10 Nadiad Tarapur Control Point 02698 - 255627
11 Nadiad Dakor Old Bus Station 02699 - 244277
12 Nadiad Dakor New Bus Station 02699 - 245277
13 Nadiad Umreth Control Point 02692 - 276068
14 Nadiad Thasra Control Point 02699 - 222046
15 Nadiad Balasinor Bus Station 02690 - 266026
16 Nadiad Virpur Control Point 02690 - 278156
17 Nadiad Sevaliya Control Point 02699 - 233316
18 Nadiad Kheda Bus Station 02694 - 222034
19 Nadiad Mahemdavad Control Point 02694 - 244137
20 Nadiad Kapadvanj Bus Station 02691 - 252816
21 Nadiad Mahudha Bus Station 0268 - 2572526
22 Nadiad Kathlal Control Point 02691 - 243476
23 Nadiad Matar Bus Station 02694 - 285536
24 Nadiad Petlad Bus Station 02697 - 224371
25 Nadiad Dharmaj Control Point 02697 - 244245
26 Nadiad Sojitra Control Point 02697 - 233255
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Palanpur Palanpur Bus Port New 02742 - 252339
2 Palanpur Palanpur Bus Station 02742 - 299100
3 Palanpur Vadgam Control Point 02739 - 261520
4 Palanpur Ambaji Bus Station 02749 - 262141
5 Palanpur Danta Control Point 02749 - 278172
6 Palanpur Deesa Bus Station 02744 - 221600
7 Palanpur Dhanera Control Point 02748 - 222900
8 Palanpur Tharad Bus Station 02737 - 222008
9 Palanpur Vav Control Point 02740 - 227708
10 Palanpur Lakhni Control Point 02744 - 256050
11 Palanpur Diyodar Bus Station 02735 - 244453
12 Palanpur Bhabhar - Control Point -
13 Palanpur Thara Control Point 02747 - 222023
14 Palanpur Siddhpur Bus Station 02767 - 220056
15 Palanpur Radhanpur Bus Station 02746 - 275388
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Rajkot Rajkot Bus Port - 1 02812 - 235025
2 Rajkot Rajkot Bus Port - 2 02812 - 235026
3 Rajkot Rajkot Volvo 6359918715
4 Rajkot Rajkot Madhapar Control Point 6359918738
5 Rajkot Paddhari Control Point 02820 - 233330
6 Rajkot Gondal Bus Station 02825 - 220296
7 Rajkot Virpur Control Point 02823 - 281539
8 Rajkot Morbi Old Bus Station 02822 - 230701
9 Rajkot Morbi New Bus Station 02822 - 230702
10 Rajkot Tankara Control Point 02822 - 299305
11 Rajkot Jasdan Bus Station 02821 - 220220
12 Rajkot Aatkot Control Point 02821 - 288722
13 Rajkot Wankaner Bus Station 02828 - 220558
14 Rajkot Dhrangadhra Bus Station 02754 - 226954
15 Rajkot Halvad Control Point 02758 - 261455
16 Rajkot Limbdi Bus Station 02753 - 296183
17 Rajkot Sayla Control Point 02755 - 220624
18 Rajkot Surendranagar Bus Station 02752 - 221152
19 Rajkot Chotila Bus Station 02751 - 280313
20 Rajkot Chotila Highway Control Point 02751 - 280013
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Surat Surat Central Bus station 0261 - 2422006
2 Surat Udhna Control Point 0261 - 2273621
3 Surat Palsana Control Point -
4 Surat Kamrej Control Point 02621 - 254880
5 Surat Kadodara Control Point -
6 Surat Surat City Bus Station -
7 Surat Bardoli Bus Station 02622 - 220188
8 Surat Bardoli Liniyar Bus Station 02622 - 223733
9 Surat Mahuva Control Point 02625 - 255740
10 Surat Valod Control Point 02625 - 222056
11 Surat Mandvi Bus Station 02623 - 221060
12 Surat Umarpada Control Point -
13 Surat Madhi Control Point 02622 - 242079
14 Surat Kadod Control Point -
15 Surat Olpad Bus Station 02621 - 222034
16 Surat Adajan Control Point 0261 - 2268499
17 Surat Kathor Control Point 02621 - 256234
18 Surat Songadh Bus Station 02624 - 222057
19 Surat Vyara Control Point 02626 - 220092
20 Surat Nizar Control Point -
21 Surat Uchchhal Control Point -
22 Surat Kukarmund Control Point -
Sr.No. Division Bus Stand / Control Point Enquiry Number
1 Valsad Ahwa Bus Station 02631 - 220030
2 Valsad Vaghai Control Point 02631 - 246425
3 Valsad Saputara Conrtol Point 02631 - 237279
4 Valsad Bilimora Bus Station 02634 - 284414
5 Valsad Chikhli Control Point 02634 - 232388
6 Valsad Gandevi Control Point 02634 - 262325
7 Valsad Vansada Control Point 02630 - 222413
8 Valsad Dharampur Bus Station 02633 - 242023
9 Valsad Kaprada Control Point 02633 - 220023
10 Valsad Valsad Bus Station 02632 - 244161
11 Valsad Pardi Control Point 0260 - 2373070
12 Valsad Vapi Bus Station 0260 - 2465731
13 Valsad Nargol Control Point 0260 - 2597223
14 Valsad Umargam Control Point 0260 - 2562227
15 Valsad Selvas Control Point 0260 - 2642830
16 Valsad Navsari Bus Station 02637 - 258976

© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.
છેલ્લે અપડેટ: 23/06/2023 04:15 pm
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666666
ચાલો સામાજિક કરીએ

બ્રાઉઝર સુસંગતતા