માહિતીનો અધિકાર
માર્ગદર્શિકાઓ
Sl/No Name Operation
01. Proactive Disclosure Central Office.
02. PAD Ahmedabad Div.
03. PAD Amreli Div.
04. PAD Baroda Div.
05. PAD Bharuch Div.
06. PAD Bhavnagar Div.
07. PAD Bhuj Div.
08. PAD Central Workshop.
09. PAD Godhra Div.
10. PAD Himmatnagar Div.
11. PAD Jamnagar Div.
12. PAD Junagadh Div.
13. PAD Mehsana Div.
14. PAD Nadiad Div.
15. PAD Palanpur Div.
16. PAD Rajkot Div.
17. PAD Surat Div.
18. PAD Valsad Div.
19. RTC ACT 1950.


© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.
છેલ્લે અપડેટ: 03/11/2023 11:00 am
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666666
ચાલો સામાજિક કરીએ

બ્રાઉઝર સુસંગતતા