ટેન્ડર
Sr. No. Name Download
1   GeM Bid- Smart Electronic Ticketing machines
2   Tender to provide manpower to carryout PU Metallic colours spray painting with graphics on the outside / exterior of 11 Mtr. bus body for super express service type buses
3   Tender Notice_Highway Hotel Stay.
4   Electric Double Dekar Bus 11-12-2023 jaherat.
5   Supply and Installation of Automation of Driving Test Track for HMV LMV using Video Analytic Technology.
6   Supply Installation and Commissioning of CCTV camera - GeM Bid.
7   Supply Installation and commissioning of CCTV camera based surveillance system - Advertisement.
8   Appointment of Sole Agency for Securing and Displaying Advertisements on Corporations Selected Bus Stations Hording Board and Signboard.
9   Online Tender Notice for Hiring of HIGH-END Service Buses.
10   GSRTC has published tender on GeM Portal for the following.
11 ITMS Tender Adv.
12 GeM Bid Document_ITMS
13 GSRTC has published tender on GeM Portal for the following.
14 E-Tender Nivida - Commerce Department.
15 E-Tender Notice - Commerce Department.
16 Nivida-2.
17 One Depo Nivida-2.
18 Seat Back Nivida.
19 E-Bus Tender.
20 Finalization of Highway Hotel Halt for GSRTC Buses.
21 Online E-Tender Notice for Appointment of Agency for Reservation Ticket in booking windows in GSRTC Bus Station.
22 Tender Notice - Traffic Department.
23 Online E-Tender Notice - Commerce Department.
24 Online E-Tender Notice 2 - Commerce Department.
25 Nivida - LTC Agent - 29-10-2022.
26 Nivida Sudharo - Advertisement on Buses - 01-11-2022.
27 Tender Nivida - Advertisement on Hordings - 02-11-2022.

© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.
છેલ્લે અપડેટ: 19/10/2023 06:35 pm
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666666
ચાલો સામાજિક કરીએ

બ્રાઉઝર સુસંગતતા