ટેન્ડર
Sr. No. Name Download
1.   Nivida - LTC Agent - 29-10-2022.
2.   Nivida Sudharo - Advertisement on Buses - 01-11-2022.
3.   Tender Nivida - Advertisement on Hordings - 02-11-2022.
4.  Tender Nivida - Advertisement on Buses
5.  Onilne - Short Time e-Tender
6. Tender Nivida-01.
7. Tender Nivida-02.
8. GSRTC Tender01.
9. GSRTC Tender02.
10. Tender Nivida for LTC Agent.
11. Tender.
12. Tender Nivida - Traffic Department.
13. Online E-Tender Notice.
14. GeM-Bidding for Smart Electronic Ticketing Machine.
15. NIT - Hiring Project Management Consultant.
16. RFP- Hiring Project Management Consultant.
17. Stall Nivida - Himmatnagar Division.
18. Solar Power Project and Electrical Vehicle Charging Station.
19. Tender Nivida - Rajkot Division.
20. Tender Nivida - Ahmedabad Division.

© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.
છેલ્લે અપડેટ: 21/11/2022 5:15 pm
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666666 / 07922835000


ચાલો સામાજિક કરીએ

બ્રાઉઝર સુસંગતતા