ટેન્ડર
Sr. No. Name Download
1.   Nivida-2.
2.   One Depo Nivida-2.
3.   Seat Back Nivida.
4.   E-Bus Tender.
5.   Finalization of Highway Hotel Halt for GSRTC Buses.
6. Online E-Tender Notice for Appointment of Agency for Reservation Ticket in booking windows in GSRTC Bus Station.
7. Tender Notice - Traffic Department.
8. Online E-Tender Notice - Commerce Department.
9. Online E-Tender Notice 2 - Commerce Department.
10. Nivida - LTC Agent - 29-10-2022.
11. Nivida Sudharo - Advertisement on Buses - 01-11-2022.
12. Tender Nivida - Advertisement on Hordings - 02-11-2022.
13. Tender Nivida - Advertisement on Buses
14. Onilne - Short Time e-Tender
15. Tender Nivida-01.
16. Tender Nivida-02.
17. GSRTC Tender01.
18. GSRTC Tender02.
19. Tender Nivida for LTC Agent.
20. Tender.
21. Tender Nivida - Traffic Department.
22. Online E-Tender Notice.
23. GeM-Bidding for Smart Electronic Ticketing Machine.
24. NIT - Hiring Project Management Consultant.
25. RFP- Hiring Project Management Consultant.
26. Stall Nivida - Himmatnagar Division.
27. Solar Power Project and Electrical Vehicle Charging Station.
28. Tender Nivida - Rajkot Division.
29. Tender Nivida - Ahmedabad Division.

© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.
છેલ્લે અપડેટ: 28/02/2023 05:15 pm
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666666
ચાલો સામાજિક કરીએ

બ્રાઉઝર સુસંગતતા