ટેન્ડર
Sr. No. Name Download
1   Supply Installation and Commissioning of CCTV camera - GeM Bid.
2   Supply Installation and commissioning of CCTV camera based surveillance system - Advertisement.
3   Appointment of Sole Agency for Securing and Displaying Advertisements on Corporations Selected Bus Stations Hording Board and Signboard.
4   Online Tender Notice for Hiring of HIGH-END Service Buses.
5   GSRTC has published tender on GeM Portal for the following.
6 ITMS Tender Adv.
7 GeM Bid Document_ITMS
8 GSRTC has published tender on GeM Portal for the following.
9 E-Tender Nivida - Commerce Department.
10 E-Tender Notice - Commerce Department.
11 Nivida-2.
12 One Depo Nivida-2.
13 Seat Back Nivida.
14 E-Bus Tender.
15 Finalization of Highway Hotel Halt for GSRTC Buses.
16 Online E-Tender Notice for Appointment of Agency for Reservation Ticket in booking windows in GSRTC Bus Station.
17 Tender Notice - Traffic Department.
18 Online E-Tender Notice - Commerce Department.
19 Online E-Tender Notice 2 - Commerce Department.
20 Nivida - LTC Agent - 29-10-2022.
21 Nivida Sudharo - Advertisement on Buses - 01-11-2022.
22 Tender Nivida - Advertisement on Hordings - 02-11-2022.

© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.
છેલ્લે અપડેટ: 30/09/2023 04:25 pm
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666666
ચાલો સામાજિક કરીએ

બ્રાઉઝર સુસંગતતા