નેતૃત્વ
જીએસઆરટીસીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

ગ્રાહક સેવા અને વિકાસ એ મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. અમે આઉટરીચને ટકાવી રાખીશું અને તેમાં સુધારો કરીશું. અમે નવા વાતાવરણ દ્વારા આપવામાં આવતી પડકારો અને તકોથી જીવંત છીએ. અમે તકનીકી અને વ્યવસ્થાપક સુધારણાની પ્રક્રિયાને જોરશોરથી કરી રહ્યા છીએ. અમે બધા હિસ્સેદારો, જાહેર, કર્મચારીઓ, વિક્રેતાઓ, રાજ્ય સરકાર અને ભંડોળ પ્રદાતાઓ માટે મૂલ્ય બનાવવા માંગીએ છીએ.© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.
છેલ્લે અપડેટ: 28/02/2023 05:15 pm
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666666
ચાલો સામાજિક કરીએ

બ્રાઉઝર સુસંગતતા